Společnost NIKE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PLATFOREM 

Datum poslední revize: Března 2018 

PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT KTEROUKOLI Z PLATFOREM SPOLEČNOSTI společnost NIKE, PROSTUDUJTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY (DÁLE JEN „PODMÍNKY“). 

Pokud žijete v některém z níže uvedených států, mohou se na Vás vztahovat další podmínky, které lze najít na konci těchto Podmínek. V rámci těchto Podmínek zobrazujeme název státu jen, pokud je to nutné. V případě jakéhokoli rozporu mezi specifickými podmínkami na konci a těmito Podmínkami níže jsou specifické podmínky rozhodující. 

Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Kolumbie, všechny evropské státy (včetně specifických podmínek pro Rakousko, Belgii, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko a Švýcarsko) 

Vítejte v komunitě společnost NIKE! Tyto Podmínky prodeje si čtete, protože používáte webovou stránku společnosti společnost NIKE, digitální zkušenost, platformu sociálního média, mobilní aplikaci, nositelnou elektroniku (tzv. wearables) nebo některý z našich dalších produktů či služeb, které všechny dohromady tvoří Platformu společnosti společnost NIKE (dále jen „Platforma“). 

K Platformě lze přistupovat z počítače, mobilního telefonu, tabletu, konzole či jiné technologie, které zde dále nazýváme „Zařízení“. Pro Vaše Zařízení platí standardní sazby a poplatky stanovené Vaším operátorem. 

Tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu ohledně používání Platformy mezi Vámi a společností NIKE a jejími spřízněnými společnostmi (které případně dále nazýváme jen „společnost NIKE“, „my“, „námi“ či „naše“). Prosíme, prostudujte si http://agreementservice.svs.nike.com/cz/cs_cz/rest/agreement?requestType=redirect&agreementType=localEntities&country=CZ&language=cs&uxId=com.nike.commerce.nikedotcom.web, kde najdete obchodní firmu toho subjektu společnosti NIKE, jenž odpovídá za poskytnutí Platformy Vám k dispozici, jakož i příslušné kontaktní informace. Ještě několik nejdůležitějších bodů: 

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT. Platformu smíte používat jen tehdy, jste-li zletilý/á dle předpisů Vašeho státu, nebo pokud máte souhlas Vašeho rodiče či zákonného zástupce/opatrovníka. K určitým službám na Platformě se mohou v různých státech vztahovat různé požadavky na dosažený věk.

PRAVIDLA REGISTRACE. Když si u nás založíte účet, vztahují se na Vás níže uvedená pravidla:

2. VLASTNICKÁ PRÁVA K OBSAHU

S výjimkou Uživatelského obsahu (dle definice níže) je veškerý obsah na naší Platformě – včetně textu, softwaru, skriptů, kódů, grafických i jiných návrhů, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videonahrávek, aplikací, interaktivních prvků, článků, zpravodajských příběhů, kreseb, animací, nálepek, všeobecných výtvarných/uměleckých děl a dalšího obsahu („Obsah“) – vlastnictvím společnosti NIKE či dalších osob, od nichž Obsah odebíráme na základě licence; a je chráněn autorským právem, ochrannými známkami, patenty a dalšími zákony. Společnost NIKE si vyhrazuje i všechna práva, která v těchto Podmínkách nejsou výslovně popsána.

3. PŘIDÁVÁNÍ OBSAHU NA PLATFORMU

POVOLENÍ K POUŽITÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU/LICENCE K UŽIVATELSKÉMU OBSAHU. Některé části Platformy Vám umožňují vystavit fotografie, videa, komentáře a další obsah, který dále nazýváme jen „Uživatelský obsah“. Společnost Nike nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah, který další osoby vystaví na Platformě. Uživatelský obsah je ve vlastnictví Vás či jakékoli osoby, která jej vytvořila, avšak v okamžiku, kdy Uživatelský obsah vystavíte, dáváte svolení, aby jej společnost NIKE použila jak stanoveno níže:

POVOLENÍ/LICENCE K POUŽITÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ. Berete na vědomí, že jakékoli komentáře, zpětná vazba či nápady, které nám zašlete, nemají důvěrnou povahu a udělujete tímto společnosti NIKE časově neomezenou celosvětově platnou licenci k použití veškerých komentářů, zpětné vazby a nápadů, které jste s námi případně sdíleli, a to bez oznámení, poskytnutí odměny či potvrzení Vašeho autorství, k jakýmkoli účelům zejména včetně, avšak nikoli výlučně, vývoje, výroby a marketingu produktů a služeb a vytváření, pozměňování či zlepšování produktů a služeb. [Viz podmínky pro Kolumbie a Belgie.]

4. PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Těší nás, že jste přispíváte komunitě společnosti NIKE. Níže uvádíme několik základních pravidel:

ú     Nedělejte nic, co by mohlo vystavit společnost NIKE či její uživatele jakémukoli druhu újmy, včetně čehokoli, co by případně narušilo, poškodilo, znemožnilo, ovlivnilo nepatřičným způsobem, přetížilo či omezilo funkčnost Platformy.

ú     Nevkládejte takový Uživatelský obsah, jenž obsahuje softwarové viry, programy či jiné počítačové kódy, a neobcházejte ani nepozměňujte žádný software či bezpečnostní technologii Platformy.

ú     Nepoužívejte žádné nástroje na těžení dat, roboty, scraping či podobné metody na shromažďování údajů.

ú     Pokud neuvedeme jinou informaci, pak naše Platforma je veřejným prostorem. Na Platformu nevkládejte osobní informace – ani své, ani nikoho dalšího.

ú     Na Platformu nevkládejte žádnou reklamu, ani příspěvky lákající uživatele jinam, ani příspěvky s komerčním obsahem, ani nepřijímejte platbu odměny od třetích stran výměnou za provozování komerčních aktivit na Platformě.

ú     Nesbírejte ani nevyžadujte osobní informace od ostatních uživatelů Platformy, ani neposílejte nevyžádané zprávy.

ú     Pro interakce s Platformou nepoužívejte automatizované technologie.

5. PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Před tím, než proti nám podáte stížnost/žalobu, se prosím poraďte s právníkem, neboť za neoprávněné nároky mohou být uloženy pokuty. Společnost NIKE může uzavřít účty těch uživatelů Platformy, u kterých zjistí, že porušují autorská práva třetích stran.

Pokud se domníváte, že Vaše práce byla neoprávněně zkopírována na Platformu v takové míře, že to představuje porušení práva, prosíme, abyste nám poskytl/a níže uvedené informace [Viz podmínky pro Francii.]:

(1)        jméno, adresu, telefonní číslo, elektronickou adresu a elektronický či fyzický podpis majitele autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem takového majitele;

(2)        popis díla chráněného autorským právem, o němž tvrdíte, že bylo neoprávněně použito;

(3)        popis toho, kde na Platformě se nachází dílo, u nějž dle Vašeho tvrzení došlo k porušení autorských práv;

(4)        písemné prohlášení o tom, že jednáte v dobré víře a že rozporované použití nebylo schváleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem, ani zákonem; a

(5)        Vaše prohlášení o tom, že výše uvedené informace ve Vašem oznámení jsou přesné a že jste majitelem autorských práv nebo máte oprávnění jednat jménem majitele autorských práv, přičemž v případě nepravdivosti uvedeného prohlášení můžete být stíháni za křivou výpověď (v závislosti na platných právních předpisech). 

Jakékoli informace o porušení autorských práv prosím zašlete na níže uvedenou adresu:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA
Telefonní číslo: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com 

6. PARTNEŘI NA PLATFORMĚ

Společnost NIKE se může čas od času spojit či vytvořit partnerství s webovými stránkami třetích stran, platformami sociálních médií, mobilními aplikacemi či dalšími produkty a službami (dále jen „Třetí strany“). Můžete mít možnost se s takovými Třetími stranami propojit prostřednictvím Platformy, avšak to neznamená, že společnost NIKE podporuje či monitoruje tyto Třetí strany či jejich aktivity, nebo že má tyto Třetí strany či jejich aktivity pod kontrolou, neboť ty podléhají samostatným podmínkám a směrnicím na ochranu soukromí. Doporučujemepečlivě si prostudovat jakékoli podmínky používání a směrnice na ochranu soukromí vztahující se na webové stránky Třetích stran. Společnost NIKE nenese žádnou odpovědnost za obsah, směrnice ani aktivity Třetích stran a vy vstupujete do interakce s Třetími stranami na vlastní riziko. 

7. DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

FYZICKÁ/SPORTOVNÍ AKTIVITA. [Viz podmínky pro Kanadu, Německo a Itálii, neboť níže uvedené výluky a omezení se na Vás nutně nemusejí vztahovat.] Součástí Platformy mohou být i prvky, které propagují fyzickou aktivitu, výživu či obecně wellness. Tyto prvky existují pouze pro Vaši informaci a jejich účelem není poskytnout lékařskou radu či službu, ani poskytnout diagnostické či terapeutické služby.

INTERAKCE MEZI UŽIVATELI. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy neneseme odpovědnost za Vaše interakce s dalšími uživateli Platformy ani za případnou škodu či újmu, kterou případně utrpíte v důsledku takových interakcí. [Viz podmínky pro Itálii.]

PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE ZÁRUKY. V některých jurisdikcích není dovoleno provést určitá omezení či stanovit výluky z odpovědnosti, zákonných záruk a nápravných prostředků, takže níže uvedená omezení se na Vás nemusejí nutně vztahovat. [Viz podmínky pro Austrálie, Kanada a Německo.]

8. UKONČENÍ

Společnost NIKE je oprávněna kdykoli ukončit či pozměnit bez oznámení jakoukoli Platformu, členský program, produkt či službu společnosti NIKE.

Společnost NIKE je oprávněna kdykoli ukončit či pozastavit (zmrazit) Váš účet, smazat Váš profil či jakýkoli Váš Uživatelský obsah, a omezit Vaše používání Platformy, ať zcela nebo zčásti, a to z jakéhokoli důvodu, bez jakékoli povinnosti pro společnost Nike a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9. ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Ačkoli chceme, abyste si naši Platformu užili, společnost NIKE nicméně musí chránit sama sebe před jakýmikoli škodami, které případně způsobíte. 

ODŠKODNĚNÍ A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. V některých jurisdikcích není dovoleno provést určitá omezení či stanovit výluky z odpovědnosti, zákonných záruk a nápravných prostředků, takže níže uvedená omezení se na Vás nemusejí nutně vztahovat. [Viz podmínky pro Kanada, Francie a Německo.] Souhlasíte, že poskytnete odškodnění, obhajobu a náhradu škody společnosti NIKE Inc., jejím spřízněným společnostem, představitelům, ředitelům/členům orgánů, zaměstnancům, zástupcům, držitelům licencí a dodavatelům (dále jen „Smluvní strany společnosti NIKE“), za jakékoli nároky, ztráty, vyplacené částky, výdaje, částky odškodnění či náklady včetně nákladů právního zastoupení, které vzniknou jakýmkoli způsobem v souvislosti s Vaším Uživatelským obsahem, Vaším používáním Obsahu, Vaším používáním Platformy, Vaším chováním v souvislosti s Platformou nebo s dalšími uživateli Platformy, či jakýmkoli porušením těchto Podmínek používání, jakéhokoli zákona či jakýchkoli práv třetích stran. Svým vlastním jménem i jménem svých dědiců, pozůstalosti, pojistitelů, nástupců a postupníků v plné míře a navždy zbavujete a zprošťujete Smluvní strany společnosti NIKE z odpovědnosti za jakékoli nároky či důvody k obžalobě, které případně můžete mít v důsledku škody související jakýmkoli způsobem s Vaším používáním Platformy. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V některých jurisdikcích není dovoleno provést určitá omezení či stanovit výluky z odpovědnosti, zákonných záruk a nápravných prostředků, takže níže uvedená omezení/výluky se na Vás nemusejí nutně vztahovat. [Viz podmínky pro Kanada, Francie a Německo.] ŽÁDNÁ ZESMLUVNÍCH STRAN SPOLEČNOSTI NIKE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNĚ VZNIKLÉ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK ČI ZTRÁTU DAT, JEŽ PLYNOU Z POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PLATFORMU NEBO Z FUNGOVÁNÍ PRODUKTŮ ZAKOUPENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY NEBO Z CHOVÁNÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ PLATFORMY (AŤ ONLINE ČI OFFLINE), NEBO Z NÁVŠTĚVY AKCE SPOLEČNOSTI NIKE NEBO AKCÍ PARTNERA SPOLEČNOSTI NIKE, NEBO Z JAKÉHOKOLI UŽIVATELSKÉHO OBSAHU ČI JAKÉKOLI DALŠÍ AKTIVITY V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY, DOKONCE I V PŘÍPADĚ, KDY SPOLEČNOST NIKE BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. PŘEBÍRÁTE ABSOLUTNÍ ZODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY. JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM, NA KTERÝ MÁTE VŮČI SPOLEČNOSTI NIKE NÁROK V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI ŠKODAMI VZNIKLÝMI V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY ČI JAKÉHOKOLI OBSAHU, JE PŘESTAT PLATFORMU POUŽÍVAT. BUDE-LI ZJIŠTĚNO, ŽE SPOLEČNOST NIKE JE VŮČI VÁM ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ŠKODU ČI ZTRÁTU, JEŽ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SOUVISÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY ČI JAKÉHOKOLI OBSAHU, ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NIKE NEPŘESÁHNE ČÁSTKU VE VÝŠI USD 100,- NEBO EUR 100,- ŽIJETE-LI V EVROPĚ. 

10. MÍSTA PRODEJE APLIKACÍ: Potvrzujete a souhlasíte, že tato dohoda se uzavírá pouze mezi Vámi a společností NIKE, a nikoli s místem prodeje aplikace, odkud jste si aplikaci společnosti NIKE stáhl/a (např. pro uživatele přístrojů na platformě iOS je to App Store provozovaný společností Apple Inc. nebo pro uživatele platformu Android je to Google Play store provozovaný společností Google Inc.). 

11. SPORY / DALŠÍ PODMÍNKY

VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

Pokud žijete v kterékoli z níže uvedených států, je možné, že se na Vás vztahují odlišné podmínky pro „VOLBU PRÁVA/JURISDIKCE“: Argentina, Rakousko, Brazílie, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Polsko, Švýcarsko a všechny ostatní evropské státy.

ELEKTRONICKÁ SDĚLENÍ

PRÁVO NA POSTOUPENÍ, ZÁKAZ VZDÁNÍ SE PRÁV, ODDĚLITELNOST

Děkujeme, že jste si tyto Podmínky prostudovali. Přejeme příjemné zážitky v naší komunitě!

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ STÁTY 

Pokud žijete v jednom z níže uvedených států, platí i níže uvedené podmínky, které jsou rozhodující v případě jakéhokoli rozporu s Podmínkami používání uvedenými výše. 

ARGENTINA

Článek 3 (UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): první bod odrážek v odstavci „LICENCE K POUŽITÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU“ se tímto ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„Udělujete společnosti NIKE nevýhradní, převoditelnou, tantiémy nenesoucí a celosvětově platnou licenci k zobrazení Uživatelského obsahu, který umístíte na Platformu nebo na internet v souvislosti s Platformou, a ke sdílení takového obsahu s ostatními Uživateli, včetně práva na překlad, zobrazení, reprodukování či změnu Uživatelského obsahu, vytvoření odvozených děl z Uživatelského obsahu, udělení podlicence k Uživatelskému obsahu a šíření Uživatelského obsahu. 

Tato práva například potřebujeme, abychom mohli kopírovat Vámi vložený Uživatelský obsah do našich databází, zobrazovat jej ve správném formátu v našich aplikacích pro mobilní telefony a zasílat Vámi vložený Uživatelský obsah prodejcům, kteří poskytují služby jménem společnosti Nike.“ 

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Odstavec nazvaný „VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE“ se tímto ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem (kromě posledního bodu ohledně vznášení nároků, jenž zůstává beze změny): 

„VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

AUSTRÁLIE

Článek 7 (DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Odstavec nazvaný „PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE ZÁRUKY“ se mění tak, že se přidá níže uvedený text: 

„Tato Platforma, Obsah, jakož i materiály a produkty na této Platformě jsou však doprovázeny určitými zárukami, které dle australských právních předpisů na ochranu spotřebitelů („ACL“) nelze ve prospěch australských zákazníků vyloučit, včetně záruk ohledně přijatelné kvality a vhodnosti produktů pro daný účel. Nic uvedeného v těchto Podmínkách nebude chápáno ani aplikováno jako ustanovení vylučující, omezující či měnící či mající účinek vyloučení, omezení či změny jakékoli podmínky, záruky, práva či prostředku nápravy, jež implicitně stanoví předpisy ACL a které dle zákona nelze vyloučit, omezit ani změnit, dokonce i v případě, že jakákoli jiná část těchto Podmínek by jinak mohla znamenat opak.“ 

RAKOUSKO

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): tento článek se nahrazuje zněním platným pro níže uvedené evropské státy, avšak na konci uvedeného znění se vkládá věta: 

„Všechny vznesené nároky se řeší do tří (3) let od vzniku daného nároku.“ 

BELGIE

Článek 3 (UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): tento článek se mění následujícím způsobem: 

První bod odrážek v odstavci nazvaném „LICENCE K POUŽITÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„Udělujete společnosti NIKE nevýhradní, časově neomezenou, převoditelnou, dále přenositelnou (formou podlicence), tantiémy nenesoucí celosvětově platnou licenci (nebo trvající nejméně po dobu trvání právní ochrany práv k duševnímu vlastnictví / ke zobrazení, jež se případně mohou vztahovat na Uživatelský obsah) k použití jakéhokoli Uživatelského obsahu, který umístíte na Platformu nebo v souvislosti s Platformou, včetně zpodobnění jakékoli osoby, které se objevuje v Uživatelském obsahu, nebo kteréhokoli z konceptů či nápadů obsažených v Uživatelském obsahu, pro jakékoli účely včetně komerčního a provozního použití, což zahrnuje i právo na překlad, právo zveřejnit, rozmnožit, pozměnit, vytvořit odvozená díla, udělit podlicenci a právo na šíření a postoupení takových práv.” 

Odstavec nazvaný „LICENCE K POUŽITÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„LICENCE K POUŽITÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ. Udělujete společnosti NIKE časově neomezenou celosvětově platnou licenci (nebo trvající nejméně po dobu trvání právní ochrany práv k duševnímu vlastnictví / ke zobrazení, jež se případně mohou vztahovat na komentáře, zpětnou vazbu a nápady) k použití všech komentářů, zpětné vazby a nápadů, které jste s námi případně sdíleli, a to bez oznámení, odměny/kompenzace či uznání Vašeho autorství, pro jakékoli účely včetně, avšak nikoli výlučně, vývoje, výroby a marketingu produktů a služeb a vytváření, pozměňování či zlepšování produktů a služeb.” 

BRAZÍLIE

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Odstavec nazvaný “VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE” se tímto ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

KANADA

Úvodní odstavec:

Článek nazvaný „Naše Podmínky podléhají změnám“ se mění takto: 

„(a) Společnost Nike je povinna Vám zaslat písemné oznámení vysvětlující jasným a přehledným způsobem nové ustanovení včetně dne, kdy změna nabude účinnosti, a to nejméně 30 dnů  před tím, než taková změna nabude účinnosti; a 

(b) máte právo změnu odmítnout a v případě smlouvy zahrnující po sobě jdoucí plnění máte právo odstoupit, zrušit smlouvu bez nákladů, pokuty či placení odškodnění za zrušení, a to na základě oznámení v tomto smyslu, zaslaného společnosti Nike nejpozději 30 dnů poté, co změna nabude účinnosti, za předpokladu, že součástí změny je i nárůst povinností na Vaší straně nebo snížení povinností na straně společnosti Nike.“ 

DALŠÍ ČLÁNKY: Podmínky uvedené v článcích nazvaných „Fyzická/Sportovní aktivita“, „Omezení odpovědnosti ze záruky, Odškodnění/Omezení odpovědnosti a Omezení odpovědnosti“ se mění následujícím způsobem: 

Právní předpisy na ochranu spotřebitelů v některých jurisdikcích včetně Québecu nedovolují omezit či vyloučit záruky vztahující se na zakoupené produkty. Pokud se uvedené předpisy na Vás vztahují, níže uvedená omezení a výluky se Vás nemusejí nutně týkat: Fyzická/Sportovní aktivita, Omezení odpovědnosti ze záruky, Odškodnění/Omezení odpovědnosti a Omezení odpovědnosti.” 

ČLÁNEK 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): tento článek se mění následujícím způsobem:

Odstavec nazvaný “VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE” se mění tak, že se na začátek přidá níže uvedený text: 

„Právní předpisy na ochranu spotřebitelů v některých jurisdikcích JAKO JE NAPŘÍKLAD QuÉbec mOHOU VYŽADOVAT, ABY SE SMLOUVA UZAVŘENÁ S VÁMI ŘÍDILA PRÁVNÍMI PŘEDPISY VAŠÍ JURISDIKCE a SPORY BYLY ŘEŠENY PŘÍSLUŠNÝM SOUDEM VE VAŠÍ JURISDIKCI. VÝŠE UVEDENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY MIMOTO MOŽNÁ NEDOVOLUJÍ, ABYSTE SE VZDAL/A SVÉHO PRÁVA ÚČASTNIT SE HROMADNÉ ŽALOBY, PŘÍPADNĚ NEUMOŽŇUJÍ OMEZIT DOBU, PO KTEROU MŮŽETE ZAHÁJIT SOUDNÍ ŘÍZENÍ. poKUD SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍ, JE MOŽNÉ, ŽE NÍŽE UVEDENÁ OMEZENÍ NEPLATÍ.“ 

KOLUMBIE

Článek 3 (UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): odstavec nazvaný „LICENCE K POUŽITÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU“ se mění takto: 

První bod odrážek v článku nazvaném LICENCE K POUŽITÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU se tímto ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„Udělujete společnosti NIKE nevýhradní, časově neomezenou, převoditelnou, dále přenositelnou (formou podlicence), tantiémy nenesoucí celosvětově platnou licenci k použití jakéhokoli Uživatelského obsahu, který umístíte na Platformu nebo v souvislosti s Platformou, včetně zpodobnění jakékoli osoby, které se objevuje v Uživatelském obsahu, nebo kteréhokoli z konceptů či nápadů obsažených v Uživatelském obsahu, pro jakékoli účely včetně komerčního použití, což zahrnuje i právo na překlad, právo zveřejnit, rozmnožit, pozměnit, vytvořit odvozená díla, udělit podlicenci a právo na šíření a postoupení takových práv.” 

Článek 3 (UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): odstavec nazvaný „LICENCE K POUŽITÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ“se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ. Udělujete společnosti NIKE časově neomezené a celosvětově platné oprávnění použít veškeré komentáře, zpětnou vazbu a nápady, které s námi případně sdílíte, a to bez oznámení, odměny/kompenzace či uznání Vašeho autorství, pro jakékoli účely včetně, avšak nikoli výlučně, vývoje, výroby a marketingu produktů a služeb a vytváření, pozměňování či zlepšování produktů a služeb.” 

EVROPSKÉ STÁTY

Níže uvedené modifikace platí pro všechny evropské státy, s výjimkou Rakouska, Francie, Německa, Itálie, Polska a Švýcarska, pro které platí další specifické úpravy těchto Podmínek vztahujících se na evropské státy. 

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): tento článek se mění následujícím způsobem:

Odstavec nazvaný “VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE” se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem (kromě posledního bodu ohledně vznášení nároků, jenž zůstává beze změny): 

“VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

FRANCIE

Článek 5 (PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV): druhý odstavec tohoto článku se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„Pakliže se domníváte, že došlo k neoprávněnému zkopírování Vašeho díla na Platformu, a to v takové míře, že to představuje porušení práv, prosím poskytněte nám níže uvedené informace:

(1) datum oznámení;

(2) je-li oznamovatel fyzickou osobou: jméno, příjmení, povolání, adresa, státní občanství, místo a datum narození;

(3) je-li oznamovatel právnickou osobou: firma, forma, sídlo a osoba, která jej pro právní účely zastupuje;

(4) jméno a adresu příjemce, nebo v případě právnické osoby, obchodní firmu a sídlo;

(5) popis předmětných skutečností a přesnou lokalizaci;

(6) důvod, na jehož základě by obsah měl být odstraněn, včetně příslušných právních ustanovení a odůvodnění daných skutečností; a

(7) kopii korespondence zaslané autorovi či editorovi ohledně sporných informací či aktivit s požadavkem na jejich přerušení, odstranění či úpravu; případně vysvětlení, že autora či editora nebylo možné kontaktovat.“ 

Článek 9 (ODŠKODNĚNÍ/ODPOVĚDNOST): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Odstavec nazvaný „ODŠKODNĚNÍ A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI (ODŠKODNIT)“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„ODŠKODNĚNÍ. Souhlasíte, že poskytnete odškodnění, obhajobu a náhradu škody společnosti NIKE Inc., jejím spřízněným společnostem, představitelům, ředitelům/členům orgánů, zaměstnancům, zástupcům, držitelům licencí a dodavatelům (dále jen „Smluvní strany společnosti NIKE“), za jakékoli nároky, ztráty, vyplacené částky, výdaje, částky odškodnění či náklady včetně nákladů právního zastoupení, které vzniknou jakýmkoli způsobem v souvislosti s Vaším Uživatelským obsahem, Vaším používáním Obsahu, Vaším používáním Platformy, Vaším chováním v souvislosti s Platformou nebo s dalšími uživateli Platformy, či jakýmkoli porušením těchto Podmínek používání, jakéhokoli zákona či jakýchkoli práv třetích stran.“ 

Odstavec nazvaný “OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI” se zcela vypouští. 

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): odstavce nazvaný „VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem:

„VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

Nic uvedeného v tomto odstavci Vás nezbavuje ochrany poskytované spotřebitelům zákonnými předpisy toho státu, kde žijete. 

NĚMECKO

Článek 7 (DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Třetí bod v odrážkách v rámci shrnutí se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„Společnost NIKE nenese žádnou odpovědnost za žádnou škodu (vyjma odpovědnosti za úmyslné činy či hrubou nedbalost na straně společnosti NIKE a za zranění osob/úrazy zaviněné společností NIKE) vzniklou v důsledku Vaší interakce s dalšími uživateli. Prosíme, abyste se chovali odpovědně a obezřetně, pakliže vstupujete do interakce s osobami, které neznáte.“ 

Poslední odrážka v odstavci nazvaném „FYZICKÁ/SPORTOVNÍ AKTIVITA“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„V největším možném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese společnost NIKE žádnou odpovědnost za žádné škody (vyjma odpovědnosti za úmyslné činy či hrubou nedbalost na straně společnosti NIKE a za zranění osob/úrazy zaviněné společností NIKE), které případně utrpíte v důsledku Vašeho používání Platformy či neschopnosti použít Platformu.” 

Odstavec nazvaný „PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE ZÁRUKY“ včetně všech odrážek se zcela vypouští. 

Článek 9 (ODŠKODNĚNÍ/OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ODŠKODNIT): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Odstavec nazvaný “ODŠKODNĚNÍ A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI ODŠKODNIT” se zcela vypouští. 

Odstavec nazvaný “OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI” se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Jakákoli odpovědnost společnosti NIKE a jejích spřízněných společností i jejich představitelů, ředitelů/členů orgánů, zaměstnanců a zástupců (dále jen „Osoby zproštěné odpovědnosti“), se omezuje na případy úmyslného jednání či hrubé nedbalosti. V případech méně závažné nedbalosti jsou Osoby zproštěné odpovědnosti odpovědné pouze tehdy, pokud porušily zásadní smluvní povinnost, jejíž porušení ohrožuje účel smlouvy nebo jejichž plnění je nezbytné pro dosažení takového účelu, a v jejichž plnění spotřebitel věří (tzv. „kardinální povinnosti“). V takovém případě je odpovědnost omezena na náhradu škod, které jsou typické a které bylo možno předvídat. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na nároky vznesené dle právních předpisů o odpovědnosti za produkt a na případy úrazu či úmrtí osob.“ 

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): tento článek se nahrazuje zněním platným pro výše uvedené evropské státy, s tím, že na konec se přidá níže uvedený text: 

„Všechny vznesené nároky se řeší do dvou (2) let od vzniku daného nároku.“ 

MAĎARSKO

Úvodní odstavce: Druhý bod odrážek v prvním výše uvedeném článku, nazvaném „Podmínky prodeje“ se mění tak, že se doplní níže uvedený text: 

„Tyto Podmínky představují implicitní dohodu mezi Vámi a společností NIKE, ledaže by jinak nesplňovaly náležitosti písemně uzavíraných smluv dle právního řádu Maďarska.“ 

ITÁLIE

Článek 7 (DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento článek se mění následujícím způsobem: 

Poslední odrážka v odstavci nazvaném „FYZICKÁ/SPORTOVNÍ AKTIVITA“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„V největším možném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese společnost NIKE žádnou odpovědnost za žádné škody, které případně utrpíte v důsledku Vašeho používání nebo Vaší neschopnosti používat, jednotlivé prvky/funkce na Platformě, vyjma případů podvodu či hrubé nedbalosti na straně společnosti NIKE.” 

Odstavec nazvaný “INTERAKCE MEZI UŽIVATELI” se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem: 

„INTERAKCE MEZI UŽIVATELI. Za Vaše interakce s dalšími uživateli Platformy ani za případnou škodu či újmu, kterou případně utrpíte v důsledku takových interakcí, neneseme žádnou odpovědnost, vyjma případů podvodu či hrubé nedbalosti na straně společnosti NIKE. 

Prosíme, abyste se chovali odpovědně a obezřetně, pakliže na Platformě vstupujete do interakce s dalšími uživateli (včetně uživatelů, které neznáte). Před tím, než se setkáte s další osobou tváří v tvář, zvažte možnost provést pátrání, vzít si s sebou kamaráda, zvolit si pro setkání veřejné místo a dejte někomu vědět, kde se budete nacházet. Společnost NIKE není nikterak povinna se angažovat ve sporech mezi uživateli (přestože tak může dle vlastního uvážení učinit), vyjma případů podvodu či hrubé nedbalosti na straně společnosti NIKE.” 

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): odstavce nazvaný “VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE” se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem (kromě posledního bodu ohledně vznášení nároků, jenž zůstává beze změny): 

„VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

POLSKO

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): odstavce nazvaný “VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE” se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem (kromě posledního bodu ohledně vznášení nároků, jenž zůstává beze změny): 

“VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE

ŠVÝCARSKO

Článek 11 (SPORY/DALŠÍ PODMÍNKY): odstavec nazvaný „VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným textem (kromě posledního bodu ohledně vznášení nároků, jenž zůstává beze změny): 

„VOLBA PRÁVA/JURISDIKCE