GEBRUIKSVOORWAARDEN NIKE

Datum laatste wijziging: juni 2022

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA TE NOEMEN DE “VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG VOORDAT U EEN PLATFORM VAN NIKE GEBRUIKT. 

Indien u in een van de onderstaande landen of regio’s woont kunnen er aanvullende voorwaarden op u van toepassing zijn. Deze kunt u vinden onderaan deze Voorwaarden. Waar van toepassing tonen wij het land/de regio binnen de Voorwaarden.  Voor zover deze aanvullende voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten hebben zij voorrang op de onderstaande Voorwaarden

ArgentiniëAustraliëBraziliëCanada, ColombiaHongkongJapanKoreaFilipijnen, en alle Europese landen (waaronder specifieke voorwaarden voor OostenrijkBelgiëFrankrijkDuitslandHongarijeItaliëPolen en Zwitserland) 

Welkom bij de NIKE gemeenschap!  U leest deze Voorwaarden omdat u gebruik maakt van een NIKE website, digitale ervaring,  social media platform, mobiele app, draagbare techniek, of een van onze andere producten of diensten, die alle deel uitmaken van NIKE’s Platform (hierna te noemen het “Platform”).  U kunt toegang verkrijgen tot het Platform via een computer, mobiele telefoon, tablet, console, of andere technologie, wat wij in deze Voorwaarden een “Apparaat” zullen noemen.  De gebruikelijke tarieven en vergoedingen van uw provider zijn van toepassing op uw Apparaat.

Door middel van deze Voorwaarden komt een juridisch bindende overeenkomst tot stand tussen u en NIKE en haar gelieerde ondernemingen (waarnaar wij kunnen verwijzen als “NIKE,” “wij,” “ons,” of “onze”) met betrekking tot uw gebruik van het Platform. Gelieve onze Lijst van lokale entiteiten  te raadplegen om de naam terug te vinden van de verantwoordelijke NIKE entiteit die u het Platform aanbiedt en de correcte contactgegevens. Een paar belangrijke punten:

1. BASISREGELS 

GESCHIKTHEID.  U komt uitsluitend in aanmerking voor het gebruiken van het Platform indien u meerderjarig bent in uw land of toestemming hebt van uw ouder of wettelijk voogd.  In diverse landen kunnen er leeftijdsbeperkingen gelden voor bepaalde diensten van het Platform.

Regels voor registratie.  Wanneer u zich registreert om een account bij ons aan te maken gelden de volgende regels:

2. EIGENDOM VAN CONTENT

Met uitzondering van Gebruikerscontent (als hieronder gedefinieerd) is alle content op ons Platform – inclusief tekst, software, scripts, code, ontwerpen, graphics, foto's, geluiden, muziek, video’s, applicaties, interactieve functies, artikelen, nieuwsberichten, sketches, animaties, stickers, illustraties in het algemeen en alle andere content ("Content") – eigendom van NIKE of anderen van wie wij Content in licentie hebben. Deze Content is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en andere wetten. NIKE behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden omschreven staan.

3. HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM 

LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT. In sommige delen van het Platform mag u foto's, video's, reacties en andere content plaatsen, die wij “Gebruikerscontent” noemen.  Nike is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent die anderen op het Platform plaatsen. Gebruikerscontent is eigendom van u of van degene die het gemaakt heeft, maar op het moment dat u Gebruikerscontent plaatst geeft u dit in licentie aan NIKE op de hieronder beschreven wijze:

LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN.  U begrijpt dat de eventuele reacties, feedback of ideeën die u ons stuurt op niet-vertrouwelijke basis worden verstrekt en u verleent NIKE hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde licentie om alle reacties, feedback en ideeën te gebruiken die u met ons kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan u, voor welke doeleinden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten. [Zie de voorwaarden voor Colombia en België.]

4. GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIKERS 

Wij zijn erg blij dat u bijdraagt aan de NIKE gemeenschap.  Hieronder staan een paar basisregels:

5. AUTEURSRECHTINBREUK

Alvorens een melding bij ons te doen vragen wij u om te overleggen met uw juridisch adviseur, aangezien er boetes kunnen staan op valse meldingen.  NIKE kan de accounts van Platformgebruikers beëindigen indien blijkt dat deze gebruikers inbreuk maken op de auteursrechten van derden. 

Wanneer u meent dat uw werk onrechtmatig gekopieerd is naar het Platform, zodanig dat dit inbreuk oplevert, vragen wij u om ons de volgende informatie te verstrekken [Zie de voorwaarden voor Frankrijk]:

(1) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of de persoon die bevoegd is te handelen namens hem/haar;

(2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

(3) een beschrijving van waar op het Platform de volgens u inbreukmakende content zich bevindt;

(4) een schriftelijke verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger, of de wet; en

(5) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed (afhankelijk van het toepasselijk recht), dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent namens de auteursrechthebbende te handelen. 

Stuur klachten over auteursrechtinbreuk aan:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefoon: +1-503 -671-6453 1301 +1-503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6. PARTNERS OP HET PLATFORM

NIKE kan van tijd tot tijd doorlinken naar of samenwerken met websites van derden, sociale media-platforms, mobiele apps en andere producten en diensten (“Derden”).  U kunt eventueel verbinding krijgen met deze Derden via het Platform, maar dat betekent niet dat NIKE deze Derden of hun activiteiten goedkeurt, monitort of er enige zeggenschap over heeft. Deze activiteiten zijn gebonden aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.  Wij raden u aan om de sites, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Derden zorgvuldig te lezen. NIKE is niet verantwoordelijk voor de content, het beleid en activiteiten van Derden en uw interactie met Derden is op uw eigen risico.

7. BELANGRIJKE DISCLAIMERS

FYSIEKE ACTIVITEIT.  [Zie de voorwaarden voor CanadaDuitsland en Italië, want de volgende uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.] Het Platform kan onderwerpen bevatten die fysieke activiteit, voeding of algemeen welzijn promoten.  Deze zijn uitsluitend bedoeld om u te informeren en niet als medisch advies of diensten, of voor doeleinden van diagnostiek of behandeling.

INTERACTIES MET GEBRUIKERS.  Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht zijn wij niet verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van het Platform of voor welke schade of gevaar dan ook die u kunt meemaken door deze interacties. [Zie de voorwaarden voor Italië.]

AFWIJZING VAN GARANTIE.  Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en verhaalsmogelijkheden toe, waardoor deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. [Zie de voorwaarden voor AustraliëCanada en Duitsland.]  

8. BEËINDIGING 

NIKE heeft het recht om elk Nike Platform, ledenprogramma, product of dienst op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen.

Met inachtneming van het toepasselijk recht kan NIKE op elk moment en om welke reden dan ook uw account beëindigen of schorsen, uw profiel en uw Gebruikerscontent verwijderen, en uw gebruik van het gehele of een gedeelte van het Platform beperken zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van NIKE leidt.   

9VRIJWARING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Wij willen graag dat u geniet van ons Platform, maar NIKE moet zichzelf ook beschermen tegen eventuele schade die u kunt veroorzaken. 

VRIJWARING EN ONTSLAG.  Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en rechtsmiddelen toe, waardoor deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. [Zie de voorwaarden voor CanadaFrankrijkDuitsland en Hongkong.] U stemt ermee in om NIKE Inc., haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (hierna te noemen de “NIKE Partijen”) te vrijwaren tegen, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden en kosten,waaronder, zonder beperking, advocaatkosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw Gebruikerscontent, uw gebruik van Content, uw gebruik van het Platform, uw gedrag in verband met het Platform of jegens andere gebruikers van het Platform, of niet-nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, de wet of de rechten van een derde. U, voor uzelf en namens uw erfgenamen, nalatenschap, verzekeraars, rechtsopvolgers en cessionarissen, vrijwaart en ontslaat hierbij de NIKE Partijen volledig en voor altijd van alle vorderingen of rechtsgronden die u kunt hebben wegens schade die op enige wijze verbonden is met uw gebruik van het Platform. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en rechtsmiddelen toe, waardoor deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. [Zie de voorwaarden voor CanadaFrankrijkDuitslandHongkong en Filipijnen.]  GEEN VAN DE NIKE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF DE PRESTATIE VAN PRODUCTEN GEKOCHT VIA HET PLATFORM OF HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM (ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE) OF UIT HET BIJWONEN VAN EEN NIKE-EVENEMENT OF EEN EVENEMENT VAN PARTNERS VAN NIKE, OF GEBRUIKERSONTENT OF WELKE ANDERE ACTIVITEIT DAN OOK IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM, OOK INDIEN NIKE OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID TEGEN NIKE IN VERBAND MET SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT BESTAAT ERUIT DAT U OPHOUDT HET PLATFORM TE GEBRUIKEN. MOCHT NIKE AANSPRAKELIJK BLIJKEN JEGENS U VOOR SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT, DAN ZAL NIKE'S AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT BLIJVEN TOT MAXIMAAL 100 US DOLLAR, OF 100 EURO INDIEN U IN EUROPA WOONT. 

10. GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Rechtskeuze/RechtsMACHT

Indien u in een van de onderstaande landen woont zijn er eventueel andere voorwaarden voor “Rechtskeuze/Rechtsmacht” op u van toepassing: ArgentiniëOostenrijkBraziliëCanada, FrankrijkDuitslandHong KongItaliëFilipijnenPolenZwitserland en alle andere Europese landen.

Elektronische mededelingen

Recht tot overdracht, Geen afstand van recht, Gevolgen van niet-afdwingbaarheid

Bedankt voor het lezen.  Wij wensen u veel plezier in onze gemeenschap! 

LAND/REGIOSPECIFIEKE VOORWAARDEN. 

Wanneer u in een van de onderstaande landen woont, gelden deze aanvullende voorwaarden en in geval van tegenstrijdigheden in de Gebruiksvoorwaarden hebben deze aanvullende voorwaardendaarop voorrang. 

ARGENTINIË 

Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): De eerste paragraaf met bullet point onder het artikellid getiteld “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT”  wordt geschrapt en vervangen door het volgende: 

“U verleent NIKE een niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform te tonen en te delen met andere Gebruikers, waaronder het recht om de Gebruikerscontent te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, en te distribueren. 

Wij hebben deze rechten bijvoorbeeld nodig om uw Gebruikerscontent te kunnen kopiëren naar onze databases, in het correcte format te tonen op onze mobiele applicaties, en uw Gebruikerscontent te verzenden naar verkopers die namens Nike diensten verlenen.” 

Artikel 10 (GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN): Dit Artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):

“Rechtskeuze/Rechtsmacht

AUSTRALIË 

Artikel 7 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “AFWIJZING VAN GARANTIE” wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende: 

“Het Platform, de Content en het materiaal en de producten op dit Platform brengen echter bepaalde garanties met zich mee die niet kunnen worden uitgesloten ten behoeve van Australische consumenten ingevolge het Australische consumentenrecht (“ACL”), waaronder garanties dat de producten van acceptabele kwaliteit zijn en geschikt voor een bepaald doel.  Niets in deze Voorwaarden zal worden uitgelegd, toegepast of leiden tot de uitsluiting, beperking of wijziging van enige voorwaarde, garantie, recht, of rechtsmiddel dat geïmpliceerd wordt door het ACL en dat niet bij wet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, ook indien enige andere bepaling in deze Voorwaarden zou suggereren dat dit wel kan.” 

BRAZILIË 

Artikel 10 (GESCHILLEN/BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

“Rechtskeuze/Rechtsmacht

CANADA 

Inleidende alinea:

Het artikel getiteld “Onze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden” wordt als volgt genuanceerd:

“(a) Nike is verplicht om u, ten minste 30 dagen voordat de wijziging ingaat, een schriftelijke kennisgeving die duidelijk en leesbaar is opgesteld te zenden, met daarin de tekst van de nieuwe bepaling en de datum waarop de wijziging ingaat; en

(b) u kunt de wijziging weigeren en de overeenkomst ontbinden of, in geval van een overeenkomst met achtereenvolgende nakoming, de overeenkomst opzeggen zonder kosten, boete of opzegvergoeding door Nike daarvan kennisgeving te doen uiterlijk 30 dagen nadat de wijziging ingaat, indien de wijziging een vergroting van uw verplichtingen of een vermindering van Nike's verplichtingen inhoudt.”

MEERDERE ARTIKELEN: De bepalingen in de artikelen getiteld “Fysieke activiteit”, “Afwijzing van garantie”, “Vrijwaring/ Beperking van aansprakelijkheid” en “Beperking van aansprakelijkheid” worden als volgt genuanceerd: 

“Wetten ter bescherming van consumenten in sommige rechtsgebieden, waaronder Quebec, staan geen beperkingen en uitsluitingen van garantie op gekochte producten toe. Indien deze wetten op u van toepassing zijn, zijn de uitsluitingen en beperkingen in de onderstaande artikelen mogelijk niet van toepassing: Fysieke activiteit, Afwijzing van garantie, Vrijwaring/ Beperking van aansprakelijkheid en Beperking van aansprakelijkheid. 

Artikel 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): dit artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt aangepast door het volgende toe te voegen aan het begin van het artikel:

“Wetten ter bescherming van consumenten in sommige rechtsgebieden, waaronder Quebec, kunnen vereisten dat uw overeenkomst beheerst wordt door de wetten van uw rechtsgebied en dat geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken binnen uw rechtsgebied. Verder kan het volgens deze wetten niet toegestaan zijn dat u afstand doet van uw recht om deel te nemen aan een massaclaim of dat uw tijdslimiet om een juridische procedure te beginnen wordt ingeperkt. Indien deze wetten op u van toepassing zijn, zijn de volgende beperkingen mogelijk niet van toepassing.”

 

COLOMBIA

Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): Het artikellid getiteld “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT” wordt als volgt gewijzigd:

De eerste paragraaf met bullet point onder “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

“U verleent NIKE een niet-exclusieve, onbepaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform, waaronder  de gelijkenis van een persoon die in de Gebruikerscontent verschijnt, of concepten of ideeën die de Gebruikerscontent bevat, voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, te gebruiken, waaronder het recht om deze rechten te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, te verspreiden en over te dragen.”

Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): het artikellid getiteld “LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

MACHTIGING OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN.  U verleent NIKE een wereldwijde licentie voor onbepaalde duur om alle reacties, feedback en ideeën te gebruiken die u met ons kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan u, voor welke doeleinden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.” 

HONGKONG

Nike, Inc., een entiteit die geregistreerd is in de staat Oregon, VS en haar adres heeft te One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, VS) is: (1) de exploitant en beheerder van de NRC en NTC Apps, en (2) onze contracterende entiteit voor deze Voorwaarden met u.

Artikel 9 (VRIJWARING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID): Dit artikel wordt geschrapt en vervangen door het volgende: 

"Vrijwaring en ontslag.  U stemt ermee in NIKE Inc., aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (de "NIKE-partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw Gebruikerscontent, uw gebruik van Content, uw gebruik van het Platform, uw gedrag in verband met het Platform of met andere Platformgebruikers, of enige schending van deze Voorwaarden, enige wet of de rechten van derden.  

Beperking van aansprakelijkheid. Behoudens voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord: 

 Artikel 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): Het eerste punt onder het artikellid getiteld "RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT" wordt in zijn geheel geschrapt. 

JAPAN

Sectie 9 (SCHADELOOSSTELLING/BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID): deze sectie is als volgt gewijzigd:

De subsectie “BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID” is in haar geheel geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  GEEN ENKELE VAN DE PARTIJEN VAN NIKE ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, HET PLATFORM OF DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN DIE ZIJN GEKOCHT VIA HET PLATFORM OF HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM (ON- OF OFFLINE), OF HET BIJWONEN VAN EEN EVENEMENT VAN NIKE OF EVENEMENTEN VAN PARTNERS VAN NIKE, OF GEBRUIKERSINHOUD OF ANDERE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM, ZELFS ALS NIKE IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE RECHTSMIDDEL JEGENS NIKE IN VERBAND MET EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF DE INHOUD IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM. ALS NIKE AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF DE INHOUD, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIKE NIET MEER BEDRAGEN DAN 100,00 USD OF 100,00 EURO ALS U IN EUROPA WOONT.

Sectie 10 (CONFLICTEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): deze sectie wordt als volgt gewijzigd:

De subsectie “RECHTSKEUZE/JURISDICTIE” is volledig geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

“Rechtskeuze/jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat het Platform, de Voorwaarden, het Privacybeleid en alle geschillen tussen u en NIKE in alle opzichten zullen worden beheerst door het Japanse recht, zonder rekening te houden met de bepalingen omtrent rechtskeuze, en niet door het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980.

Behalve indien de toepasselijke wetgeving dit verbiedt, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met het Platform (met inbegrip van maar niet beperkt tot de aankoop van NIKE-producten) individueel zullen worden opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van collectieve rechtsvordering, en uitsluitend voor de rechtbanken in Tokio, Japan.

Alle vorderingen zullen binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering worden ingesteld, behalve voor zover de toepasselijke wetgeving een langere termijn vereist.

KOREA

De volgende locatiegebaseerde voorwaarden voor serviceproviders zijn van toepassing op uw gebruik van en toegang tot de Nike Running Club-app en de Nike Training Club-app: locatiegebaseerde voorwaarden voor serviceproviders. In het geval van een conflict tussen de locatiegebaseerde voorwaarden voor serviceproviders en deze Voorwaarden, zullen deze Voorwaarden prevaleren.

FILIPIJNEN

Sectie 2 (EIGENDOM VAN INHOUD): Het derde punt van deze sectie wordt als volgt herzien:

Sectie 3 (HET PLAATSEN VAN INHOUD OP HET PLATFORM): Deze sectie is als volgt herzien:

Licentie voor Gebruikersinhoud. Op sommige delen van het Platform kunt u foto's, video's, commentaar en andere inhoud plaatsen, wat we “Gebruikersinhoud” noemen.  Nike is niet verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud die door anderen op het Platform wordt geplaatst. Gebruikersinhoud is eigendom van u of van degene die het heeft gecreëerd, maar wanneer u Gebruikersinhoud plaatst gaat u akkoord met het volgende:

Sectie 9 (SCHADELOOSSTELLING/BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID): De subsectie “BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID” is geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

“Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht zullen geen van de partijen van NIKE aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of verlies van gegevens, die het gevolg is van het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, het Platform of de prestaties van de producten die zijn gekocht via het Platform of het gedrag van andere Gebruikers van het platform (on- of offline), of het bijwonen van een evenement van NIKE of partners van NIKE, of Gebruikersinhoud of andere activiteiten in verband met het gebruik van het Platform, zelfs als NIKE is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.  Als NIKE aansprakelijk wordt gesteld jegens u voor enige schade of verlies die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van het Platform of de Inhoud, zal de aansprakelijkheid van NIKE niet meer bedragen dan 100,00 USD of 100,00 Euro als u in Europa woont, zonder afbreuk te doen aan enig toepasselijk recht.”

Sectie 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): oHet eerste punt onder de subsectie “RECHTSKEUZE/JURISDICTIE” is volledig geschrapt.

EUROPESE LANDEN 

De volgende revisies zijn van toepassing op alle Europese landen, behalve Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Zwitserland, die andere specifieke revisies hebben op deze voorwaarden die voor Europese landen gelden. 

Artikel 10 (GESCHILLEN/BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):

“Rechtskeuze/Rechtsmacht

OOSTENRIJK 

Artikel 10 (GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN): dit artikel wordt vervangen door de onderstaande versie voor Europese landen, behalve dat aan het einde het volgende wordt toegevoegd: 

“Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen drie (3) jaar na het ontstaan van de vordering.” 

BELGIË 

Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd: 

De eerste paragraaf met bullet point onder het artikellid getiteld “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT”  wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“U verleent NIKE een niet-exclusieve, eeuwigdurende (ten minste voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten/portretrechten die op de Gebruikerscontent kunnen rusten), overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform, waaronder  de gelijkenis van een persoon die in de Gebruikerscontent verschijnt, of concepten of ideeën die de Gebruikerscontent bevat, voor welk doel dan ook, waaronder commercieel, promotioneel en operationeel gebruik, te gebruiken, waaronder het recht om deze rechten te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, te distribueren en over te dragen.” 

Het artikellid getiteld “LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN.  U verleent NIKE een eeuwigdurende (ten minste voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten/portretrechten die op de reacties, feedback en ideeën kunnen rusten), wereldwijde licentie om alle reacties, feedback en ideeën te gebruiken die u met ons kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan u, voor welke doeleinden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.” 

FRANKRIJK 

Artikel 5 (AUTEURSRECHTINBREUK): de tweede paragraaf in dit artikel  wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

"Wanneer u meent dat uw werk onrechtmatig gekopieerd is naar het Platform, zodanig dat dit inbreuk oplevert, vragen wij u om ons de volgende informatie te verstrekken:

(1) datum van de melding;

(2) indien de klager een natuurlijke persoon is: naam, achternaam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;

(3) indien de klager een rechtspersoon is: naam, rechtsvorm, zetel en de entiteit die hem in rechte vertegenwoordigt;

(4) naam en adres van de ontvanger, of indien dit een rechtspersoon is, naam en zetel;

(5) een omschrijving van de feiten en de exacte locatie;

(6) de redenen waarom de content moet worden verwijderd, waaronder relevante wetsartikelen en motiveringen van feiten; en

(7) een kopie van de correspondentie die aan de auteur or redacteur van de litigieuze informatie of activiteit is gezonden en waarin om het staken daarvan, terugtrekking of wijziging is verzocht, of een uitleg dat de auteur of redacteur niet bereikbaar waren.” 

Artikel 9 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “Vrijwaring en ontslag” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“Vrijwaring.  U stemt ermee in om NIKE Inc., haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (hierna te noemen de “NIKE Partijen”) te vrijwaren tegen, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, aansprakelijkheid en kosten, waaronder zonder beperking advocaatkosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw Gebruikerscontent, uw gebruik van Content, uw gebruik van het Platform, uw gedrag in verband met het Platform of jegens andere gebruikers van het Platform, of niet-nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, de wet of de rechten van een derde.” 

Het artikellid getiteld “BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID” wordt geheel geschrapt. 

Artikel 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): het artikellid onder de kop

“RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

 “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT

Niets in dit artikel zal aan u de bescherming van consumenten ontnemen volgens de voorschriften van dwingend recht van het land waarin u woont.

DUITSLAND

Artikel 7 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:

Het derde bullet point in het vak van de samenvatting wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

“NIKE is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook (met uitzondering van aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid door NIKE en voor lichamelijk letsel door NIKE) als gevolg van uw interacties met andere gebruikers.  Wees alstublieft verantwoordelijk en neem voorzorgsmaatregelen wanneer u interactie hebt mensen die u niet kent.”

De laatste paragraaf met bullet point getiteld “FYSIEKE ACTIVITEIT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

“Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht is NIKE niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade dan ook (met uitzondering van aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid door NIKE en voor lichamelijk letsel door NIKE) die u kunt lijden als gevolg van uw gebruik of onvermogen tot gebruik van het Platform.” 

Het artikellid getiteld “AFWIJZING VAN GARANTIE”, inclusief alle bullet points daarin, wordt in zijn geheel geschrapt.

Artikel 9 (VRIJWARING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID): dit artikel wordt als volgt gewijzigd: 

Het artikellid getiteld “VRIJWARING EN ONTSLAG” wordt geheel geschrapt.

Het artikellid getiteld “BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

“BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Elke aansprakelijkheid van NIKE en haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, aandeelhouders, werknemers en agenten (de “Gevrijwaarde Partijen”) is beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid. In gevallen van geringe nalatigheid zijn de Gevrijwaarde Partijen uitsluitend aansprakelijk indien er sprake is van een niet-nakoming van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de niet-nakoming het doel van het contract in gevaar brengt of waarvan nakoming noodzakelijk is om dit doel te bereiken, en op welke nakoming de consument vertrouwt (zogenaamde “hoofdverplichtingen”). In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot schade die typisch en voorzienbaar is. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op claims op grond van productaansprakelijkheid of in geval van lichamelijk letsel of overlijden.”

Artikel 10 (GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN): dit artikel wordt vervangen door de bovenstaande versie voor Europese landen, behalve dat aan het einde het volgende wordt toegevoegd:

“Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen twee (2) jaar na het ontstaan van de vordering.”

HONGARIJE

Inleidende alinea's: De tweede bullet point in het eerste artikel hierboven getiteld “Verkoopvoorwaarden” wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende:

"Deze Voorwaarden vormen een stilzwijgende overeenkomst tussen u en NIKE, tenzij ze anderszins voldoen aan de vereisten van schriftelijke overeenkomsten volgens Hongaars recht."

ITALIË

Artikel 7 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:

De laatste paragraaf met bullet point getiteld “FYSIEKE ACTIVITEIT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

“Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht is NIKE niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door u geleden schade als gevolg van uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de functies op het platform, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid door NIKE.“

Het artikellid onder de kop “INTERACTIES MET GEBRUIKERS” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:

“INTERACTIES MET GEBRUIKERS.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van het Platform of voor welke schade of nadeel dan ook die/dat u kunt meemaken door deze interacties, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid door NIKE. 

Wees verantwoordelijk en neem voorzorgsmaatregelen wanneer u interactie hebt met andere gebruikers (waaronder gebruikers die u niet kent) op het Platform. Voordat u iemand anders persoonlijk ontmoet, overweeg eerst onderzoek te doen, een vriend mee te brengen, een openbare locatie te kiezen en iemand te laten weten waar u bent. NIKE is niet verplicht om zich te mengen in geschillen tussen gebruikers (maar kan dit naar eigen keuze doen), behalve in geval van fraude of grove nalatigheid door NIKE.”

Artikel 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):

“Rechtskeuze/Rechtsmacht

POLEN

Artikel 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN):  Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):

 “Rechtskeuze/Rechtsmacht

ZWITSERLAND

Artikel 10 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):

“Rechtskeuze/Rechtsmacht