FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Legutóbbi módosítás időpontja: 2018. MÁRCIUS 

KÉRJÜK, HOGY BÁRMELY NIKE PLATFORM HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN FIGYELMESSEN OLVASSA EL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET („FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK”). 

Amennyiben Ön az alábbiakban felsorolt országok bármelyikében él, a jelen Felhasználási Feltételeket tartalmazó dokumentum végén megtekinthető kiegészítő feltételek vonatkozhatnak Önre. A Feltételekben az érintett országot szükség szerint tüntetjük fel. A Felhasználási Feltételek és a fentiekben hivatkozott kiegészítő feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a kiegészítő feltételek tekintendők irányadónak. 

Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Kolumbia, valamennyi európai ország (ideértve az Ausztriára, Belgiumra, Franciaországra, Németországra, Magyarországra, Olaszországra, Lengyelországra és Svájcra vonatkozó különleges feltételeket) 

Üdvözöljük a NIKE közösségben! A jelen Felhasználási Feltételeket Ön annak kapcsán olvassa, hogy valamely NIKE weboldalt, digitális tartalmat, közösségi médiaplatformot, mobil alkalmazást, viselhető eszközt, vagy valamely egyéb termékünket, illetve szolgáltatásunkat veszi igénybe, azzal, hogy a fentiekben felsoroltak mindegyike a NIKE Platform részét képezi („Platform”). A Platform számítógépen, mobiltelefonon, táblagépen, konzolon vagy egyéb eszközön keresztül érhető el, amelyekre a jelen Felhasználási Feltételekben „Eszközként” hivatkozunk. Az Ön Eszközének használatára adatszolgáltatójának szokásos árai és díjai vonatkoznak.

A jelen Felhasználási Feltételek jogi kötőerővel rendelkező megállapodást hoznak létre Ön és a NIKE, valamint annak kapcsolt vállalkozásai között (a továbbiakban „NIKE,” „mi,” „minket,” vagy „miénk”) a Platformnak az Ön részéről történő használatára vonatkozóan. Kérjük tekintse át a http://agreementservice.svs.nike.com/hu/hu_hu/rest/agreement?requestType=redirect&agreementType=localEntities&country=HU&language=hu&uxId=com.nike.commerce.nikedotcom.web, amelyben megtalálja a Platformnak az Ön számára történő biztosításáért felelős NIKE társaság nevét és elérhetőségi adatait. Néhány lényeges megjegyzés:

1. ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

JOGOSULTSÁG. Ön a weboldal használatára kizárólag akkor jogosult, ha országának előírásai szerint nagykorúnak minősül, vagy rendelkezik a szülő vagy gondviselő által adott hozzájárulással. Egyes országokban a Platform meghatározott szolgáltatásaira életkori korlátozás vonatkozhat. 

REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOK. Amennyiben Ön felhasználói fiókot hoz létre nálunk, az alábbi szabályok alkalmazandók:

2. TARTALOM TULAJDONJOGA

A Felhasználói Tartalom (az alábbi meghatározás szerint) kivételével, a Platformunkon található valamennyi tartalom - ideértve a szöveget, szoftvert, szkripteket, kódokat, mintákat, grafikákat, fotókat, hangokat, zenét, videókat, alkalmazásokat, interaktív funkciókat, cikkeket, híreket, vázlatokat, animációkat, emblémákat, illusztrációkat és egyéb tartalmat („Tartalom") – a NIKE tulajdonát, vagy olyan egyéb személyek tulajdonát képezi, akik az ilyen tartalom felhasználását a NIKE részére engedélyezték, és szerzői jogi, védjegy, szabadalmi vagy egyéb jogi védelmet élvez. A NIKE fenntart minden, a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem meghatározott jogot.

3. TARTALOM ELHELYEZÉSE A PLATFORMON 

FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY. A Platform egyes részei lehetővé teszik az Ön számára fotók, videók, észrevételek és egyéb tartalmak elhelyezését; ezekre a továbbiakban „Felhasználói Tartalomként” hivatkozunk. A Nike nem tartozik felelősséggel más személyek által a Platformon elhelyezett Felhasználói Tartalmakért. A Felhasználói Tartalom az Ön, vagy azon személy tulajdonát képezi, aki az ilyen tartalmat létrehozta, azonban Felhasználói Tartalmának a Platformon történő elhelyezésével Ön a NIKE számára az alábbiakban leírt engedélyt biztosítja:

ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY. Ön tudomásul veszi, hogy a részünkre elküldött valamennyi észrevétel, visszajelzés vagy ötlet nem bizalmas jellegű közlésnek minősül és a NIKE számára örökös, a világ egészére kiterjedő engedélyt biztosít a velünk esetlegesen megosztott valamennyi észrevétel, visszajelzés vagy ötlet bármilyen célból történő felhasználására, ideértve, de nem kizárólagosan, a termékek és szolgáltatások fejlesztése, gyártása és forgalmazása, valamint termékek és szolgáltatások létrehozása, módosítása, illetve továbbfejlesztése céljából történő felhasználást, anélkül, hogy erről Önt értesítenénk, az Ön részére ellentételezést biztosítanánk, vagy közreműködését elismernénk. [Lásd Kolumbiára és Belgiumra vonatkozó feltételek.]

4. FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁSI KÓDEX 

Örömünkre szolgál, hogy Ön is részese lesz a NIKE közösségnek. Íme néhány alapvető szabály:

5.            SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE

Kérjük, hogy a részünkre küldött bejelentést megelőzően konzultáljon jogi tanácsadójával, mivel a valótlan állítások szankciókat vonhatnak maguk után. A NIKE jogosult megszüntetni azon Platform felhasználók felhasználói fiókjait, akikkel szemben megállapításra kerül, hogy megsértették valamely harmadik fél szerzői jogát. 

Amennyiben úgy véli, hogy az Ön művét olyan szabályellenes módon másolták a Platformra, amely jogsértésnek minősül, kérjük adja meg részünkre az alábbi információkat [Lásd Franciországra vonatkozó feltételek.]:

(1) a szerzői jog tulajdonosának, vagy a tulajdonos nevében eljárni jogosult személynek a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és elektronikus vagy fizikai aláírása;

(2) azon szerzői jogi védelemben részesülő műnek a megjelölése, amelyre vonatkozóan Ön jogsértéssel kapcsolatos igényt támaszt;

(3) annak megjelölése, hogy a jogsértő tartalom a Platformon hol található;

(4) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Ön jóhiszemű tudomása szerint a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke vagy a törvény nem engedélyezi; és

(5) az Ön büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata (a vonatkozó jogszabályok függvényében) arról, hogy a bejelentésében foglalt információk pontosak és Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében történő eljárásra. 

A szerzői jogi jogsértésekkel kapcsolatos panaszokat az alábbi címre kell megküldeni:

Jogi Osztály (Szerzői jog)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6. A PLATFORMHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNEREK

A NIKE időről időre harmadik felek weboldalára, közösségi médiaplatformokra, mobil alkalmazásokra és egyéb termékekre és szolgáltatásokra mutató linkeket alkalmazhat, vagy azokkal partneri kapcsolatot hozhat létre („Harmadik Felek”). Ön a Platformon keresztül esetleg kapcsolatba tud lépni az ilyen Harmadik Felekkel, de ez nem jelenti azt, hogy a NIKE az ilyen Harmadik Feleket, illetve azok tevékenységeit ajánlja, felügyeli vagy azok felett bármilyen ellenőrzést gyakorol, és az ilyen Harmadik Felekre külön használati feltételek és adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak. Javasoljuk, hogy gondosan tekintse át az ilyen Harmadik Felek weboldalára vonatkozó használati feltételeket és adatvédelmi szabályzatot. A NIKE nem tartozik felelősséggel Harmadik Felek tartalmai, szabályzatai, illetvei tevékenységei tekintetében, és Ön saját felelősségre lép kapcsolatba ilyen Harmadik Felekkel.

7. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ LÉNYEGES NYILATKOZATOK

TESTMOZGÁS. [Lásd Kanadára, Németországra és Olaszországra vonatkozó feltételek, mivel előfordulhat, hogy az alábbi kivételek és korlátozások Önre nem vonatkoznak.] A Platform olyan funkciókat tartalmazhat, amelyek a testmozgást, egészséges táplálkozást, illetve az általános egészséget népszerűsítik. A fentiek kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják és nem kívánnak orvosi tanácsot vagy szolgáltatást nyújtani, illetve diagnosztikai vagy kezelési célokat szolgálni.

FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk felelősségünket az Ön és a Platform más felhasználói közötti kapcsolatok, illetve bármely olyan kár vagy sérelem tekintetében, amely az Ön részéről az ilyen kapcsolatok miatt esetlegesen felmerül. [Lásd Olaszországra voantkozó feltételek.]

SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA. Egyes joghatóságok nem engedélyeznek a felelősségre, jótállásra és jogorvoslatokra vonatkozó bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat, ezért előfordulhat, hogy a jelen kizárások és korlátozások Önre nem vonatkoznak. [Lásd Ausztráliára, Kanadára és Németországra vonatkozó feltételek.]

8. MEGSZŰNÉS 

A NIKE jogosult arra, hogy bármely Nike Platformot, tagi programot, terméket vagy szolgáltatást értesítés nélkül bármikor megszüntessen vagy módosítson. A NIKE jogosult arra, hogy az Ön felhasználói fiókját bármikor és bármilyen okból megszüntesse vagy felfüggessze, profilját vagy bármely Felhasználói Tartalmát törölje és korlátozhatja a Platform egészének vagy bármely részének használatát, valamint, a vonatkozó jogszabályok függvényében, erre anélkül kerülhet sor, hogy ezzel kapcsolatban a Nike részéről bármilyen felelősség merülne fel. 

9. KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

Szeretnénk, ha örömét lelné Platformunk használatában, ugyanakkor a NIKE-nak gondoskodnia kell az Ön által okozott esetleges károkkal szembeni védelemről. 

KÁRTALANÍTÁS ÉS IGÉNYRŐL TÖRTÉNŐ LEMONDÁS. Egyes joghatóságok nem engedélyeznek a felelősségre, jótállásra és jogorvoslatokra vonatkozó bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat, ezért előfordulhat, hogy az ilyen kizárások és korlátozások Önre nem vonatkoznak. [Lásd Kanadára, Franciaországra és Németországra vonatkozó feltételek]. Ön vállalja, hogy a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait, licenciatulajdonosait és beszállítóit (a “NIKE Felek”) kártalanítja, és mentesíti minden olyan követelés, veszteség, felelősség, kiadás, kártérítés és költség tekintetében, ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi munkadíjat, amely az Ön Felhasználói Tartalmából, a Tartalom vagy a Platform használatából, az Ön Platformmal vagy más Platform felhasználókkal kapcsolatos magatartásából, vagy a jelen Felhasználási Feltételeknek, bármely jogszabálynak vagy harmadik felek jogainak megsértéséből ered vagy azzal kapcsolatos. Ön a saját nevében, valamint örökösei, hagyatéka, biztosítói, jogutódjai és engedményesei nevében ezennel teljes körűen és véglegesen lemond az Ön részéről a Platform használatából eredően esetlegesen felmerülő bármely és valamennyi kártérítési igényről vagy keresetről és azoktól a NIKE Feleket mentesíti. 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. Egyes joghatóságok nem engedélyeznek a felelősségre, jótállásra és jogorvoslatokra vonatkozó bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat, ezért előfordulhat, hogy az ilyen kizárások és/vagy korlátozások Önre nem vonatkoznak. [Lásd Kanadára, Franciaországra és Németországra vonatkozó feltételek] A NIKE FELEK EGYIKE SEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, EGYEDI, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT VAGY ADATVESZTÉST, AMELY A PLATFORM HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL, VAGY A PLATFORMON KERESZTÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE EGYÉB PLATFORM FELHASZNÁLÓK (AKÁR ONLINE AKÁR OFFLINE) MAGATARTÁSÁBÓL, VAGY VALAMELY NIKE VAGY NIKE PARTNER RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELBŐL, VAGY BÁRMELY FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL, ILLETVE A PLATFORM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDNEK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A NIKE TÁJÉKOZTATÁSBAN RÉSZESÜLT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN TELJES MÉRTÉKŰ FELELŐSSÉGET VÁLLAL A PLATFORM HASZNÁLATÁÉRT. A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ESETLEGES KÁROKKAL KAPCSOLATBAN ÖN KIZÁRÓLAG AZON JOGORVOSLATRA JOGOSULT A NIKE-KAL SZEMBEN, HOGY A PLATFORM HASZNÁLATÁT MEGSZÜNTETI.ABBAN AZ ESETBEN HA A NIKE ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGE MEGÁLLAPÍTHATÓ BÁRMELY OLYAN KÁR VAGY VESZTESÉG TEKINTETÉBEN, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A PLATFORM VALAMELY TARTALOM HASZNÁLATÁVAL BÁRMELY MÓDON KAPCSOLATOS, A NIKE FELELŐSSÉGÉNEK MÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG A 100,00 USD, ILLETVE HA ÖN EURÓPÁBAN ÉL AKKOR A 100,00 EUR ÖSSZEGET.

10.         APPLIKÁCIÓ PIACTEREK: Ön tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás kizárólag Ön és NIKE között és nem azon applikáció piactérrel jött létre, ahonnan a NIKE applikációt letöltötte. (pl. az iOS-felhasználók esetén az Apple Inc. által üzemeltetett App Store-ral, vagy az Android felhasználók esetén a Google Inc. által üzemeltetett Google Play áruházzal).

11. JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 

Jogválasztás / Joghatóság

Ha Ön a következő országok valamelyikében él, előfordulhat, hogy Önre eltérő „Jogválasztás / Joghatóság” rendelkezések vonatkoznak: Argentína, Ausztria, Brazília, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Svájc és minden egyéb európai ország.

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

ÁTRUHÁZÁS, JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Köszönjük, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket elolvasta. Kérjük, lelje örömét közösségünkben! 

ORSZÁGSPECIFIKUS FELTÉTELEK 

Amennyiben Ön az alábbi országok valamelyikében él a jelen kiegészítő feltételek alkalmazandók, amelyek a Felhasználási Feltételek bármely ellentmondó feltételével szemben irányadónak tekintendők. 

ARGENTÍNA 

3. pont (TARTALOM ELHELYEZÉSE A PLATFORMON): a „FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY” című alpont első francia bekezdésetörlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe: 

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, a világ egészére kiterjedő engedélyt biztosít az Ön által a Platformon vagy azzal kapcsolatban elhelyezett Felhasználói Tartalom megjelenítésére, valamint annak más Felhasználókkal történő megosztására, ideértve a Felhasználó Tartalom fordítására megjelenítésére, reprodukálására, módosítására, származékos alkotások létrehozására, további licenciába adására és és terjesztésére vonatkozó jogot. 

Példaképpen, a fenti jogosultságokra abból a célból van szükségünk, hogy az Ön Felhasználó Tartalmát adatbázisainkba másolhassuk, mobil alkalmazásainkbanmegfelelő formátumban jeleníthessük meg, valamint Felhasználói Tartalmát a Nike nevében szolgáltatásokat biztosító kereskedők részére továbbíthassuk.” 

11. pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” alpont ezennel törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe (kivéve, az igények támasztására vonatkozó utolsó francia bekezdést, amely változatlan marad):

jogválasztás / joghatóság

AUSZTRÁLIA 

7. pont (FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ LÉNYEGES NYILATKOZATOK): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA” című alpont kiegészítésre kerül az alábbiakkal: 

„Ugyanakkor a Platformra, a Tartalomra és a jelen Platformon található anyagokra és termékekre bizonyos garanciák vonatkoznak, amelyek az ausztrál fogyasztói jogi törvény („ACL”) értelmében az ausztrál vevők érdekeinek védelmében nem zárhatók ki, idértve a termékek megfelelő minőségére és rendeltetésüknek való megfelelésre vonatkozó garanciákat. A jelen Feltételek rendelkezései nem értelmezhetők, illetve alkalmazhatók oly módon, hogy kizárjanak, korlátozzanak vagy módosítsanak az ACL által biztosított bármely olyan feltételt, szavatosságot, garanciát, jogot vagy jogorvoslatot, illetve azokat kizáró, korlátozó, vagy módosító hatással járjanak, amelynek kizárását, korlátozását, illetve módosítását a törvény nem engedélyezi, még abban az esetben sem, ha a jelen Feltételek bármely egyéb rendelkezése egyébként erre utalna.” 

AUSZTRIA 

11. pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a jelen pont helyébe az európai országokra vonatkozó alábbi verzió lép, azzal, hogy a szöveg vége kiegészül az alábbiakkal: 

„Valamennyi követelést az azok felmerülésétől számított három (3) éven belül kell érvényesíteni.” 

BELGIUM 

3. pont (TARTALOM ELHELYEZÉSE A PLATFORMON): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY” című alpont első francia bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe: 

„Ön a Nike részére nem kizárólagos, örökös (vagy legalább a Felhasználói Tartalomhoz esetlegesen kapcsolódó szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra/képmáshoz való jogokra vonatkozó jogi védelem időtartamáig érvényes), átruházható, további licenciába adható, jogdíjmentes, a világ egészére kiterjedő engedélyt biztosít az Ön által a Platformon vagy azzal kapcsolatban elhelyezett bármely Felhasználói Tartalombármely részének bármilyen célból, ideértve a kereskedelmi célt, történő felhasználására, ideértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő bármely személy képmását, vagy a Felhasználói Tartalomban foglalt bármely elképzelést, illetve ötletet, amely felhasználás magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származékos alkotások létrehozásának, további licenciába adás és terjesztés jogát, valamint az ilyen jogok engedményezését.” 

Az „ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe: 

„ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY. Ön a NIKE részére örökös (vagy legalább az észrevételekhez, visszajezésekhez és ötletekhez esetlegesen kapcsolódó szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra/képmáshoz való jogokra vonatkozó jogi védelem időtartamáig érvényes) a világ egészére kiterjedő engedélyt biztosít a velünk esetlegesen megosztott valamennyi észrevétel, visszajelzés vagy ötlet bármilyen célból történő felhasználására, ideértve, de nem kizárólagosan, a termékek és szolgáltatások fejlesztése, gyártása és forgalmazása, valamint termékek és szolgáltatások létrehozása, módosítása, illetve továbbfejlesztése céljából történő felhasználást, anélkül, hogy erről Önt értesítenénk, az Ön részére ellentételezést biztosítanánk, vagy közreműködését elismernénk.” 

BRAZÍLIA 

11. pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” alpont törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe:

„JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG

KANADA 

Bevezető bekezdés:

A „Felhasználási Feltételeink változhatnak című pont kiegészül az alábbiakkal:

„(a) A módosítás hatálybalépést legalább 30 nappal megelőzően a Nike köteles az Ön számára egyértelmű és olvasható formában készült írásbeli értesítést küldeni, amely tartalmazza az új rendelkezést és a módosítás hatálybalépésének időpontját; és

(b) Ön jogosult a módosítás elfogadását megtagadni és a megállapodástól elállni, vagy szakaszos teljesítést előírő szerződés esetén, a szerződést felmondani, bármilyen költség, szankció vagy felmondáshoz kapcsolódó kártalanítás nélkül, a Nike részére legkésőbb a módosítás hatálybalépését 30 nappal követően elküldött ilyen értelmű értesítéssel, amennyiben a módosítás az Ön kötelezettségeinek növekedését vagy a Nike kötelezettségeinek csökkenését eredményezi.”

TÖBB PONTRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS: A „Testmozgás”, „Szavatosságvállalás Korlátozása”, „Kártalanítás/Felelősség Korlátozása” és „Felelősség Korlátozása” című pontokban foglalt rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: 

„Egyes joghatóságokban, ideértve Quebec tartományt, a fogyasztóvédelmi jogszabályok nem engedélyezik a vásárolt termékekkel kapcsolatos szavatosságvállalások korlátozását vagy kizárását. Amennyiben Önre az ilyen jogszabályok alkalmazandók, előfordulhat, hogy Önre nem vonatkoznak az alábbi pontokban foglalt kizárások és korlátozások: „Testmozgás”, „Szavatosságvállalás Korlátozása”, „Kártalanítás/Felelősség Korlátozása” és „Felelősség Korlátozása”. 

11. pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” alpont módosul és a szakasz eleje kiegészül az alábbi szöveggel:

„EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN, MINT PÉLDÁUL Quebec TARTOMÁNY, A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ELŐÍRHATJÁK, HOGY AZ ÖN ÁLTAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSRA AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK A JOGA LEGYEN IRÁNYADÓ ÉS JOGVITÁK ESETÉN AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK ILLETÉKES BÍRÓSÁGAI JÁRJANAK EL. A FENTIEKEN TÚLMENŐEN, AZ ILYEN JOGSZABÁLYOK ESETLEG NEM ENGEDÉLYEZIK, HOGY ÖN LEMONDJON a csoportos igényérvényesítésben történő részvételre vonatkozó jogáról vagy korlátozza azt a A HATÁRIDŐT, amelyen belül bírósági eljárást indíthat."

KOLUMBIA

3.pont (TARTALOM ELHELYEZÉSE A PLATFORMON): a „FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY” című alpont az alábbiak szerint módosul:

A „FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY” című alpont első francia bekezdése törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe:

„Ön a NIKE részére nem kizárólagos, határozatlan idejű, átruházható, további licenciába adható, jogdíjmentes, a világ egészére kiterjedő engedélyt biztosít az Ön által a Platformon vagy azzal kapcsolatban elhelyezett Felhasználói Tartalom bármely részének bármilyen célból, ideértve a kereskedelmi célt, történő felhasználására, ideértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő bármely személy képmását, vagy a Felhasználói Tartalomban foglalt bármely elképzelést, illetve ötletet, amely felhasználás magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származékos alkotások létrehozásának, további licenciába adás és terjesztés jogát, valamint az ilyen jogok engedményezését.”

3. pont (TARTALOM ELHELYEZÉSE A PLATFORMON): az „ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY”című alpont teljes egészében törlésre kerül és az lábbi rendelkezés lép a helyébe:

„ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY. Ön a NIKE részére határozatlan idejű, a világ egészére kiterjedő engedélyt biztosít a velünk esetlegesen megosztott valamennyi észrevétel, visszajelzés vagy ötlet bármilyen célból történő felhasználására, ideértve, de nem kizárólagosan, a termékek és szolgáltatások fejlesztése, gyártása és forgalmazása, valamint termékek és szolgáltatások létrehozása, módosítása, illetve továbbfejlesztése céljából történő felhasználást, anélkül, hogy erről Önt értesítenénk, az Ön részére ellentételezést biztosítanánk, vagy közreműködését elismernénk.” 

EURÓPAI ORSZÁGOK 

Az alábbi módosítások valamennyi európai országra alkalmazandók, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Svájc kivételével, amelyekre az európai országokra vonatkozó jelen feltételek egyéb specifikus módosításai alkalmazandók. 

11 .pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe (kivéve, az igények támasztására vonatkozó utolsó francia bekezdést, amely változatlan marad):

„JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG

FRANCIAORSZÁG 

5. pont (SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE): a jelen pont második bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe: 

„Amennyiben úgy véli, hogy az Ön művét olyan szabályellenes módon másolták a Platformra, amely jogsértésnek minősül, kérjük adja meg részünkre az alábbi információkat:

(1) értesítés időpontja;

(2) amennyiben az igényjogosult természetes személy: keresztnév, vezetéknév, foglalkozás, cím, állampolgárság, születés helye és ideje;

(3) amennyiben az igényjogosult jogi személy: név, szervezeti forma, székhely és jogi képviseletet ellátó személy;

(4) átvevő neve és címe, vagy amennyiben jogi személy, neve és székhelye;

(5) a szóban forgó tényállás leírása és a hely pontos megjelölése;

(6) a tartalom visszavonásának jogalapja, ideértve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a tények igazolását; és

(7) a per tárgyát képező információ vagy tevékenység szerzője vagy szerkesztője részére küldött azon levél másolata, amelyben a tevékenység megszakítását, a tartalom visszavonását vagy módosítását kérik, vagy arra vonatkozó közlés, hogy a szerzővel, illetve szerkesztővel nem lehetett kapcsolatba lépni.” 

9. pont (KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „KÁRTALANÍTÁS ÉS IGÉNYRŐL TÖRTÉNŐ LEMONDÁS” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe: 

„KÁRTALANÍTÁS. Ön vállalja, hogy a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait, licenciatulajdonosait és beszállítóit (a “NIKE Felek”) kártalanítja, és mentesíti minden olyan követelés, veszteség, felelősség, kiadás, kártérítés és költség tekintetében, ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi munkadíjat, amely az Ön Felhasználói Tartalmából, a Tartalom vagy a Platform használatából, az Ön Platformmal vagy más Platform felhasználókkal kapcsolatos magatartásából, vagy a jelen Felhasználási Feltételeknek, bármely jogszabálynak vagy harmadik felek jogainak megsértéséből ered vagy azzal kapcsolatos.” 

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alpont teljes egészében törlésre kerül. 

11.pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe:

 „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG

A jelen bekezdésben foglalt rendelkezések nem fosztják meg Önt a fogyasztók számára biztosított azon védelemtől, amelyet annak az országnak a kötelező jogszabályi rendelkezései írnak elő, ahol Ön él.

NÉMETORSZÁG

7.pont (FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ LÉNYEGES NYILATKOZATOK): a jelen pont az alábbiak szerint módosul:

Az összefoglaló szövegrész harmadik francia bekezdése teljes egészében törlésre került és az alábbi rendelkezés lép a helyébe:

“NIKE is not responsible for any damage (except liability for NIKE’s willful and gross negligent acts and NIKE’s personal injuries) caused by your interactions with other users. Please be responsible and take precautions when interacting with people you don’t know „A NIKE nem tartozik felelősséggel semmilyen kárért, amelyet az Ön és más felhasználók közötti kapcsolatok eredményeznek (kivéve a NIKE felelősségét a NIKE szándékos vagy gondatlan károkozásáért illetve a személyi sérülésekért). Kérjük, hogy körültekintően járjon el és és legyen elővigyázatos, amikor olyan személyekkel lép kapcsolatba, akiket nem ismer.”

A „TESTMOZGÁS” című alpont utolsó francia bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi rendelkezés lép a helyébe:

“A NIKE felelőssége a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékig kizárt minden olyan kár tekintetében, amely az Ön részéről a Platform funkcióinak használata következtében vagy az ilyen funkciók használatának hiányában esetlegesen felmerül (kivéve a NIKE felelősségét a NIKE szándékos vagy gondatlan károkozásáért illetve a személyi sérülésekért).”

A „SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA” című alpont, ideértve annak összes francia bekezdését, teljes egészében törlésre kerül.

9. pont (KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): a jelen pont az alábbiak szerint módosul: 

A „KÁRTALANÍTÁS ÉS IGÉNYRŐL TÖRTÉNŐ LEMONDÁS” című alpont teljes egészében törlésre kerül.

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alpont teljes egészében törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A NIKE és kapcsolt vállalkozásainak, illetve vezető tisztségviselőinek, igazgatóinak, részvényeseinek, munkavállalóinak és megbízottainak (a „Mentesülő Személyek”) felelőssége a szándékosan és súlyos gondatlansággal okozott károkra korlátozódik. A csekély gondatlanságból eredő károk esetében a Mentesülő Személyek kizárólag akkor tartoznak felelősséggel, ha olyan lényeges szerződéses kötelezettség megszegésére kerül sor, amely kötelezettség megszegése a szerződés célját veszélyezteti, vagy amelynek teljesülése ezen cél eléréséhez szükséges és amely kötelezettség teljesülésében a fogyasztó bízik (az úgynevezett „lényeges kötelezettségek”). Az ilyen esetben a felelősség kizárólag a szokásos és előrelátható károkra korlátozódik. A felelősség jelen pont szerinti korlátozása nem alkalmazandó a termékfelelősség, illetve a testi épség sérelme vagy halál következtében felmerülő követelések tekintetében.”

11. pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): jelen pont az európai országok vonatkozásában érvényesülő fenti szöveg szerint módosul, az alábbiakkal kiegészítve:

„Valamennyi követelés annak felmerülésétől számított két (2) éven belül érvényesíthető.”

MAGYARORSZÁG

Bevezető Bekezdések: A fenti „Értékesítési Feltételek” című pont második francia bekezdése az alábbiak szerinti kiegészítéssel módosul:

„A jelen Felhasználási Feltételek hallgatólagos megállapodást hoznak létre Ön és a NIKE között, kivéve, ha egyéb módon teljesítik a magyar jogszabályok által az írásbeli megállapodások követelményeire vonatkozóan előírtakat."

OLASZORSZÁG

7. pont(FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ LÉNYEGES NYILATKOZATOK): jelen pont az alábbiak szerint módosul:

A „TESTMOZGÁS” című alpont utolsó francia bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe:

„A vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékig kizárt a NIKE felelőssége és kártérítési kötelezettsége olyan kár vonatkozásában, amely az Ön részéről a Platform funkcióinak használata következtében vagy az ilyen funkciók használatának hiányában felmerül, kivéve a NIKE csalárd vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő károkat.”

A „FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe:

„FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK. Kizárjuk felelősségünket az Ön és a Platform más felhasználói közötti kapcsolatok, illetve bármely olyan kár vagy sérelem tekintetében, amely az Ön részéről az ilyen kapcsolatok miatt esetlegesen felmerül, kivéve a NIKE csalárd vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő károkat.

Járjon el felelősen és legyen elővigyázatos, amikor a Platformon más felhasználókkal lép kapcsolatba (ideértve az olyan felhasználókat, akiket nem ismer). Javasoljuk, hogy a másik felhasználóval történő személyes találkozást megelőzően végezzen előzetes vizsgálatot, a találkozóra vigye magával egy barátját, helyszínként válasszon nyilvános helyet és tudassa valakivel, hogy hol lesz. A NIKE nem köteles résztvenni semmilyen felhasználók közötti vitában, (de saját belátása szerint ezt megteheti), kivéve a NIKE csalárd vagy súlyosan gondatlan magatartásának esetét.”

11. pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe (kivéve, az igények támasztására vonatkozó utolsó francia bekezdést, amely változatlan marad):

„JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG

LENGYELORSZÁG

11.pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe (kivéve, az igények támasztására vonatkozó utolsó francia bekezdést, amely változatlan marad):

 „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG

SVÁJC

11.pont (JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe (kivéve, az igények támasztására vonatkozó utolsó francia bekezdést, amely változatlan marad):

„JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG