NIKES BRUGERVILKÅR

Senest revideret: [December 2018]

LÆS BRUGERVILKÅRENE ("BRUGERVILKÅRENE") GRUNDIGT, FØR DU BRUGER NIKES PLATFORME.

Hvis du bor i et af følgende lande, kan du være omfattet af yderligere vilkår. Du kan se disse vilkår i slutningen af Brugervilkårene. Vi angiver landet i selve Brugervilkårene ved de relevante punkter. Disse yderligere vilkår tilsidesætter nedenstående Brugervilkår i tilfælde af uoverensstemmelse derimellem.

Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Colombia, alle europæiske lande (herunder landespecifikke vilkår for Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Polen og Schweiz)

Velkommen til NIKEs fællesskab!  Du læser disse Brugervilkår, fordi du bruger NIKEs website, digital experience, sociale medieplatform, mobilapplikation, bærbare teknologi eller en af vores andre varer eller ydelser. Alle disse udgør en del af NIKEs Platform ("Platformen").  Du kan tilgå Platformen via din computer, mobiltelefon, tablet, konsol eller anden teknologi, som vi heri benævner "Enhed".  Din udbyders normale takster og gebyrer gælder for din Enhed.

Brugervilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og NIKE og NIKEs indbyrdes forbundne virksomheder (som vi benævner "NIKE", "vi", "os" eller "vores") vedrørende din brug af Platformen. Se vores Oversigt over Lokale Enheder hvor du kan finde navnet og de relevante kontaktoplysninger på den NIKE-enhed, som er ansvarlig for at levere Platformen til dig. Nogle vigtige punkter:

1.  GRUNDREGLER

Forudsætninger. Du opfylder kun forudsætningerne for at bruge Platformen, hvis du er myndig i dit land, eller hvis du har din forælders eller værges samtykke.  Der kan gælde visse aldersbegrænsninger for specifikke ydelser på Platformen i forskellige lande.

Regler for registrering.  Følgende regler gælder, når du opretter en konto hos os:

2.  EJENDOMSRET TIL INDHOLD

Bortset fra Brugergenereret Indhold (som defineret nedenfor) ejes alt indhold på Platformen – herunder tekster, software, scripts, koder, design, grafik, billeder, lyd, musik, videoer, applikationer, interaktive funktioner, artikler, nyheder, skitser, animationer, mærkater, illustrationsmateriale i almindelighed og andet indhold ("Indholdet") – af NIKE eller andre, som har givet os licens til at bruge Indholdet, og er beskyttet af ophavsretsloven, varemærkeloven, patentloven og anden lovgivning. NIKE forbeholder sig alle rettigheder, som ikke er udtrykkeligt beskrevet i Brugervilkårene.

3.  OPSLAG AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN

Licens til Brugergenereret Indhold. Nogle dele af Platformen giver dig mulighed for at opslå billeder, videoer, kommentarer og andet indhold, som vi benævner "Brugergenereret Indhold".  NIKE er ikke ansvarlig for Brugergenereret Indhold, som andre slår op på Platformen. Brugergenereret Indhold ejes af dig eller den, som har skabt det, men når du slår Brugergenereret Indhold op, giver du det i licens til NIKE som beskrevet nedenfor:

LICENS TIL BRUG AF KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDÉER.  Du er indforstået med, at kommentarer, feedback og idéer, som du sender til os, ikke er fortrolige, og at du giver NIKE en uophørlig, global licens til at bruge kommentarer, feedback og idéer, som du deler med os, uden at give dig meddelelse, godtgørelse eller anerkendelse, til et hvilket som helst formål, herunder blandt andet til udvikling, fremstilling og markedsføring af varer og ydelser og til at skabe, ændre eller forbedre vores varer og ydelser. [Se vilkårene for Colombia og Belgien.]

4.  ADFÆRDSREGLER FOR BRUGERE

Vi er glade for, at du vil bidrage til NIKEs fællesskab.  Her er nogle få grundlæggende regler:

5.  KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

Vi opfordrer dig til at rådføre dig med din advokat, før du indgiver en indsigelse til os, fordi der kan være sanktioner forbundet med falske anmeldelser.  NIKE kan lukke en konto, hvis brugeren af Platformen har krænket tredjemands ophavsret.

Hvis du er af den opfattelse, at dit værk er blevet uberettiget kopieret til Platformen, således at det udgør en krænkelse, beder vi dig levere følgende oplysninger til os [Se vilkårene for Frankrig.]:

(1)  navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og en elektronisk eller fysisk underskrift fra indehaveren af ophavsretten eller fra den person, som er bemyndiget til at handle på hans/hendes vegne

(2)  en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du påstår er blevet krænket

(3)  en beskrivelse af, hvor på Platformen det indhold, som du påstår er blevet krænket, kan findes

(4)  en skriftlig erklæring om, at den påståede brug efter din bedste overbevisning ikke er bemyndiget af indehaveren af ophavsretten, dennes befuldmægtigede eller efter lovgivningen og

(5)  en erklæring fra dig under edsansvar (med forbehold for gældende lovgivning) om, at ovenstående oplysninger i din indsigelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten, eller at du er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Send indsigelser vedrørende krænkelse af ophavsret til:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNERE PÅ PLATFORMEN

NIKE kan løbende linke til eller indgå samarbejde med tredjemands websites, sociale medieplatforme, mobilapplikationer og andre varer eller ydelser ("Tredjemand").  Du kan oprette forbindelse til Tredjemand igennem Platformen, men det betyder ikke, at NIKE støtter, overvåger eller har indflydelse på Tredjemand eller dennes aktiviteter, som er underlagt særskilte brugervilkår og privatlivspolitikker.  Du bør grundigt gennemgå Tredjemands websites, brugervilkår og privatlivspolitik. NIKE er ikke ansvarlig for Tredjemands indhold, politikker eller aktiviteter, og du interagerer med Tredjemand på egen risiko.

7.  VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

FYSISK AKTIVITET.  [Se vilkårene for Canada, Tyskland og Italien, da følgende fraskrivelser og begrænsninger ikke nødvendigvis gælder for dig.] Platformen kan indeholde funktioner, som tilskynder til fysisk aktivitet, ernæring eller generel sundhed.  De er udelukkende til din orientering og skal ikke anses for lægefaglige råd eller ydelser og er ikke tiltænkt diagnosticerings- eller behandlingsformål.  

BRUGERINTERAKTION. I det omfang det er tilladt efter gældende lovgivning, er vi ikke ansvarlige for din interaktion med andre brugere på Platformen eller skader som følge af denne interaktion. [Se betingelserne for Italien.]

GARANTIFRALÆGGELSE.  I nogle retssystemer er det ikke tilladt at foretage visse begrænsninger eller fraskrivelser af ansvar, juridiske garantier og misligholdelsesbeføjelser, og derfor gælder disse begrænsninger eller fraskrivelser ikke nødvendigvis for dig. [Se vilkårene for Australien, Canada og Tyskland.] 

8.  OPHØR

NIKE kan lukke eller ændre NIKEs Platforme, medlemsordninger, varer eller ydelser til enhver tid uden varsel.

NIKE kan med forbehold for gældende lovgivning lukke din konto eller stille den i bero, slette din profil eller dit Brugergenererede Indhold og begrænse din brug af hele eller dele af Platformen uanset årsag til enhver tid og uden derved at ifalde ansvar.  

9.  SKADESLØSHOLDELSE / ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi ønsker, at du får glæde af vores Platform, men NIKE er også nødt til at beskytte os selv fra skader, som du forårsager.

Skadesløsholdelse og frigØRELSE. I nogle retssystemer er det ikke tilladt at foretage visse begrænsninger eller fraskrivelser af ansvar, juridiske garantier og misligholdelsesbeføjelser, og derfor gælder disse begrænsninger eller fraskrivelser ikke nødvendigvis for dig. [Se vilkårene for Canada, Frankrig og Tyskland.] Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og friholde NIKE Inc. og NIKE Inc.'s indbyrdes forbundne selskaber, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og leverandører ("NIKE-parterne") fra og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatningsbeløb og omkostninger, herunder blandt andet advokathonorarer, som opstår som følge af eller på nogen måde vedrører dit Brugergenererede Indhold, din brug af Indhold, din brug af Platformen, din adfærd i forbindelse med Platformen eller andre brugere af Platformen eller misligholdelse af disse Brugervilkår, lovgivningen eller tredjemandsrettigheder. På dine egne vegne og på vegne af dine arvinger, dit bo, dine forsikringsgivere, efterfølgere og adkomsterhververe frigiver og frigør du hermed NIKE-parterne fuldt ud og for bestandigt fra ethvert krav og enhver påtaleret, som du måtte have vedrørende erstatning i forbindelse med din brug af Platformen.

ANSVARSBEGRÆNSNING.  I nogle retssystemer er det ikke tilladt at foretage visse begrænsninger eller fraskrivelser af ansvar, juridiske garantier og misligholdelsesbeføjelser, og derfor gælder disse begrænsninger eller fraskrivelser ikke nødvendigvis for dig. [Se vilkårene for Canada, Frankrig og Tyskland.]  INGEN AF NIKE-PARTERNE KAN GØRES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE TAB, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB, HERUNDER BLANDT ANDET TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF DATA, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF, ELLER AF DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE, PLATFORMEN ELLER YDEEVNEN AF DE VARER, SOM ER KØBT IGENNEM PLATFORMEN, ELLER ANDRE PLATFORMSBRUGERES ADFÆRD (ONLINE ELLER OFFLINE), ELLER DELTAGELSE I NIKES BEGIVENHEDER ELLER NIKE-PARTERNES BEGIVENHEDER, ELLER BRUGERGENERERET INDHOLD ELLER ANDRE AKTIVITETER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PLATFORMEN, OGSÅ SELV OM NIKE MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB.  DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF PLATFORMEN. DIT ENESTE RETSMIDDEL OVER FOR NIKE I FORBINDELSE MED TAB, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER INDHOLDET, ER AT OPHØRE MED AT BRUGE PLATFORMEN. HVIS DET KONSTATERES, AT NIKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SKADER ELLER TAB, SOM PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER INDHOLDET, ER NIKES ANSVAR BEGRÆNSET TIL USD 100,00 ELLER EUR 100,00, HVIS DU BOR I EUROPA. 

10.  APPLIKATIONSMARKEDER: Du anerkender, at denne aftale kun er indgået imellem dig og NIKE, og ikke med det applikationsmarked, hvor du har hentet NIKEs applikation (det gælder fx for iOS-brugere App Store, som drives af Apple Inc., eller for Android-brugere Google Play, som drives af Google Inc.).  

11.  TVISTER/ØVRIGE VILKÅR

LOVVALG/VÆRNETING

Hvis du bor i et af følgende lande, kan der gælde andre lovvalgs- og værnetingsbestemmelser for dig: Argentina, Østrig, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Schweiz og alle andre europæiske lande.

Elektronisk kommunikation

RET TIL OVERDRAGELSE, INTET AFKALD PÅ RETTIGHEDER, UGYLDIGE BESTEMMELSER

Tak fordi du læste dette.  God fornøjelse med vores fællesskab!

LANDESPECIFIKKE BRUGERVILKÅR  

Hvis du bor i et af følgende lande, gælder disse yderligere vilkår, som tilsidesætter eventuelle modstridende vilkår i Brugervilkårene.

ARGENTINA

Punkt 3 (OPSLAG AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN): det første punkt i punktopstillingen under afsnittet "LICENS TIL BRUGERGENERERET INDHOLD" slettes og erstattes med følgende:

"Du giver NIKE en ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri, global licens til at fremvise det Brugergenererede Indhold, som du slår op på eller i forbindelse med Platformen, og dele det med andre Brugere, herunder retten til at oversætte, fremvise, reproducere, ændre, skabe afledte værker af, give i underlicens og distribuere det Brugergenererede Indhold.

Vi har behov for disse rettigheder fx for at kunne kopiere dit Brugergenererede Indhold til vores databaser, fremvise det i et passende format i vores mobilapplikationer og sende dit Brugergenererede Indhold til leverandører, som leverer ydelser på NIKEs vegne."

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes hermed og erstattes med følgende (bortset fra sidste punkt i punktopstillingen vedrørende fremsættelse af krav, som forbliver uændret):

"Lovvalg/Værneting

AUSTRALIEN

Punkt 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "GARANTIFRALÆGGELSE" ændres ved tilføjelse af følgende:

"Med Platformen, Indholdet og materialerne og varerne på Platformen følger visse garantier, som ikke kan udelukkes, til fordel for australske kunder i henhold til australsk forbrugerlovgivning ("ACL"), herunder garantier vedrørende varernes tilfredsstillende kvalitet og egnethed til formålet.  Ingen af Brugervilkårene skal forstås eller anvendes således, at de udelukker, begrænser eller ændrer, eller at de har den konsekvens, at de udelukker, begrænser eller ændrer betingelser, garantier, rettigheder eller retsmidler, som kan udledes af ACL, og som i henhold til lovgivningen ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres, selvom andre vilkår i Brugervilkårene måtte antyde, at dette kunne være tilfældet."

ØSTRIG

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): dette punkt erstattes med nedenstående version for europæiske lande, dog således at følgende tilføjes i slutningen:

"Eventuelle krav skal fremsættes inden for tre år efter, at kravet er opstået."

BELGIEN

Punkt 3 (OPSLAG AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN): dette punkt ændres som følger:

Det første punkt i punktopstillingen under afsnittet med titlen "LICENS TIL BRUGERGENERERET INDHOLD" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"Du giver NIKE en ikke-eksklusiv, uophørlig (eller i det mindste i den periode, hvor de immaterielle rettigheder/billedrettigheder, som måtte ligge i det Brugergenererede Indhold, er juridisk beskyttet), overdragelig, royaltyfri, global licens, som kan gives i underlicens, til at bruge det Brugergenererede Indhold, som du slår op på eller i forbindelse med Platformen, herunder billeder af personer, der optræder i det Brugergenererede Indhold, eller de koncepter eller idéer, som er indeholdt i det Brugergenererede Indhold, til et hvilket som helst formål, herunder kommercielle, markedsførings- og driftsmæssige formål, hvilket omfatter retten til at oversætte, fremvise, reproducere, ændre, skabe afledte værker af, give i underlicens, distribuere og overdrage disse rettigheder."

Afsnittet med titlen "LICENS TIL BRUG AF KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDÉER" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"LICENS TIL BRUG AF KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDÉER.  Du giver NIKE en uophørlig (eller i det mindste i den periode, hvor de immaterielle rettigheder/billedrettigheder, som måtte ligge i kommentarerne, feedbacken og idéerne, er juridisk beskyttet), global licens til at bruge eventuelle kommentarer, feedback og idéer, som du deler med os, uden at give dig meddelelse, godtgørelse eller anerkendelse, til et hvilket som helst formål, herunder blandt andet til udvikling, fremstilling og markedsføring af varer og ydelser og til at skabe, ændre eller forbedre vores varer og ydelser."

BRASILIEN

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes og erstattes med følgende:

"Lovvalg/Værneting

CANADA

Indledende afsnit:

Afsnittet med titlen "Vores Brugervilkår kan ændres" modificeres med følgende:

"(a) NIKE skal, mindst 30 dage før ændringen træder i kraft, sende dig en skriftlig meddelelse, som er tydeligt og letlæseligt formuleret, anfører det nye punkt og ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, og

(b) du kan afvise ændringen og træde tilbage fra eller, i tilfælde af en aftale med fortløbende opfyldelse, annullere aftalen uden omkostning, bod eller erstatning for annullering ved at sende NIKE en meddelelse herom, senest 30 dage efter at ændringen er trådt i kraft, hvis ændringen medfører en udvidelse af dine forpligtelser eller en indskrænkning af NIKEs forpligtelser."

ADSKILLIGE AFSNIT: De vilkår, som fremgår af afsnittene med titlen "Fysisk aktivitet", "Garantifralæggelse", "Skadesløsholdelse/Ansvarsbegrænsning" og "Ansvarsbegrænsning" modificeres som følger:

"I henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivningen i nogle jurisdiktioner, herunder Quebec, er det ikke tilladt at begrænse eller fraskrive sig garanti på købte varer. Hvis du er omfattet af denne lovgivning, gælder følgende fraskrivelser og begrænsninger ikke nødvendigvis for dig: Fysisk aktivitet, Garantifralæggelse, Skadesløsholdelse/Ansvarsbegrænsning og Ansvarsbegrænsning."

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" ændres ved tilføjelse af følgende i starten af afsnittet:

"DET KAN I HENHOLD TIL FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNINGEN I NOGLE JURISDIKTIONER, HERUNDER QUEBEC, VÆRE ET KRAV, AT DIN AFTALE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKTION OG SKAL BEHANDLES VED KOMPETENTE DOMSTOLE I DIN JURISDIKTION. DENNE LOVGIVNING TILLADER MULIGVIS IKKE, AT DU GIVER AFKALD PÅ DIN RET TIL AT TAGE DEL I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL, ELLER AT DU BEGRÆNSER TIDSFRISTEN FOR AT ANLÆGGE RETSSAG. HVIS DU ER OMFATTET AF DENNE LOVGIVNING, GÆLDER FØLGENDE BEGRÆNSNINGER IKKE NØDVENDIGVIS."

COLOMBIA

Punkt 3 (OPSLAG AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN): afsnittet med titlen "LICENS TIL BRUGERGENERERET INDHOLD" ændres som følger:

Det første punkt i punktopstillingen under "LICENS TIL BRUGERGENERERET INDHOLD" slettes og erstattes med følgende:

"Du giver NIKE en ikke-eksklusiv, uendelig, overdragelig, royaltyfri, global licens, som kan gives i underlicens, til at bruge det Brugergenererede Indhold, som du slår op på eller i forbindelse med Platformen, herunder billeder af personer, der optræder i det Brugergenererede Indhold, eller de koncepter eller idéer, som er indeholdt i det Brugergenererede Indhold, til et hvilket som helst formål, herunder kommerciel brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, fremvise, reproducere, ændre, skabe afledte værker af, give i underlicens, distribuere og overdrage disse rettigheder."

Punkt 3 (OPSLAG AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN): afsnittet med titlen "LICENS TIL BRUG AF KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEÉR" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"TILLADELSE TIL BRUG AF KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDÉER.  Du giver NIKE en uendelig, global tilladelse til at bruge eventuelle kommentarer, feedback og idéer, som du deler med os, uden at give dig meddelelse, godtgørelse eller anerkendelse, til et hvilket som helst formål, herunder blandt andet til udvikling, fremstilling og markedsføring af varer og ydelser og til at skabe, ændre eller forbedre vores varer og ydelser."

EUROPÆISKE LANDE

Følgende revideringer gælder for alle europæiske lande, bortset fra Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen og Schweiz, som er underlagt andre specifikke revideringer af brugervilkårene, som gælder for europæiske lande.

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra sidste punkt i punktopstillingen vedrørende fremsættelse af krav, som forbliver uændret):

"Lovvalg/Værneting

FRANKRIG

Punkt 5 (KRÆNKELSE AF OPHAVSRET): andet afsnit i dette punkt slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"Hvis du er af den opfattelse, at dit værk er blevet uberettiget kopieret til Platformen, således at det udgør en krænkelse, beder vi dig give os følgende oplysninger:

(1) datoen for meddelelsen

(2) hvis klageren er en fysisk person: navn, efternavn, stilling, adresse, nationalitet, fødested og -dato

(3) hvis klageren er en juridisk person: navn, selskabsform, hjemsted og den enhed, som repræsenterer klageren i juridiske forhold

(4) navn og adresse på modtageren eller, hvis modtageren er en juridisk person, navn og hjemsted

(5) en beskrivelse af tvistepunktet og den nøjagtige lokalitet

(6) årsagerne til, at indholdet skal trækkes tilbage, herunder relevante retsregler og begrundelse for de faktiske omstændigheder, og

(7) en kopi af den korrespondance, som er sendt til forfatteren eller redaktøren af de oplysninger eller den aktivitet, som ligger til grund for klagen, hvori du anmoder om ophør, tilbagetrækning eller ændring heraf, eller en forklaring på at forfatteren eller redaktøren ikke kunne kontaktes."

Punkt 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "Skadesløsholdelse og frigørelse" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"Skadesløsholdelse. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og friholde NIKE Inc. og NIKE Inc.'s indbyrdes forbundne selskaber, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og leverandører ("NIKE-parterne") fra og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatningsbeløb og omkostninger, herunder blandt andet advokathonorarer, som opstår som følge af eller på nogen måde vedrører dit Brugergenererede Indhold, din brug af Indhold, din brug af Platformen, din adfærd i forbindelse med Platformen eller andre brugere af Platformen eller misligholdelse af Brugervilkårene, lovgivningen eller tredjemandsrettigheder."

Afsnittet med titlen "Ansvarsbegrænsning" slettes i sin helhed.

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes i sin helhed og erstattes med følgende: 

"Lovvalg/Værneting

Intet i dette afsnit fratager dig den beskyttelse, som forbrugere har som følge af ufravigelige retsregler i det land, hvor du bor.

TYSKLAND

Punkt 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punkt ændres som følger:

Det tredje punkt i opsummeringsboksen slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"NIKE hæfter ikke for skader (bortset fra ansvar for NIKEs forsætlige og groft uagtsomme handlinger og NIKEs personskader) som følge af din interaktion med andre brugere.  Vær ansvarlig, og tag dine forholdsregler, når du interagerer med personer, som du ikke kender."

Det sidste punkt i punktopstillingen under afsnittet med titlen "FYSISK AKTIVITET" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"NIKE hæfter ikke og er ikke ansvarlig for eventuelle skader (bortset fra ansvar for NIKEs forsætlige og groft uagtsomme handlinger og NIKEs personskader), som du pådrager dig som følge af din brug af eller manglende mulighed for at bruge Platformen, i det videst mulige omfang, som er tilladt efter gældende lovgivning." 

Afsnittet med titlen "GARANTIFRALÆGGELSE", herunder alle punkterne i punktopstillingen deri, slettes i sin helhed.

Punkt 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): dette punkt ændres som følger:

Afsnittet med titlen "SKADESLØSHOLDELSE OG FRIGØRELSE" slettes i sin helhed.

Afsnittet med titlen "ANSVARSBEGRÆNSNING" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"ANSVARSBEGRÆNSNING. NIKEs og NIKEs indbyrdes forbundne selskabers og deres direktørers, bestyrelsesmedlemmers, aktionærers, medarbejderes og repræsentanters (de "Skadesløsholdte Parter") ansvar er begrænset til tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. De Skadesløsholdte Parter er ved mindre uagtsomhed kun ansvarlige i tilfælde af misligholdelse af en væsentlig aftaleforpligtelse, hvis misligholdelse udgør en risiko for aftalens formål, eller hvis opfyldelse er nødvendig for at opfylde formålet, og hvis forbrugeren sætter sin lid til opfyldelsen deraf (såkaldte væsentlige forudsætninger). I så fald er ansvaret begrænset til sædvanlige og påregnelige skader. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke krav i henhold til produktansvarslovgivningen eller ved legemsbeskadigelse eller død."

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): dette punkt erstattes med ovenstående version for europæiske lande, dog således at følgende tilføjes i slutningen:

"Eventuelle krav skal fremsættes inden for to år efter, at kravet er opstået."

UNGARN

Indledende afsnit: Det andet punkt i punktopstillingen i første afsnit med titlen "Salgsbetingelser" ændres ved tilføjelse af følgende:

"Brugervilkårene udgør en underforstået aftale mellem dig og NIKE, medmindre andet er nødvendigt for at opfylde kravene til skriftlige aftaler i henhold til ungarsk lovgivning."

ITALIEN

Punkt 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punkt ændres som følger:

Det sidste punkt i punktopstillingen under afsnittet med titlen "FYSISK AKTIVITET" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"NIKE hæfter ikke og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som du pådrager dig som følge af din brug af eller manglende mulighed for at bruge funktionerne på Platformen, i det videst mulige omfang, som er tilladt efter gældende lovgivning, bortset fra i tilfælde af NIKEs bedrag eller grove uagtsomhed." 

Afsnittet med titlen "BRUGERINTERAKTION" slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

"BRUGERINTERAKTION.  Vi er ikke ansvarlige for din interaktion med andre brugere på Platformen eller skader som følge af denne interaktion, bortset fra i tilfælde af NIKEs bedrag eller grove uagtsomhed. 

Vær ansvarlig, og tag dine forholdsregler, når du interagerer med andre brugere (herunder brugere, som du ikke kender) på Platformen. Før du mødes ansigt til ansigt med andre personer, bør du overveje at foretage en undersøgelse, medbringe en ven, vælge offentlige steder og fortælle nogen, hvor du befinder dig. NIKE er ikke forpligtet til at indgå i tvister mellem brugere (men kan efter eget skøn vælge at gøre det), bortset fra i tilfælde af NIKEs bedrag eller grove uagtsomhed."

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra sidste punkt i punktopstillingen vedrørende fremsættelse af krav, som forbliver uændret):

"Lovvalg/Værneting

POLEN

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra sidste punkt i punktopstillingen vedrørende fremsættelse af krav, som forbliver uændret):

 "Lovvalg/Værneting

SCHWEIZ

Punkt 11 (TVISTER/ØVRIGE VILKÅR): afsnittet med titlen "LOVVALG/VÆRNETING" slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra sidste punkt i punktopstillingen vedrørende fremsættelse af krav, som forbliver uændret):

"LOVVALG/VÆRNETING