Polityka nike w zakresie prywatności i plików typu cookie

Niniejsza polityka prywatności opisuje dane osobowe gromadzone lub generowane (przetwarzane) w związku z interakcją użytkowników z Nike za pośrednictwem naszych stron internetowych, doświadczeń cyfrowych,  aplikacji mobilnych, sklepów, wydarzeń lub innych produktów i usług, z których wszystkie stanowią część Platformy Nike („Platforma”) . Niniejsza Polityka określa sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników, przedstawia opcje wyboru przysługujące użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi i sposób kontaktu z Nike.

KTO jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników?

Podmiot Nike odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników można ustalić w zależności od sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z Platformą Nike, a także kraju świata, w którym się znajdują. Odnośny podmiot Nike określany jest w niniejszej polityce jako „Nike”, „nasz”, „my” lub „nas”.

Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z naszą Listą Lokalnych Podmiotów celem ustalenia odpowiedzialnego podmiotu z grupy Nike a także odpowiednich danych kontaktowych.

JAKIE dane osobowe zbieramy i KIEDY to robimy?

Nike prosi użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w związku z dostawą produktów lub usług zamawianych przez użytkownika. Przykładami ww. sytuacji są: dokonywanie zakupów, kontakt z działem obsługi klienta Nike, prośba o przesyłanie korespondencji, utworzenie konta, udział w imprezach lub konkursach Nike lub korzystanie z Platformy Nike. Ponadto, gdy użytkownik prosi o określone usługi w sklepie, możemy poprosić go o zalogowanie się w celu świadczenia usług, które są następnie powiązane z jego kontem (np. rozmiar, dopasowanie, preferencje).

Ww. dane osobowe obejmują:

Nike gromadzi dodatkowe dane osobowe od użytkowników na potrzeby oferowania dodatkowych funkcji za pośrednictwem Platformy Nike. Na przykład Nike prosi o udostępnienie danych na temat lokalizacji telefonu użytkownika na potrzeby rejestracji trasy biegu, a także kontaktów użytkownika w celu umożliwienia mu interakcji z przyjaciółmi i znajomymi, kalendarza z myślą o stworzeniu planu treningów oraz danych uwierzytelniających konta na portalach społecznościowych na potrzeby publikowania treści z Platformy Nike na portalu społecznościowym. Ww. dane osobowe obejmują:

W trakcie interakcji użytkownika z Platformą Nike niektóre dane są automatycznie pobierane z urządzenia lub przeglądarki internetowej użytkownika. Więcej informacji na temat ww. praktyk zawiera poniższa sekcja niniejszej polityki prywatności zatytułowana „Pliki typu cookie oraz Znaczniki Pikselowe”. Ww. dane osobowe obejmują:

DZIECI

Przestrzegamy lokalnych przepisów i nie zezwalamy dzieciom na rejestrację na naszej Platformie , jeśli nie osiągnęły wieku wymaganego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, w którym mieszkają. Nike wymaga udzielenia przez rodziców zgody na udział dzieci w świadczonych usługach i wydarzeniach Nike.

NARZĘDZIA do zarządzania zgromadzonymi przez Nike danymi osobowymi

Podczas korzystania z  naszej Platformy  Nike przekazuje informacje lub uzyskuje zgodę użytkowników dotyczącą pewnych praktyk. Na przykład Nike prosi użytkownika o udzielenie zgody na wykorzystywanie lokalizacji użytkownika lub wysyłanie powiadomień typu Push. Nike może uzyskać takie zgody poprzez naszą Platformę bądź też używając standardowych zgód dostępnych na urządzeniach użytkownika.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia przenośnego zapewniają dodatkowe narzędzia umożliwiające użytkownikowi kontrolę w zakresie pobierania lub udostępniania poszczególnych kategorii danych osobowych. Na przykład urządzenie przenośne lub przeglądarka internetowa mogą oferować narzędzia umożliwiające użytkownikowi zarządzanie wykorzystaniem plików typu cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami dostępnymi w urządzeniu użytkownika i korzystania z nich.

DLACZEGO i W JAKI SPOSÓB Nike wykorzystuje dane osobowe użytkownika?

Nike wykorzystuje dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

Do zapewniania żądanych przez użytkownika funkcji  Platformy oraz Usług

Kiedy użytkownik korzysta z naszej Platformy , Nike będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika do świadczenia żądanych przez użytkownika produktów i usług. Na przykład kiedy użytkownik dokonuje zakupu na stronie Nike.com albo bierze udział w imprezie  lub promocji, Nike wykorzystuje podane przez użytkownika dane kontaktowe na potrzeby komunikacji z użytkownikiem na temat danego zakupu, imprezy lub promocji. W przypadku skontaktowania się przez użytkownika z działem obsługi klienta Nike, Nike wykorzysta pewne informacje na temat użytkownika, takie jak informacje dotyczące dostawy, płatności lub zakupionego produktu, tak by pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu zgłoszonego problemu lub kwestii.

Jeżeli użytkownik korzysta z naszej Platformy w celu śledzenia swojej aktywności fizycznej lub cech fizycznych, Nike zbierze ww. dane osobowe i przechowa je w celu udostępnienia użytkownikowi ww. danych na Platformie. Dane dotyczące aktywności fizycznej użytkownika mogą obejmować dane na temat aktywności wprowadzane przez użytkownika lub dane zebrane przez urządzenie użytkownika w trakcie podejmowanej przez niego aktywności, takie jak dane na temat lokalizacji i ruchu. Nike może wykorzystać ww. dane dotyczące aktywności na potrzeby dokonania dalszych obliczeń dotyczących aktywności użytkownika, takich jak przebiegnięty dystans czy spalone kalorie celem zaoferowania obliczonych w ww. sposób informacji użytkownikowi w ramach funkcjonalności oferowanych przez Platformę.

W wielu przypadkach możliwość korzystania z konkretnych funkcji naszej Platformy może być uzależniona od przekazania przez użytkownika dodatkowych danych lub wyrażenia dodatkowej zgody na konkretny sposób wykorzystania konkretnych informacji. Na przykład w celu korzystania z funkcji śledzenia tętna dostępnej w ramach  naszej Platformy może być konieczne podłączenie przez użytkownika urządzenia monitorującego tętno. Podobnie w celu dzielenia się treścią na portalach społecznościowych konieczne może być podanie danych uwierzytelniających konto w celu zalogowania się na danym portalu społecznościowym.

Do przesyłania informacji na temat produktów, usług, imprez oraz w innych celach związanych z promocją

Jeżeli użytkownik wyrazi swoją zgodę, Nike będzie przesyłać do użytkownika informacje marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i innych promocji Nike, które mogą go zainteresować. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

Marketing Bezpośredni

W przypadku użytkowników będących dotychczasowymi klientami Nike (w tym na przykład tych, którzy złożyli zamówienie), Nike może wykorzystać podane przez użytkowników dane kontaktowe do przesyłania korespondencji marketingowej na temat podobnych produktów lub usług Nike o ile jest to dozwolone przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa (oraz o ile użytkownik nie skorzysta z opcji rezygnacji z tej korespondencji). W pozostałych przypadkach Nike prosi o zgodę użytkownika na wysyłanie informacji marketingowych.

Personalizacja

Nike może wykorzystać informacje podane przez użytkownika oraz informacje uzyskane w związku z innymi produktami lub usługami Nike – takie jak sposób korzystania przez użytkownika z Platformy Nike, odwiedziny użytkownika w sklepach Nike i zakupy w nich dokonane, udział użytkownika w imprezach i konkursach organizowanych przez Nike – w celu personalizacji komunikacji na temat produktów i usług, które mogą być dla użytkownika interesujące. W tym celu Nike może połączyć informacje przekazane nam przez użytkownika z informacjami, które tworzymy na temat jego aktywności online, w tym wewnętrznych spostrzeżeń i analiz. Jeżeli będzie tego wymagało obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkownika na prowadzenie tych czynności.

Jeżeli użytkownik loguje się do konta Nike przy użyciu różnych urządzeń, możemy powiązać go z urządzeniami używanymi do korzystania z Platformy Nike. Nike może wykorzystywać informacje zgormadzone za pomocą tych urządzeń w celu personalizacji komunikatów dotyczących produktów i usług.

Na potrzeby prowadzenia przez Nike działalności, a także oferowania i ulepszania jej produktów i usług oraz w związku z pracami utrzymaniowo-konserwacyjnymi

Nike korzysta z przekazywanych jej danych osobowych i informacji na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na przykład przy dokonywaniu przez użytkownika zakupu, Nike wykorzystuje zgromadzone przy tej okazji informacje na potrzeby realizacji funkcji księgowych, audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne. Nike może wykorzystywać dane osobowe i informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z produktów i usług Nike na potrzeby ulepszenia jakości świadczonych usług i produktów oraz lepszej diagnostyki problemów technicznych i serwisowych oraz administracji naszej Platformy.

W celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa Nike oraz innych podmiotów

Nike może również wykorzystywać dane osobowe na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Platformy Nike w celu zapobiegania, wykrywania lub badania oszustw, nadużyć, niezgodnych z prawem przypadków korzystania oraz naruszeń postanowień Warunków Korzystania a także w celu wykonania postanowień sądu, zastosowania się do żądań wystosowanych przez organy państwowe lub zachowania zgodności z przepisami prawa.

W ogólnych celach badawczo-rozwojowych

Nike wykorzystuje dane na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej Platformy i usług Nike w celu lepszego zrozumienia zachowań lub preferencji konsumenckich. Na przykład Nike może wykorzystać informacje na temat sposobu w jaki osoby odwiedzające  Nike.com wyszukują i znajdują produkty w celu lepszego zrozumienia w jaki najlepszy sposób zorganizować i prezentować ofertę produktową w naszym sklepie.

Wykorzystanie (przetwarzanie) Informacji na temat Treningu

Jak wspomniano powyżej, Nike zbiera dane na temat aktywności fizycznej lub cech fizycznych użytkowników, łącznie: „Informacje na temat Treningu” na usług świadczonych przez Nike na Platformie. Z powodu osobistego charakteru tych danych Nike dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom klarowne informacje na temat sposobu wykorzystania przez Nike Informacji na temat Treningu. Zważywszy, że w niektórych jurysdykcjach ww. dane mogą być uznane za dane wrażliwe, Nike podejmuje odpowiednie środki w zakresie ochrony i wykorzystania ww. danych, a ponadto w przypadkach, gdy jest to wymagane w świetle odnośnych przepisów prawa lub zgodnie z zasadami wewnętrznymi Nike, Nike uzyska zgodę użytkowników na korzystanie z dotyczących ich Informacji na temat Treningu. Więcej informacji na powyższy temat dostępnych jest tutaj.

Łączenie Kont

Jeżeli użytkownik zdecyduje się połączyć konto Nike z członkostwem u Partnera Nike („Łączenie Kont”), Nike uzyska zgodę użytkownika na połączenie i wykorzystanie danych osobowych z Łączenia Kont, w tym danych dotyczących zakupów i zwrotów. Nike przetwarza te dane osobowe w celu utworzenia strony Zamówień Partnerskich dostępnej na koncie Nike i zapewnienia dostępu do wybranych korzyści, takich jak dostęp do ekskluzywnych produktów Nike, nagród i doświadczeń w trakcie zakupów u Partnerów. Nike będzie także przetwarzał te dane osobowe w celu personalizacji doświadczenia użytkownika na Platformie i jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, do wysyłania spersonalizowanej komunikacji marketingowej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pozostałe cele

Nike może ponadto wykorzystywać dane osobowe użytkowników w inny sposób, o czym będzie każdorazowo stosownie zawiadamiać użytkowników w chwili pozyskania danych i – tam gdzie to konieczne – prosić użytkownika o wyrażenie zgody.

Podstawa prawna

W celu przetwarzania danych osobowych użytkowników polegamy na pewnych podstawach prawnych, w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej Platformy.

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych użytkownika

Udostępnianie przez Nike

Nike udostępnia dane osobowe użytkownika:

Nike może ponadto dokonać transferu danych osobowych zgromadzonych na temat danego użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku Nike (w tym w przypadku reorganizacji, podziału, rozwiązania spółki lub jej likwidacji).

Udostępnianie informacji przez użytkownika

Korzystając z pewnych funkcji społecznościowych na naszej Platformie , użytkownik może stworzyć swój publiczny profil obejmujący takie informacje jak nazwa użytkownika, jego zdjęcie profilowe czy miejscowość zamieszkania. Użytkownik może ponadto dzielić się zamieszczanymi przez siebie treściami z przyjaciółmi i znajomymi lub zamieszczać je w trybie publicznie dostępnym, w tym informacjami na temat swojej aktywności związanej z Nike. Nike zachęca użytkowników do korzystania z udostępnianych przez Nike narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności na forach społecznościowych, umożliwiających kontrolę kategorii informacji udostępnianych w ramach funkcji społecznościowych produktów Nike.

OCHRONA danych osobowych użytkownika i ZARZĄDZANIE nimi

Szyfrowanie i bezpieczeństwo

Nike wykorzystuje szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi szyfrujących i uwierzytelniających z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Międzynarodowe transfery danych użytkowników

Dane osobowe gromadzone lub przetwarzane przez Nike w kontekście naszej Platformy będą przechowywane w USA i w innych krajach. Niektórzy odbiorcy danych, którym Nike udostępnia dane osobowe użytkowników mogą być zlokalizowani w państwach innych niż kraj, w którym pierwotnie pobrano dane osobowe użytkownika. Przepisy prawa obowiązujące w tych państwach mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych, porównywalnego z obowiązującym w kraju, w którym użytkownik pierwotnie udostępnił swoje dane. Niemniej jednak w przypadku transferu danych osobowych użytkownika na rzecz odbiorców w innych krajach, w tym w USA, Nike zapewni ochronę przekazanych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i odnośnymi przepisami prawa.

Nike podejmuje środki zmierzające do spełniania odnośnych wymogów prawnych w odniesieniu do transferów danych osobowych na rzecz odbiorców zlokalizowanych w krajach poza granicami EOG, Wielkiej Brytanii (UK) lub Szwajcarii, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Korzystamy z różnych środków w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych użytkowników przekazywanych do tych krajów zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych; powyższe obejmuje podpisywanie Standardowych Klauzul Umownych UE lub sprawdzenie czy odbiorca przyjął Wiążące Reguły Korporacyjne. W przypadku przekazywania danych osobowych w ramach Nike, Nike korzysta z wewnątrzgrupowej umowy o przekazywaniu danych. 

Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności (chyba, że obowiązujące przepisy prawa nałożą obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres czasu). Co do zasady oznacza to, że dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia konta Nike. Dane osobowe związane z zakupem produktów są przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak przepisy podatkowe i sprzedażowe oraz dla celów gwarancyjnych). Więcej informacji tutaj.

Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowymi

Użytkownik ma prawo żądać: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) elektronicznej kopii danych osobowych użytkownika (przenaszalność) oraz do przekazania tych informacji innemu podmiotowi; (iii) poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niekompletności lub niedokładności; lub (iv) usunięcia bądź ograniczenia danych osobowych danego użytkownika w pewnych przewidzianych przez prawo okolicznościach. Prawa te nie są bezwzględnie obowiązujące. W przypadku uzyskania przez Nike zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (np. w celu Łączenia Kont), użytkownikowi przysługuje prawo odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili.

Jeżeli użytkownik chciałby otrzymać kopię danych osobowych lub wykonać jakiekolwiek inne prawa użytkownika prosimy o skorzystanie z naszego Internetowego Formularza Nike.

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego

Jeżeli użytkownik posiada konto Nike, może on zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej Nike poprzez modyfikację preferencji użytkownika dostępnych na Stronie Nike w sekcji „przeglądaj lub edytuj mój profil”. Użytkownik może również zrezygnować poprzez wprowadzenie zmian do subskrypcji wiadomości elektronicznych lub wiadomości SMS klikając na link „wypisz się” lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości. Użytkownik może również skontaktować się z Nike korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w sekcji „Pytania i Informacje Zwrotne” poniżej.

PLIKI typu cookie oraz znaczniki pikselowe

W trakcie korzystania przez użytkowników z naszej Platformy, Nike pobiera z ich przeglądarek internetowych i zapisuje informacje, które mogą zawierać ich dane osobowe. Do gromadzenia ww. danych Nike używa szeregu metod, w tym plików typu cookie oraz znaczników pikselowych, które mogą zawierać: (i) adres IP użytkownika; (ii) unikalny identyfikator plików cookie, informacje na temat plików cookie, a także informacje czy używane przez użytkownika urządzenie posiada oprogramowanie zapewniające dostęp do pewnych funkcji; (iii) unikalny identyfikator urządzenia i jego typ; (iv) domenę, typ przeglądarki i wybrany język komunikacji, (v) system operacyjny oraz ustawienia systemu; (vi) nazwę kraju i strefę czasową; (vii) poprzednio odwiedzane strony internetowe; (viii) informacje na temat interakcji użytkownika z naszą Platformą, takie jak dane do analizy kliknięć, informacje o dokonywanych zakupach jak i podanych preferencjach; oraz (ix) godzinę dostępu i referujące formaty adresu URL .

Osoby trzecie także mogą zbierać informacje za pośrednictwem naszej Platformy w formie plików typu cookie, wtyczek programowych i widżetów. Ww. osoby trzecie pobierają dane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika, a przetwarzanie tych danych podlega zasadom polityki obowiązującym u ww. osób trzecich.

Nike korzysta z plików typu cookie oraz znaczników pikselowych w celu śledzenia sposobu, w jaki nasi klienci korzystają z naszej Platformy  oraz lepszego zrozumienia preferencji naszych klientów (np. wyboru kraju czy języka). Powyższe pozwala Nike świadczyć usługi na rzecz klientów i zwiększać komfort usług świadczonych w trybie online. Nike ponadto wykorzystuje pliki typu cookie i znaczniki pikselowe w celu pozyskania zagregowanych danych na temat ruchu i interakcji na Platformie , identyfikacji trendów i uzyskania danych statystycznych umożliwiających pracę nad ulepszeniem Platformy Nike. Na Platformie Nike generalnie używane są cztery kategorie plików cookie:

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług analitycznych na Platformie. Dostawcy udostępniają Nike raporty dotyczące korzystania z Platformy, aby pomóc Nike lepiej zrozumieć zainteresowania i dane demograficzne użytkowników Platformy. Raporty te nie zawierają informacji, które pozwalają bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Raporty te mogą być jednak wykorzystywane przez tych dostawców w ramach kampanii remarketingowych skierowanych do użytkownika, jeżeli użytkownik włączy określone usługi personalizacji reklam. Gdy będzie wymagało tego obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkownika na prowadzenie tych czynności.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia odwiedzając sekcję „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony internetowej Nike.

Używamy zewnętrznych usług reklamowych, dlatego użytkownik może zobaczyć nasze reklamy także na innych stronach internetowych, w tym na stronach Partnerów. Za pośrednictwem tych usług reklamowych Nike może pokazywać reklamy dostosowane do indywidualnych preferencji. Te usługi reklamowe mogą też śledzić aktywność użytkowników w czasie, na wielu stronach internetowych i w aplikacjach przez zbieranie informacji przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod. To zbieranie informacji odbywa się na Platformie, a także na stronach osób trzecich i w aplikacjach korzystających z tych zewnętrznych usług reklamowych.

W celu uzyskania kompleksowego i aktualnego zestawienia wszystkich osób trzecich mających dostęp do przeglądarki internetowej użytkownika (poprzez Platformę Nike lub w inny sposób) Nike rekomenduje instalację specjalnie do tego przeznaczonej wtyczki programowej w przeglądarce internetowej użytkownika. Ponadto użytkownik może zaznaczyć opcję, po wybraniu której komputer będzie za każdym razem przy wysłaniu pliku cookie wyświetlał stosowne ostrzeżenie lub alternatywnie wyłączyć wszystkie pliki typu cookie. Można tego dokonać w ustawieniach przeglądarki w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu użytkownika. Przeglądarki różnią się między sobą, tak więc rekomendujemy użytkownikom zapoznanie się z menu „Pomoc” w swojej przeglądarce celem ustalenia poprawnego sposobu modyfikacji ustawień dotyczących plików typu cookie. Wyłączenie plików typu cookie przez użytkownika może spowodować utratę dostępu do wielu funkcji usprawniających działanie naszej Platformy oraz niepoprawne działanie niektórych z naszych usług.

Na stronie internetowej organizacji Digital Advertising Alliance dostępne są również ogólne informacje na temat rezygnacji ze spersonalizowanych reklam.

Użytkownik może również dostosować swoje preferencje dotyczące reklam na urządzeniu mobilnym na poziomie urządzenia.  Na przykład, aby dostosować swoje preferencje dotyczące reklam w systemie iOS, należy przejść do opcji Ustawienia > Prywatność > Reklamy > Ogranicz śledzenie reklam. Aby dostosować preferencje dotyczące reklam w systemie Android, należy przejść do opcji Ustawienia > Google > Reklamy > Rezygnacja z personalizacji reklam.

KORZYSTANIE z Platformy Nike zawierającej produkty i usługi osób trzecich

Platforma Nike umożliwia użytkownikom interakcje z szeregiem innych produktów i usług cyfrowych. Na przykład nasza Platforma może być zintegrowana z oferowanymi przez osoby trzecie urządzeniami służącymi do śledzenia aktywności, sieciami społecznościowymi, serwisami zapewniającymi transmisję strumieniową utworów muzycznych i innymi usługami cyfrowymi.

Jeżeli użytkownik skorzysta z możliwości połączenia jego konta Nike z urządzeniem lub kontem osoby trzeciej, do ochrony prywatności użytkownika na platformach osób trzecich zastosowanie znajdują obowiązujące na nich zasady polityki w tym zakresie. Na przykład w przypadku gdy użytkownik postanowi udostępnić swoją aktywność związaną z Nike na platformach społecznościowych prowadzonych przez osoby trzecie, jeżeli użytkownik przegląda stronę internetową Nike będąc zalogowanym na platformach osób trzecich i włączy określone usługi personalizacji reklam, albo jeżeli połączy konto Nike z kontem członkowskim Partnera, do danych zamieszczonych na tych platformach stosują się zasady polityki obowiązujące na ww. platformach osób trzecich i Partnerów.

Dla wygody użytkownika lub w celach informacyjnych, nasza Platforma może zawierać linki do innych (prowadzonych przez osoby trzecie) stron i aplikacji. Na takich zewnętrznych stronach i w takich aplikacjach obowiązują odrębne regulaminy lub zasady polityki dotyczące ochrony prywatności, do zapoznania się z którymi wszystkich użytkowników gorąco zachęcamy. W zakresie, w jakim takie zalinkowane strony lub aplikacje nie są własnością Nike ani nie znajdują się pod jej kontrolą, Nike nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, a także za korzystanie z takich stron lub aplikacji w jakikolwiek sposób, czy też obowiązujące tam praktyki w zakresie ochrony prywatności.

ZMIANY w Polityce Prywatności Nike

Odnośne przepisy prawa, a także nasza praktyka podlegają zmianom w miarę upływu czasu. W przypadku, gdy Nike podejmie decyzję o wprowadzeniu aktualizacji do naszej polityki prywatności, wówczas zamieści wprowadzone zmiany na naszej Platformie. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika, Nike wystosuje do użytkowników zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub – tam gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa –wystąpi z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i bieżącymi informacjami na temat stosowanych przez nas praktyk. Ostatnie zmiany do niniejszej polityki prywatności wprowadzono w czerwiec 2023 roku.

PYTANIA i informacje zwrotne

Zachęcamy do zadawania pytań a także zgłaszania uwag i problemów związanych z naszą polityką prywatności w ww. zakresie oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną prywatności.

Osoby gotowe do udzielenia informacji zwrotnych lub chcące zadać pytanie, zgłosić uwagę lub skorzystać z praw przysługujących im w odniesieniu do ich danych osobowych, prosimy o skorzystanie z naszego Internetowego Formularza Nike.

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych to: Nike Privacy Office, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Holandia lub privacy@nike.com.

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika do Nike ze skargą związaną z zasadami ochrony prywatności, Nike rozpatrzy złożoną skargę z myślą o rozwiązaniu zgłoszonej sprawy w sposób terminowy i efektywny. Użytkownik może również złożyć skargę do uprawnionego organu w kraju swojego zamieszkania.