REGULAMIN KORZYSTANIA NIKE

Data ostatniej zmiany: czerwiec 2022

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA („REGULAMINEM”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ PLATFORMY NIKE.

Jeśli Użytkownik mieszka w którymkolwiek z poniższych państw lub regionów, mogą obowiązywać go dodatkowe postanowienia, z którymi można się zapoznać na końcu niniejszego Regulaminu. W razie potrzeby wskazujemy w Regulaminie informacje na temat kraju/regionu.  Te dodatkowe postanowienia są nadrzędne wobec poniższych postanowień Regulaminu w zakresie wszelkich rozbieżności.

Argentyna, Australia, Brazylia, KanadaKolumbia, HongkongJaponia, Korea, Filipin, wszystkie kraje europejskie (w tym szczegółowe postanowienia dotyczące Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, PolskiSzwajcarii).

Witamy w społeczności NIKE! Zapoznają się Państwo z tym Regulaminem jako Użytkownik korzystający z witryny internetowej NIKE, środowiska cyfrowego, platformy mediów społecznościowych, aplikacji mobilnej, technologii produktów typu wearable albo jednego z naszych pozostałych produktów czy usług, a wszystkie te elementy wchodzą w skład Platformy NIKE („Platformy”). Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Platformy korzystając z komputera, telefonu komórkowego, tabletu, konsoli czy przy pomocy innych technologii, określanych tutaj przez nas „Urządzeniami”. W odniesieniu do Urządzenia obowiązują standardowe stawki i opłaty operatora sieci Użytkownika.

Niniejszy Regulamin stanowi zawieraną między Użytkownikiem a NIKE i jej jednostkami stowarzyszonymi (które możemy określać mianem „NIKE” albo „my”) prawnie wiążącą umowę regulującą korzystanie przez Użytkownika z Platformy. Proszę zapoznać się z naszą listą Jednostki lokalne, aby dowiedzieć się, który z podmiotów NIKE odpowiada za udostępnianie Użytkownikowi Platformy i jakie są jego dane kontaktowe. Kilka ważnych kwestii:

1. PODSTAWOWE ZASADY

Kryteria kwalifikacyjne. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie, jeśli osiągnął wiek pełnoletniości obowiązujący w jego kraju albo gdy ma na to zgodę swojego rodzica albo opiekuna. W poszczególnych krajach mogą obowiązywać określone kryteria wiekowe dotyczące korzystania z konkretnych usług w ramach Platformy. 

Zasady rejestracji. Rejestracja konta w naszym systemie podlega następującym zasadom:

2. WŁASNOŚĆ TREŚCI

Za wyjątkiem Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), wszystkie treści na naszej Platformie – w tym tekst, oprogramowanie, skrypty, kod, projekty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, materiały wideo, aplikacje, funkcje interaktywne, artykuły, wiadomości, szkice, animacje, naklejki, ogólnie ilustracje i inne treści („Treści”) – stanowią własność NIKE albo innych osób udzielających nam licencji na Treści i są one chronione przepisami prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa patentowego i innymi przepisami. NIKE zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny określone w niniejszym Regulaminie.

3. PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE

Licencja na Treści Użytkownika. Niektóre części Platformy umożliwiają Użytkownikowi publikowanie zdjęć, materiałów wideo, komentarzy i innych treści, które określamy mianem „Treści Użytkownika”. Nike nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, które inne osoby publikują na Platformie. Treści Użytkownika są własnością Użytkownika albo ich twórcy, ale gdy Użytkownik publikuje Treści Użytkownika, udziela na nie licencji NIKE w sposób opisany poniżej:

LICENCJA NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW. Użytkownik rozumie, że wszelkie komentarze, informacje zwrotne czy pomysły przesyłane przez niego NIKE są przekazywane bez obowiązku zachowania poufności i Użytkownik udziela NIKE nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, jakie ewentualnie udostępnił NIKE, bez zawiadomienia, konieczności zapłaty wynagrodzenia czy uznania autorstwa Użytkownika, w dowolnym celach, w tym w szczególności w celu opracowania, wytworzenia i wprowadzania na rynek produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania albo doskonalenia produktów i usług. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kolumbii i Belgii.]

4. KODEKS POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

Bardzo cieszymy się z przystąpienia Użytkownika do społeczności NIKE. Oto kilka podstawowych zasad:

5. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Należy skonsultować się ze swoich doradcą prawnym przed złożeniem do nas zawiadomienia, ponieważ bezpodstawne zawiadomienia mogą podlegać karom. NIKE może zamykać konta użytkowników Platformy, w przypadku których zostanie stwierdzone naruszenie praw autorskich osób trzecich.

Jeżeli Użytkownik uważa, że zamieszczone przez niego utwory zostały skopiowane na Platformę z naruszeniem prawa, należy przekazać Spółce następujące informacje [Patrz postanowienia obowiązujące we Francji.]:

(1) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i podpis elektroniczny albo odręczny właściciela praw autorskich albo osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;

(2) opis dzieła objętego prawami autorskimi, które zdaniem Użytkownika stało się obiektem naruszenia;

(3) opis miejsca, w którym treści rzekomo powodujących naruszenie znajdują się na Platformie;

(4) oświadczenie na piśmie, że Użytkownik jest w dobrej wierze przekonany o tym, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie zostało dopuszczone przez właściciela prawa autorskiego ani jego pełnomocnika ani nie jest dozwolone na mocy przepisów prawa; oraz

(5) oświadczenie Użytkownika, złożone pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń (stosownie do obowiązującego prawa), że powyższe informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich albo jest upoważniony do działania w jego imieniu.

Zgłoszenia naruszeń praw autorskich należy przesyłać do:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Faks: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6. PARTNERZY W RAMACH PLATFORMY

NIKE może zamieszczać łącza do zewnętrznych witryn, platform mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych i innych produktów czy usług albo współpracować z nimi („Podmioty zewnętrzne”). Użytkownik może mieć kontakt z takimi Podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem Platformy, jednak nie oznacza to, że NIKE aprobuje działania takich osób, monitoruje je czy ma kontrolę na takimi Podmiotami zewnętrznymi czy ich działaniami, co podlega odrębnemu regulaminowi korzystania i politykom prywatności. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z witrynami i regulaminami korzystania oraz politykami prywatności Podmiotów zewnętrznych. NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, polityk czy działań Podmiotów zewnętrznych, a Użytkownik nawiązuje kontakt z Podmiotami zewnętrznymi na własne ryzyko.

7. WAŻNE ZASTRZEŻENIA

WYSIŁEK FIZYCZNY. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie, Niemczech i Włoszech, ponieważ poniższe wykluczenia i ograniczenia mogą nie obowiązywać Użytkownika.] Platforma może zawierać artykuły promujące aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie albo ogólne dobre samopoczucie. Mają one dla Użytkownika mieć charakter jedynie informacyjny i nie mają stanowić porady medycznej czy świadczeń medycznych, ani nie służą do celu diagnostycznego czy leczniczego.

KONTAKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. W zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa NIKE nie ponosi odpowiedzialności za kontakty Użytkownika z innymi użytkownikami Platformy ani za żadne szkody czy straty, które mogą spotkać Użytkownika w wyniku takich kontaktów. [Patrz postanowienia obowiązujące we Włoszech.]

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają pewnych rodzajów wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji prawnych i środków prawnych, dlatego też te wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Australii, Kanadzie i w Niemczech.]

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

NIKE może usunąć albo zmodyfikować dowolną Platformę Nike, program członkowski, produkt czy usługę w dowolnym momencie i bez zawiadomienia.

NIKE może usunąć albo zawiesić konto Użytkownika, usunąć jego profil albo dowolne jego Treści Użytkownika oraz ograniczyć korzystanie przez Użytkownika z Platformy w całości albo w części w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, bez ponoszenia przez Nike jakiejkolwiek odpowiedzialności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. 

9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chcemy, aby Użytkownik mógł się cieszyć korzystaniem z naszej Platformy; jednak NIKE musi też chronić się przed szkodami, jakie Użytkownik może spowodować.

Zwolnienie z odpowiedzialności i ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają pewnych rodzajów wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji prawnych i środków prawnych, dlatego też te wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie, we Francji w Niemczech i Hong Kongu.] Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NIKE Inc., jej jednostki stowarzyszone, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców („Osoby z ramienia NIKE”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów, w tym w szczególności, kosztów obsługi prawnej, wynikających z albo dotyczących w dowolny sposób Treści Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z Treści, korzystania przez Użytkownika z Platformy, zachowania Użytkownika w związku z Platformą czy innymi użytkownikami Platformy, czy jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania, jakichkolwiek przepisów prawa czy praw osób trzecich. Użytkownik, w imieniu własnym i swoich spadkobierców, zarządców masy spadkowej, ubezpieczycieli, następców prawnych i cesjonariuszy, niniejszym w pełni i nieodwołalnie zwalnia Osoby z ramienia NIKE z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń czy podstaw powództwa, jakie mogą mu przysługiwać z tytułu szkód związanych w dowolny sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają pewnych rodzajów wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji prawnych i środków prawnych, dlatego też te wyłączenia/ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika. [Patrz postanowienia obowiązujące w Kanadzie, we Francji, w Niemczechw Hong Kongu i na Filipinach.] ŻADNA Z OSÓB Z RAMIENIA NIKE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH BĄDŹ NASTĘPCZYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI ANI UTRATY DANYCH, PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ALBO DZIAŁANIA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH POPRZEZ PLATFORMĘ ALBO DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY (ZARÓWNO ONLINE JAK I OFFLINE), CZY UDZIAŁU W WYDARZENIU NIKE ALBO WYDARZENIACH PARTNERÓW NIKE, CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY, NAWET JEŚLI NIKE MIAŁA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ SIEBIE Z PLATFORMY. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI WOBEC NIKE W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIKE Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD CZY STRAT ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIKE NIE PRZEKROCZY 100,00 USD ALBO 100,00 EUR W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW EUROPY.

10. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Normy kolizyjne / Właściwość miejscowa

Jeśli Użytkownik mieszka w którymkolwiek z poniższych państw, mogą obowiązywać wobec niego odmienne postanowienia dotyczące „Norm kolizyjnych/Właściwości miejscowej”: Argentyna, Austria, Brazylia, KanadaFrancja, Niemcy, Hong KongWłochy, Filipiny, Polska, Szwajcaria i wszystkie pozostałe kraje europejskie.

Komunikacja drogą elektroniczną

Prawo do przeniesienia, brak zrzeczenia się praw, rozdzielność postanowień

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem. Życzymy udanego udziału w społeczności NIKE!

POSTANOWIENIA WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNEGO KRAJU/REGIONU

Jeśli Użytkownik zamieszkuje w jednym z poniższych krajów, obowiązują poniższe dodatkowe postanowienia, nadrzędne wobec niezgodnych z nimi postanowień Regulaminu korzystania.

ARGENTYNA

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): punkt (akapit) pierwszy w części “LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, podlegającej przeniesieniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na wyświetlanie Treści Użytkownik, które publikuje na albo w związku z Platformą oraz do ich udostępniania innym Użytkownikom, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji i rozpowszechniania Treści Użytkownika.

Potrzebujemy tych uprawnień aby, na przykład, móc kopiować Treści Użytkownika do naszych baz danych, wyświetlać je w odpowiednim formacie w naszych aplikacjach mobilnych i wysyłać Treści danego Użytkownika do usługodawców świadczących usługi w imieniu Nike.”

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje niniejszym usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

Użytkownik przyjmuje, że Regulamin Platformy, Polityka prywatności i wszelkie spory między Użytkownikiem a NIKE będą podlegać pod każdym względem przepisom prawa Argentyny.”

AUSTRALIA

Ustęp 7 (WAŻNE ZASTRZEŻENIA): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI” ulega modyfikacji poprzez dodanie następującej treści:

„Jednakże Platforma, Treści i materiały oraz produkty na Platformie opatrzone są pewnymi gwarancjami, które nie mogą zostać wykluczone na korzyść klientów z Australii na mocy australijskich przepisów prawa konsumenckiego („ACL”), w tym gwarancjami o możliwej do zaakceptowania jakości produktów i ich przydatności do danego celu. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie będzie odczytywane ani stosowane w taki sposób, aby wykluczyć, ograniczyć bądź zmodyfikować jakikolwiek warunek, gwarancję, rękojmię, prawo albo środek prawny, który jest dorozumiany na mocy ACL i który na mocy prawa nie może zostać wykluczony, ograniczony ani zmodyfikowany, nawet jeżeli jakiekolwiek inne postanowienie niniejszego Regulaminu sugeruje w inny sposób, że może tak być.”

BRAZYLIA

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa” zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

KANADA

Ustęp wprowadzający:

Ustęp zatytułowany „Nasz Regulamin może ulegać zmianom” podlega następującym ograniczeniom:

„(a) Co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmiany Nike musi wysłać Użytkownikowi pisemne powiadomienie, sporządzone w sposób jasny i czytelny, określające nową klauzulę i datę wejścia w życie zmiany; oraz

(b) Użytkownik może odrzucić zmianę i odstąpić od umowy albo w przypadku, gdy umowa zakłada świadczenie realizowane etapowo, anulować umowę bez konieczności zapłaty kosztów, kar czy odszkodowania z tytułu anulowania, wysyłając Nike powiadomienie ze stosowną informacją nie później niż 30 dni po wejściu w życie zmiany, jeżeli poprawka zakłada zwiększenie zakresu obowiązków Użytkownika albo ograniczenie obowiązków Nike.”

RÓŻNE USTĘPY: Postanowienia określone w ustępach zatytułowanych „Aktywność fizyczna”, „Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji”, „Zwolnienie z odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności” i „Ograniczenie odpowiedzialności” podlegają następującym ograniczeniom:

„Przepisy prawa dotyczące ochrony konsumentów w niektórych systemach prawnych, w tym w Quebecu, nie pozwalają na ograniczenia i wyjątki w zakresie gwarancji na zakupione produkty. Jeżeli te przepisy prawa mają zastosowanie do Użytkownika, wyjątki albo ograniczenia określone w poniższych ustępach mogą nie obowiązywać: Aktywność fizyczna, Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Zwolnienie z odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności i Ograniczenie odpowiedzialności.”

USTĘP 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” ulega modyfikacji poprzez dodanie następującej treści na początku ustępu:

„Przepisy prawa dotyczące ochrony konsumentów w niektórych systemach prawnych, takich jak Quebec, mogą wymagać, aby umowa podlegała przepisom prawa systemu prawnego Użytkownika i była rozpatrywana przez sądy właściwe w systemie prawnym Użytkownika. Ponadto tego rodzaju przepisy prawa mogą nie umożliwiać Użytkownikowi zrzeczenia się praw do udziału w pozwie zbiorowym albo ograniczenia limitów czasowych dotyczących wszczęcia postępowania sądowego. Jeżeli te przepisy prawa mają zastosowanie w przypadku Użytkownika, poniższe ograniczenia mogą nie obowiązywać.”

KOLUMBIA

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): część zatytułowana “LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje zmodyfikowana następująco:

Punkt (akapit) pierwszy w części LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, podlegającej przeniesieniu, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich Treści Użytkownika, które publikuje na albo w związku z Platformą, w tym wizerunków wszelkich osób występujących w Treściach Użytkownika czy wszelkich koncepcji czy pomysłów zawartych w Treściach Użytkownika, w dowolnym celu, w tym w celu wykorzystania komercyjnego, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania i przenoszenia tych praw.”

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): część zatytułowana „LICENCJA NA WYKORZYSTYWANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW” zostaje usunięta w całości i zastąpiona następującym postanowieniem:

„ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW. Użytkownik udziela NIKE nieograniczonego czasowo, nieograniczonego terytorialnie zezwolenia na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, jakie ewentualnie udostępnił NIKE, bez zawiadomienia, konieczności zapłaty wynagrodzenia czy uznania autorstwa Użytkownika, w dowolnym celach, w tym w szczególności w celu opracowania, wytworzenia i wprowadzania na rynek produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania albo doskonalenia produktów i usług.

HONG KONG

Nike, Inc., podmiot zarejestrowany w stanie Oregon, USA, z siedzibą pod adresem One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) jest: (1) operatorem i kierownikiem aplikacji NRC i NTC oraz (2) naszym podmiotem podpisującym niniejsze Warunki z Użytkownikiem.

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): Ten ustęp został usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Zwolnienie z odpowiedzialności i zwolnienie z roszczeń.  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NIKE Inc., jej jednostki stowarzyszone, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców („Osoby z ramienia NIKE”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z albo dotyczących w dowolny sposób Treści Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z Treści, korzystania przez Użytkownika z Platformy, zachowania Użytkownika w związku z Platformą czy innymi użytkownikami Platformy, czy jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, jakichkolwiek przepisów prawa czy praw osób trzecich. 

Ograniczenie odpowiedzialności. Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zgadza się, że:

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): Pierwszy punkt w ustępie zatytułowanym „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości.

JAPONIA

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADNA Z OSÓB Z RAMIENIA NIKE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH BĄDŹ NASTĘPCZYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI ANI UTRATY DANYCH, PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ALBO DZIAŁANIA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH POPRZEZ PLATFORMĘ ALBO DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY (ZARÓWNO ONLINE JAK I OFFLINE), CZY UDZIAŁU W WYDARZENIU NIKE ALBO WYDARZENIACH PARTNERÓW NIKE, CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY, NAWET JEŚLI NIKE MIAŁA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ SIEBIE Z PLATFORMY. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI WOBEC NIKE W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIKE Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD CZY STRAT ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY CZY JAKICHKOLWIEK TREŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIKE NIE PRZEKROCZY 100,00 USD ALBO 100,00 EUR W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW EUROPY.

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

KOREA

Następujący regulamin usługodawcy dla danej lokalizacji ma zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji Nike Running Club i Nike Training Club i uzyskiwania do nich dostępu: regulamin usługodawcy dla danej lokalizacji. W razie rozbieżności między regulaminem usługodawcy dla danej lokalizacji a niniejszym Regulaminem, niniejszy Regulamin będzie mieć znaczenie nadrzędne.

FILIPINY

Ustęp 2 (WŁASNOŚĆ TREŚCI): Trzeci punkt tego ustępu ulega następującej modyfikacji:

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): Ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Licencja na Treści Użytkownika. Niektóre części Platformy umożliwiają Użytkownikowi publikowanie zdjęć, materiałów wideo, komentarzy i innych treści, które określamy mianem „Treści Użytkownika”. Nike nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, które inne osoby publikują na Platformie. Treści Użytkownika są własnością Użytkownika albo ich twórcy, ale gdy Użytkownik publikuje Treści Użytkownika, wyraża następującą zgodę:

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem:

„„W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa żadna z osób z ramienia NIKE nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód specjalnych, ubocznych bądź następczych, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści ani utraty danych, poniesionych w wyniku korzystania albo niemożności korzystania z platformy albo działania produktów zakupionych poprzez platformę albo działań innych użytkowników platformy (zarówno online jak i offline), czy udziału w wydarzeniu NIKE albo wydarzeniach partnerów NIKE, czy jakichkolwiek treści użytkownika bądź jakichkolwiek innych działań użytkownika w związku z korzystaniem z platformy, nawet jeśli NIKE miała informacje o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności NIKE z tytułu jakichkolwiek szkód czy strat związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z platformy czy jakichkolwiek treści, odpowiedzialność NIKE nie przekroczy 100,00 USD albo 100,00 EUR w przypadku mieszkańców Europy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.”

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): Pierwszy punkt w ustępie zatytułowanym „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości.

KRAJE EUROPEJSKIE

Następujące zmiany mają zastosowanie w przypadku wszystkich krajów europejskich z wyjątkiem Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Szwajcarii, które wprowadzają inne specjalne zmiany do niniejszych postanowień dotyczących Krajów europejskich.

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

AUSTRIA

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten zostaje zastąpiony poniższą wersją przeznaczoną dla Krajów europejskich, przy czym na końcu dodaje się następujący fragment:

„Wszelkie roszczenia będą wnoszone w ciągu 3 (trzech) lat od ich powstania.”

BELGIA

Ustęp 3 (PUBLIKOWANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Punkt (akapit) pierwszy w części zatytułowanej LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo (albo co najmniej na czas obowiązywania ochrony prawa własności intelektualnej/praw do wizerunku, które mogą być związane z Treściami Użytkownika), podlegającej przeniesieniu, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieobciążonej tantiemami, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich Treści Użytkownika, które publikuje na albo w związku z Platformą, w tym wizerunków wszelkich osób występujących w Treściach Użytkownika czy wszelkich koncepcji czy pomysłów zawartych w Treściach Użytkownika, w dowolnym celu, w tym w celu wykorzystania komercyjnego, promocyjnego i operacyjnego, co obejmuje prawo do tłumaczenia, wyświetlania, powielania, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania i przenoszenia tych praw.”

Ustęp zatytułowany „LICENCJA NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„LICENCJA NA WYKORZYSTANIE KOMENTARZY, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW. Użytkownik udziela NIKE nieograniczonej czasowo (albo co najmniej na czas obowiązywania ochrony praw własności intelektualnej/praw do wizerunku, jakie mogą być związane z komentarzami, informacjami zwrotnymi i pomysłami), nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, jakie ewentualnie udostępnił NIKE, bez zawiadomienia, konieczności zapłaty wynagrodzenia czy uznania autorstwa Użytkownika, w dowolnym celach, w tym w szczególności w celu opracowania, wytworzenia i wprowadzania na rynek produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania albo doskonalenia produktów i usług.

FRANCJA

Ustęp 5 (NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH): drugi akapit tego ustępu zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

Jeżeli Użytkownik uważa, że zamieszczone przez niego utwory zostały skopiowane na Platformę z naruszeniem prawa, należy przekazać Spółce następujące informacje:

(1) data powiadomienia;

(2) jeżeli osoba wnosząca roszczenie jest osobą fizyczną: imię, nazwisko, zawód, adres, narodowość, miejsce i data urodzenia;

(3) jeżeli osoba wnosząca roszczenie jest osobą prawną: firma, forma prawna, siedziba i przedstawiciel do celów prawnych;

(4) imię i adres odbiorcy albo w przypadku osoby prawnej firma i siedziba;

(5) opis stanowiącego przedmiot roszczenia stanu faktycznego i precyzyjna lokalizacja;

(6) podstawy, na których można wycofać treści, w tym stosowne przepisy prawa i uzasadnienie stanu faktycznego; oraz

(7) kopia korespondencji wysłanej do autora albo redaktora spornych informacji albo działań z wnioskiem o ich zaprzestanie, wycofanie albo zmodyfikowanie albo wyjaśnienie, że nie można skontaktować się z autorem albo redaktorem.”

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI/ODPOWIEDZIALNOŚĆ): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „Zwolnienie z odpowiedzialności i zwolnienie z roszczeń” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NIKE Inc., jej jednostki stowarzyszone, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców („Osoby z ramienia NIKE”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów, w tym w szczególności, kosztów obsługi prawnej, wynikających z albo dotyczących w dowolny sposób Treści Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z Treści, korzystania przez Użytkownika z Platformy, zachowania Użytkownika w związku z Platformą czy innymi użytkownikami Platformy, czy jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania, jakichkolwiek przepisów prawa czy praw osób trzecich.”

Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty w całości.

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustępu zatytułowany „Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

Żadne postanowienie zawarte w niniejszym akapicie nie pozbawia Użytkownika ochrony zapewnianej konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka Użytkownik.

NIEMCY

Ustęp 7 (WAŻNE ZASTRZEŻENIA): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Trzeci punkt w polu podsumowującym zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód (z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu zamierzonych działań i rażącego niedbalstwa NIKE oraz z tytułu szkód osobowych spowodowanych przez NIKE), spowodowane w wyniku kontaktów Użytkownika z innymi użytkownikami. Należy zachowywać się odpowiedzialnie i ostrożnie w kontaktach z nieznajomymi.”

Ostatni punkt (akapit) w części ustępu zatytułowanego „WYSIŁEK FIZYCZNY” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„W maksymalnym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód (z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu zamierzonych działań i rażącego niedbalstwa NIKE oraz z tytułu szkód osobowych spowodowanych przez NIKE), jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania przez niego albo niemożliwości korzystania przez niego z Platformy.”

Ustęp zatytułowany „WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI”, w tym wszystkie zawarte w nim punkty, zostają usunięte w całości.

Ustęp 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ustęp zatytułowany „ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ” zostaje usunięty w całości.

Ustęp zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Wszelka odpowiedzialność NIKE i jej jednostek stowarzyszonych oraz członków organów, członków zarządu, akcjonariuszy, pracowników i pełnomocników („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) jest ograniczona do przypadków umyślnego działania albo rażącego niedbalstwa. W przypadkach nieznacznego zaniedbania Strony zwolnione z odpowiedzialności ponoszą odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy został naruszony istotny obowiązek umowny, którego naruszenie zagraża celowi umowy albo którego spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia tego celu i którego spełnienia oczekuje konsument (tak zwane „najważniejsze obowiązki”). W takim przypadku odpowiedzialność ogranicza się do szkód, które są typowe i możliwe do przewidzenia. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku roszczeń wnoszonych na mocy przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności produktowej ani w przypadku uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci.”

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp ten zostaje zastąpiony powyższą wersją przeznaczoną dla Krajów europejskich, przy czym na końcu dodaje się następujący fragment:

„Wszelkie roszczenia będą wnoszone w ciągu 2 (dwóch) lat od ich powstania.”

WĘGRY

Ustępy wprowadzające: Drugi podpunkt pierwszego ustępu powyżej zatytułowanego „Regulamin sprzedaży” ulega zmianie poprzez dodanie następującej treści:

„Niniejszy Regulamin stanowi dorozumianą umowę między Użytkownikiem a NIKE, chyba że w inny sposób spełnione są wymogi dotyczące umów pisemnych na mocy przepisów prawa węgierskiego.”

WŁOCHY

Ustęp 7 (WAŻNE ZASTRZEŻENIA): ustęp ten ulega następującej modyfikacji:

Ostatni punkt (akapit) w części ustępu zatytułowanego „WYSIŁEK FIZYCZNY” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„W maksymalnym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa NIKE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód, jakie użytkownik może ponieść w wyniku korzystania przez niego albo niemożliwości korzystania przez niego z zawartości Platformy, z wyjątkiem przypadku dopuszczenia się przez NIKE nadużycia albo rażącego niedbalstwa.”

Ustęp zatytułowany „KONTAKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem:

„KONTAKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. Nie ponosimy odpowiedzialności za kontakty Użytkownika z innymi użytkownikami Platformy ani za żadne szkody czy straty, które mogą spotkać Użytkownika w wyniku takich kontaktów, z wyjątkiem przypadku dopuszczenia się przez NIKE nadużycia albo rażącego niedbalstwa.

W kontaktach z innych użytkownikami (w tym z nieznanymi użytkownikami) w ramach Platformy należy zachowywać się odpowiedzialnie i ostrożnie. Przed osobistym spotkaniem z kimś należy rozważyć zweryfikowanie tej osoby, pójście na spotkanie ze znajomym, zorganizowanie spotkania w miejscu publicznym i powiadomienie kogoś o miejscu spotkania. NIKE nie jest zobowiązana do angażowania się w żadne spory między użytkownikami (jednak może zaangażować się w nie, wedle własnego uznania), z wyjątkiem przypadku dopuszczenia się przez NIKE nadużycia albo rażącego niedbalstwa.”

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

POLSKA

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Normy kolizyjne/Właściwość miejscowa

SZWAJCARIA

Ustęp 10 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/POSTANOWIENIA KOŃCOWE): ustęp zatytułowany „NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA” zostaje usunięty w całości i zastąpiony następującym postanowieniem (oprócz ostatniego punktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„NORMY KOLIZYJNE/WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA