POLITIK OM ACCEPTABEL ANVENDELSE:
ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER OG ENHEDER

Nike, Inc. og dets datterselskaber og associerede selskaber (herunder din arbejdsgiver, “Nike”) udleverer enheder og elektroniske kommunikationsværktøjer og -systemer til deres medarbejdere til brug under udførelse af firmaaktiviteter. Disse systemer indbefatter Nike-ejet hardware eller Nike-autoriseret og godkendt software, herunder firmaservere, firma-emailkonti, applikationer, programmer, fælles drev eller fildelinger, opslagstavler, instant-messaging-systemer, blogs, internet-kanaler, firmaets sky-opbevaringssteder og forskellige andre systemer (”Nike Systemer”).

Denne Politik er et værktøj til medarbejderne i form af kontinuerlig støtte i forhold til at ”Keep It Tight”, og samtidig er den med til at sikre, at al elektronisk kommunikation via Nike Systemer forekommer på en passende, professionel og juridisk korrekt måde.

1. NIKE har ret til at opnå adgang til Nike Systemer og overvåge dine kommunikationer.

1.1. I henhold til denne Politik og enhver lokal tilføjelse hertil, som er gældende der, hvor du arbejder, overvåger Nike medarbejdernes adgang til Nike Systemerne ved hjælp af automatiserede værktøjer, som kan scanne, filtrere og registrere aktiviteter og kommunikationer i Nike Systemer (selv, når medarbejderne er fraværende og ikke befinder sig på arbejdspladsen), for at forhindre uautoriseret adgang til og anvendelse af Nike Systemerne og enhver form for firmarelateret information, der er gemt i et elektronisk format. Dette indbefatter firma-emails og anden kommunikation, dokumenter, data, databaser, billeder, grafikker, fotografier og andre materialer, som kan indbefatte, men ikke er begrænset til, beskyttede, fortrolige eller personlige oplysninger om eller fra Nike, firmaets kunder, forbrugere, leverandører, partnere eller andre tredjeparter (”Nike Materiale”). Der er ingen undtagelser i forhold til privatlivets fred med relation til noget, som medarbejderne kommunikerer, gemmer eller opnår adgang til, når de går ind i og anvender Nike Systemer eller Nike Materiale, som anses for at være Nikes ejendom og kun er underlagt de obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning. Nike har fuld autoritet til at administrere Nike Systemer og Nike Materiale, herunder installation af software, som sporer og registrerer enheds- og dataaktivitet i Nike Systemerne.

1.2. Nike Systemer har til formål at støtte Nikes virksomhed og give dig de korrekte værktøjer og ressourcer, som du skal bruge til at udføre dit arbejde. I henhold til enhver form for lokal politiktilføjelse eller overvågningsregel, som tilsidesætter betingelserne indeholdt i denne Politik og er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er relevant og sporadisk anvendelse af Nike Systemer til ikke-firmarelevante formål tilladt inden for Nike. Enhver anvendelse af Nike Systemer og disses indhold af enhver form for materiale, der kommunikeres via Nike Systemer, herunder personligt materiale og personlige oplysninger, bliver dog eventuelt overvåget og registreret af Nike til retmæssige virksomhedsformål, herunder følgende: At garantere sikkerheden bag Nike Systemer og alle data indeholdt eller overført heri med særligt henblik på Nike Materiale, at sikre beskyttede oplysninger, at forhindre eller mindske misbrug af Nike Materiale, og at bekræfte anvendelsesmønstre og aktiviteter i Nike Systemer for at kunne forudse, identificere, forhindre og bevidne angreb på og infiltration af Nike Systemer. I det omfang, som gældende lovgivning tillader, kan medarbejderes personlige oplysninger, såfremt disse foreligger, ligeledes bliver undersøgt i forbindelse med undersøgelser og retssager, hvis overvågningen identificerer illegale handlinger eller overtrædelse af Nikes politikker. Kun personer, som er autoriseret hertil af Nike, kan opnå adgang til personlige oplysninger, og enhver behandling af dine personlige oplysninger udføres på en måde, der har til formål at begrænse effekten på medarbejderens privathed. Oplysninger opbevares kun i den tidsperiode, som er nødvendig for at kunne opfylde ovennævnte formål.

1.3. I tilfælde af begrundet mistanke om enhver form for trussel, sikkerhedsovertrædelse eller misbrug med relation til Nike Systemer eller Nike Materiale har Nike ret til at implementere yderligere overvågning, gennemgang eller registrering af enhver form for aktivitet i Nike Systemerne. Oplysninger med relation til og opstået under disse gennemgangs- og registreringsaktiviteter kan blive offentliggjort, uden krav om forudgående meddelelse eller andre begrænsninger, til andre enheder i Nike gruppen samt til tredjepartsudbydere og ordenshåndhævere, hvilket kan indbefatte enheder uden for det land, hvor du arbejder, til ethvert af de i denne Politik indeholdte formål eller til formål for overholdelse af relevant lovgivning. I henhold til enhver af Nikes lokale overvågningspolitikker eller -regler, og i henhold til relevant lovgivning, forbeholder Nike sig retten til på ethvert tidspunkt at opnå adgang til Nike Systemerne ved hjælp af automatiserede værktøjer eller manuel gennemgang for at overvåge data og beskeder i Nike Systemerne samt for at læse, afvise eller fjerne enhver form for besked (herunder vedhæng), som er blevet udfærdiget, sendt eller modtaget, til de i denne Politik indeholdte formål eller til formål for overholdelse af relevant lovgivning. Nike forbeholder sig retten til at begrænse og/eller deaktivere adgang til Nike Systemer på ethvert tidspunkt som følge af manglende overholdelse af denne Politik eller af enhver anden årsag i overensstemmelse med de i denne Politik indeholdte formål. Sådanne rettigheder er eventuelt beskrevet yderligere i andre Nike politikker, hvis relevant.

1.4. Nike Systemer er ikke designet til at blive anvendt af medarbejderne til personlige formål. I henhold til denne Politik og enhver form for lokal Politik-tilføjelse, som er gældende der, hvor du arbejder, skal medarbejdere, der på relevant og sporadisk vis anvender Nike Systemer til personlige formål, gemme personlige materialer i en separat mappe, som er tydeligt markeret som sådan (ved at markere eller benævne mappen ”PERSONLIGT”). I overensstemmelse med og i henhold til lokal lovgivning og lokale processer forbeholder Nike sig retten til at opnå adgang til materiale, som er gemt på dette sted i en Nike enhed, uagtet at den er benævnt ”Personligt”, i det omfang, at dette er nødvendigt for at beskytte Nike Systemer og Nike Materiale. I overensstemmelse med og i henhold til lokal lovgivning og lokale processer kan enhver form for personligt materiale, som er gemt i Nike Systemer, blive brugt imod dig fuldt og helt i henhold til gældende lovgivning, herunder til at begrunde afskedigelse eller i forbindelse med sagsanlæg.

1.5. For at beskytte Nike Systemer og Nike Materiale har Nike til enhver tid ret til at fjernslette Nike-ejede enheder. Når medarbejdere forlader Nike, er de forpligtede til at aflevere deres Nike-ejede enhed/enheder og alt Nike Materiale til Nike. Medarbejderens adgang til Nike Materiale, herunder firma-email, fjernes, når medarbejderen forlader firmaet. Medarbejderen er forpligtet til at fjerne eller hente enhver form for personligt materiale, der måtte forefindes på deres Nike-ejede enheder, og selvom Nike bestræber sig på at give medarbejderne mulighed for at fjerne personligt materiale på Nike-ejede enheder, kan det ikke garanteres, at medarbejderne får mulighed for at få kopier af alt personligt materiale på disse enheder. Nikes ret til at gennemgå, registrere, opnå adgang til og overvåge Nike Systemer og Nike Materialer opretholdes ligeledes, når du forlader Nike og giver enheden tilbage til Nike. Hvis Nike-enheder ikke returneres til Nike, kan dette medføre retssagsanlæg imod den tidligere medarbejder.

2. Hold på NIKEs hemmeligheder

2.1. Arbejde med relation til Nike må kun udføres i Nike Systemer. Medarbejderne må ikke anvende private kommunikationskanaler, fx private emailkonti, til at udføre arbejde med relation til Nike. Medarbejderne må ikke sende nogen form for Nike Materiale til en privat emailkonto eller ikke-godkendte, eksterne fildelingsprogrammer, medmindre der foreligger et legitimt virksomhedsbehov og en forudgående godkendelse heraf.

2.2. Alle medarbejdere er ansvarlige for at sikre, at Nikes ikke-offentlige, beskyttede eller fortrolige oplysninger ikke ender i det offentlige domæne (fx gennem elektroniske overførsler). Medarbejderne er ligeledes ansvarlige for at sikre enhver form for Nike Materiale, som de er i besiddelse af. Alle medarbejdere er ansvarlige for overholdelse af betingelserne indeholdt i enhver form for fortroligheds- og beskyttelsesaftale, som de har underskrevet, eller lignende bestemmelser indeholdt i ansættelsesaftaler eller andre Nike politikker, herunder Nikes Politik om Fortrolige Oplysninger og Forretningshemmeligheder.

2.3. Nikes beskyttede og fortrolige oplysninger indbefatter, men er ikke begrænset til, enhver form for oplysninger, data, ideer, planer, strategier, koncepter eller forslag med relation til følgende:

2.4. Hvis du har spørgsmål til, hvorvidt en oplysning anses for at være beskyttet eller fortrolig, skal du tale med din leder om dette, inden du fortsætter dit arbejde. I visse tilfælde er beskyttelse af fortrolige data et lovmæssigt krav og ikke en virksomhedspolitik. Lovmæssige krav er forskellige fra land til land, og medarbejderne skal identificere de relevante, lokale juridiske krav i samarbejde med Nikes juridiske afdeling.

2.5. Brug den sikreste kommunikationsmetode, som står til rådighed på markedet, til at overføre Nikes beskyttede eller fortrolige oplysninger, og vær opmærksom på, at Nikes private netværk og Nike-ejede værktøjer altid er at foretrække fremfor internettet. Brug Nike-godkendte emailkonti, godkendte tjenesteydelser til sikker filoverførsel eller godkendte messaging-tjenesteydelser til at udføre dine arbejdsopgaver hos Nike. Private emailkonti, såsom Gmail eller Yahoo, samt ikke-godkendte tjenesteydelser til filoverførsel eller messaging, må ikke anvendes. Nike Materiale, herunder især beskyttede eller fortrolige oplysninger, må ikke deles, undtagen i forbindelse med almindelige arbejdsopgaver og i henhold til Nikes politikker. 

3. Sørg for, at dine kommunikationer er passende og professionelle

3.1. Undlad at bruge ord, sætninger eller symboler i enhver form for elektronisk kommunikation – enten i form af interne kommunikationer hos Nike eller eksterne firmakommunikationer – som kan opfattes af andre som upassende, krænkende eller injurierende. Gennemgå grundigt indholdet i enhver form for kommunikation forud for offentliggørelse eller distribution, og overvej, hvem det påtænkte og ikke-påtænkte publikum er (eftersom indhold kan blive delt ud over det oprindelige publikum). Overvej, om indholdet kan virke skadeligt eller pinligt for enten dig selv eller Nike, hvis det bliver delt i offentligheden eller i forbindelse med en stævning. Nikes antichikane- og antidiskriminationspolitikker, samt enhver form for lignende bestemmelser indeholdt i firmahåndbøger, arbejdsreglementer, interne regler eller din ansættelsesaftale, gælder for både skriftlig og verbal intern og ekstern firmakommunikation. I henhold til enhver af Nikes lokale overvågningspolitikker eller -regler, og i det omfang, at dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Nike ret til at gennemgå kommunikationer for at vurdere, hvorvidt en Nike politik er blevet overtrådt, hvorefter Nike implementerer passende foranstaltninger for at afhjælpe enhver form for upassende adfærd.

4. Interne blogs og anden intern kommunikation

4.1. Ved udfærdigelse af en intern blog eller anden kommunikation skal man huske på, at alle Nikes politikker gælder, herunder denne Politik og Politikken vedr. Spørgsmål om Respekt. Hvis din blog eller anden kommunikation indeholder links til andet indhold, som du ikke kan kontrollere (såsom et eksternt website), skal du sørge for først at gennemgå alle de links, der er knyttet til indholdet, for at sikre, at det er passende.

5. Social mediepolitik

5.1. Anvendelse af platforme i de sociale medier såsom Facebook, Twitter, LinkedIn og lignende er beskrevet i Nikes Politik om Kommunikation på Eksterne Websites og Platforme i Sociale Medier.

6. Respektér ophavsret og andre materialer ejet af tredjeparter

6.1. Det er forbudt at indlæse, dele og opbevare uberettiget musik, film, software og lignende elementer, som ejes af tredjeparter, i Nike Systemerne.

7. Opbevaring af OPLYSNINGER

7.1. Nike opbevarer firmaoptegnelser og -oplysninger (som kan indbefatte firma-emails) i en specifik opbevaringsperiode, alt afhængigt af datatypen. Love og regler kan ligeledes kræve, at Nike opbevarer visse optegnelser i en bestemt tidsperiode, og det er Nikes politik at overholde disse krav. Ved udløb af den påkrævede opbevaringsperiode slettes oplysningerne, eller de arkiveres i henhold til gældende lovgivning. Se Politikken vedr. Tilbageholdelse af Dokumenter og Tidsplan for yderligere oplysninger om påkrævede opbevaringsperioder.

8. Upassende brug

8.1. Upassende brug af Nike Systemer eller Nike Materiale, som beskrevet i de relevante Nike politikker eller i ansættelseskontrakterne, såfremt disse foreligger, kan medføre begrænsning af eller tilbagekaldelse af dine privilegier i forhold til elektronisk adgang samt disciplinære handlinger, op til og inklusive afskedigelse. Aktiviteter, som kan udgøre upassende brug, indbefatter, men er ikke begrænset til:

9. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

9.1. Enhver form for personoplysning, som Nike indsamler og behandler i henhold til denne Politik, bliver behandlet og gemt til de formål og af de modtagere, som er beskrevet i denne Politik, og under overholdelse af Nikes databeskyttelsespolitik for medarbejdere, i det omfang, at en sådan politik gælder der, hvor du arbejder.

9.2. Nike forbeholder sig retten til at ændre eller ophæve denne Politik til enhver tid i overensstemmelse med gældende lovgivning. Herudover er denne Politik underlagt og kan tilsidesættes af enhver lokal politik, som en Nike-enhed vælger at følge. For eksempel bør detailansatte tjekke driftspolitikken for detailbutikker, som eventuelt indeholder andre eller yderligere krav.

9.3. Det er vigtigt, at medarbejderne forstår, at denne Politik ikke må påvirke nogen form for rettighed, som er beskyttet i henhold til lokal eller national lovgivning, herunder, såfremt dette er relevant, medarbejdernes ret til at opnå adgang til deres personoplysninger og tale om deres ansættelsesvilkår.

9.4. Medarbejdere, som har spørgsmål eller andre forespørgsler angående ethvert i denne Politik indeholdte forhold, bedes kontakte Nikes personaleafdeling via HR Direct.

 

EMEA-TILLÆG TIL

Nikes POLITIK OM GLOBALT ACCEPTABEL ANVENDELSE:

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER OG ENHEDER

Nike, Inc. og dets datterselskaber og associerede selskaber (herunder din arbejdsgiver, “Nike”) udleverer enheder og elektroniske kommunikationsværktøjer og -systemer til deres medarbejdere til brug under udførelse af firmaaktiviteter. Disse systemer indbefatter Nike-ejet hardware eller Nike-autoriseret og godkendt software, herunder firmaservere, firma-emailkonti, applikationer, programmer, fælles drev eller fildelinger, opslagstavler, instant-messaging-systemer, blogs, internet-kanaler, firmaets sky-opbevaringssteder og forskellige andre systemer (”Nike Systemer”).

Dette EMEA Medarbejderovervågningstillæg (“EMEA-tillæg”) er et tillæg til Nikes Politik om Globalt Accepteret Anvendelse: Elektroniske kommunikationer og enheder (“Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse”) [Insert Link], som er et værktøj til medarbejderne i form af kontinuerlig støtte i forhold til at ”Keep It Tight”, og samtidig er den med til at sikre, at al elektronisk kommunikation via Nike Systemer forekommer på en passende, professionel og juridisk korrekt måde.Dette EMEA-tillæg gælder for Nikes medarbejderes anvendelse af Nike Systemer i EMEA-regionen og udspecificerer oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, som Nike implementer ved udførelse af netværks- og systemovervågningsaktiviteter i EMEA-regionen. Dette er påkrævet for at håndtere forskelle i forbindelse med nationale love, og tillægget skal læses sammen med Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse. Enhver EMEA-specifik afvigelse fra indholdet i Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse er udspecificeret i dette dokument under et paragrafnummer. I tilfælde af en konflikt med Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse har bestemmelserne i EMEA-tillægget forrang.

1. NIKE har ret til at opnå adgang til Nike Systemer og overvåge dine kommunikationer.

Paragraf 1.a. i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse erstattes af følgende:

I henhold til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse, dette EMEA-tillæg og enhver lokal tilføjelse til Politikken, som er gældende der, hvor du arbejder, overvåger Nike medarbejdernes adgang til Nike Systemerne ved hjælp af automatiserede værktøjer, som kan scanne, filtrere og registrere aktiviteter og kommunikationer i Nike Systemer (selv, når medarbejderne er fraværende og ikke befinder sig på arbejdspladsen), for at forhindre uautoriseret adgang til og anvendelse af Nike Systemerne og enhver form for firmarelateret information, der er gemt i et elektronisk format. Dette indbefatter firma-emails og anden kommunikation, dokumenter, data, databaser, billeder, grafikker, fotografier og andre materialer, som kan indbefatte, men ikke er begrænset til, beskyttede, fortrolige eller personlige oplysninger om eller fra Nike, firmaets kunder, forbrugere, leverandører, partnere eller andre tredjeparter (”Nike Materiale”). Nikes medarbejdere må ikke forvente beskyttelse af privatlivets fred i forhold til det, som de kommunikerer, gemmer eller opnår adgang til, når de opnår går ind i Nike Systemer eller Nike Materiale, der anses som værende Nikes ejendom. Nike har fuld autoritet til at administrere Nike Systemer og Nike Materiale, herunder installation af software, som sporer og registrerer enheds- og dataaktivitet i Nike Systemerne, i det omfang, som gældende lovgivning tillader dette. Sådanne automatiserede værktøj kan indbefatte:

Vi implementerer visse foranstaltninger for at sikre, at de automatiserede værktøjer, der anvendes hos Nike, er påkrævede i forhold til de formål, der er beskrevet i Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse og dette EMEA-tillæg, og at de er konfigureret på en måde, der forhindrer permanent logning af medarbejdernes aktiviteter i firmanetværket. Hvis vores værktøjer aktiverer en alarm, har vi ret til at give dig en advarsel, fx om at Nike ejer alt det indhold, som du skaber i medfør af dine arbejdsopgaver, eller en påmindelse om relevante firmapolitikker og -træninger.

Paragraf 1.b. i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse erstattes af følgende:

Nike Systemer har til formål at støtte Nikes virksomhed og give dig de korrekte værktøjer og ressourcer, som du skal bruge til at udføre dit arbejde. Enhver anvendelse af Nike Systemer og disses indhold af enhver form for materiale, der kommunikeres via Nike Systemer, herunder personligt materiale og personlige oplysninger, bliver eventuelt overvåget og registreret af Nike til retmæssige virksomhedsformål, herunder følgende: At garantere sikkerheden bag Nike Systemer og alle data indeholdt eller overført heri med særligt henblik på Nike Materiale, at sikre beskyttede oplysninger, at forhindre eller mindske misbrug af Nike Materiale, og at bekræfte anvendelsesmønstre og aktiviteter i Nike Systemer for at kunne forudse, identificere, forhindre og bevidne angreb på og infiltration af Nike Systemer. I det omfang, som gældende lovgivning tillader det, kan medarbejderes personlige oplysninger, såfremt disse foreligger, ligeledes blive undersøgt i forbindelse med undersøgelser og retssager, hvis overvågningen identificerer illegale handlinger eller overtrædelse af Nikes politikker. Kun personer, som er autoriseret hertil af Nike, kan opnå adgang til personlige oplysninger, og enhver behandling af dine personlige oplysninger udføres på en måde, der har til formål at begrænse effekten på medarbejderens privathed. Oplysninger opbevares kun i den tidsperiode, som er nødvendig for at kunne opfylde ovennævnte formål.

Paragraf 1.c. i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse erstattes af følgende:

I tilfælde af begrundet mistanke om enhver form for trussel, sikkerhedsovertrædelse eller misbrug med relation til Nike Systemer eller Nike Materiale, har Nike ret til, i henhold til gældende lovgivning, at implementere yderligere overvågning, gennemgang eller registrering af enhver form for aktivitet i Nike Systemerne. Oplysninger med relation til og opstået under disse gennemgangs- og registreringsaktiviteter kan blive offentliggjort, i henhold til gældende lovgivning, til andre enheder i Nike-gruppen samt til tredjepartsudbydere og ordenshåndhævere, hvilket kan indbefatte enheder uden for det land, hvor du arbejder, til ethvert af de formål, der er beskrevet i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse og dette EMEA-tillæg, eller til formål for overholdelse af relevant lovgivning. I henhold til enhver af Nikes lokale overvågningspolitikker eller -regler, og i henhold til relevant lovgivning, forbeholder Nike sig retten til på ethvert tidspunkt at opnå adgang til Nike Systemer ved hjælp af automatiserede værktøjer eller manuel gennemgang for at overvåge data og beskeder i Nike Systemer, samt for at læse, afvise eller fjerne enhver form for besked (herunder vedhæng), som er blevet udfærdiget, sendt eller modtaget, til de i dette EMEA-tillæg indeholdte formål eller til formål for overholdelse af relevant lovgivning. Nike forbeholder sig retten til at begrænse og/eller deaktivere adgang til Nike Systemer på ethvert tidspunkt som følge af manglende overholdelse af Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse eller dette EMEA-tillæg, eller af enhver anden årsag i overensstemmelse med de i disse politikker indeholdte formål. Sådanne rettigheder er eventuelt beskrevet yderligere i andre Nike politikker, hvis relevant. En sådan overvågning udføres først på firmaniveau og, såfremt dette er teknisk muligt, med aggregerede data. Vi identificerer kun en bestemt medarbejder, såfremt vores automatiserede værktøjer identificerer usædvanlige aktiviteter eller uregelmæssigheder i Nike Systemerne, hvilket aktiverer en advarsel, et flag eller en anden indikation af, at yderligere undersøgelse af problemet er påkrævet. Advarsler gennemgås af autoriseret personale inden for en rimelig tidsfrist. I henhold til gældende lovgivning har vi ret til at informere dig, såfremt en inspektion eller yderligere undersøgelser skal udføres på de enheder, som du bruger til at udføre dine arbejdsopgaver hos Nike. Ved behov har vi ligeledes ret til at informere din leder. Nike implementerer løbende foranstaltninger til sikring af, at inspektioner udføres på en passende måde. Inspektioner udføres af dertil autoriseret personale i henhold til principperne om need-to-know og fortrolighed, og de udfører undersøgelserne baseret på mønstre og nøgleord med relation til inspektionsemnet. Kun relevante logninger gennemgåes. Hvis inspektionen påviser mistanke om eller faktiske illegale handlinger eller overtrædelser af Nikes politikker, kan enhver form for oplysninger eller materialer, som er gemt i Nike Systemerne, bruges imod dig fuldt og helt i henhold til gældende lovgivning, herunder til udførelse af undersøgelser, opsigelse af dit ansættelsesforhold eller retssagsanlæg.

Paragraf 1.d. i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse erstattes af følgende:

Nike Systemer er ikke designet til at blive anvendt af medarbejderne til personlige formål. I henhold til dette EMEA-tillæg, Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse og enhver form for lokal Politik-tilføjelse, som er gældende der, hvor du arbejder, skal medarbejdere, der på relevant og sporadisk vis anvender Nike Systemer til personlige formål, øjeblikkeligt eller uden unødig forsinkelse gemme personlige materialer i en separat mappe, som er tydeligt markeret som sådan (ved at markere eller benævne mappen ”PERSONLIGT”). Hvis du befinder dig i Tyskland, kan din lokale arbejdsgiver tillade relevant og sporadisk anvendelse til private formål, såfremt du giver dit samtykke til behandling af telekommunikationsoplysninger i henhold til den tyske tekst om samtykke. Nike gør en rimelig indsats for at undgå at overvåge indhold i kommunikationer og filer, der er markeret som ”personlige”. I ekstraordinære tilfælde har Nike ret til at overvåge sådanne kommunikationer eller filer, men kun såfremt dette er tilladt i henhold til og udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder hvis der er god grund til at tro, at sådanne kommunikationer eller filer indeholder beviser på en medarbejders mulige overtrædelse af Nikes politikker, standarder og procedurer. Under en sådan undersøgelse opnår kun personer, som er autoriseret hertil af Nike, adgang til de personlige materialer, og enhver behandling af medarbejderens personoplysninger udføres på en måde, der har til formål at begrænse effekten på medarbejderens privathed. Ved behov udpeger Nike en autoriseret tilsynsførende, som skal samarbejde med dig for at finde ud af, om kommunikationer eller materialer er blevet markeret som ”personligt” på forkert vis, herunder at vælge de relevante filer til inspektion baseret på konkrete instrukser. I overensstemmelse med og i henhold til lokal lovgivning og lokale processer kan enhver form for personligt materiale, som er gemt i Nike Systemer, blive brugt imod dig fuldt og helt i henhold til gældende lovgivning, herunder til at begrunde disciplinære handlinger, afskedigelse eller i forbindelse med sagsanlæg.

Paragraf 1.e.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

2. Hold på NIKEs hemmeligheder

Paragraf 2.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 2.b.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 2.c.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 2.d.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 2.e.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

3. Sørg for, at dine kommunikationer er passende og professionelle

Paragraf 3.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

4. Interne blogs og anden intern kommunikation

Paragraf 4.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

5. Social mediepolitik

Paragraf 5.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

6. Respektér ophavsret og andre materialer ejet af tredjeparter

Paragraf 6.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

7. Opbevaring af OPLYSNINGER

Paragraf 7.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

8. Upassende brug

Paragraf 8.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

9. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Paragraf 9.a.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 9.b.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 9.c.: Se Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

 

Paragraf 9.d. i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse erstattes af følgende:

Vi respekterer vores medarbejderes privatliv. Når vi overvåger Nike Systemer til de formål, som er beskrevet i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse og dette EMEA-tillæg, kan vi få behov for at behandle dine personoplysninger, som er gemt i disse systemer. Vi behandler dine personoplysninger for at forfølge vores retmæssige interesser i forhold til opretholdelse af vores netværkssikkerhed, beskyttelse af vores aktiver, data og ophavsret, overførsel af personoplysninger inden for Nikes virksomhed til formål for interne forretninger, håndtering af retssager og sikring af overholdelse af vores politikker og gældende lovgivning. Når vi behandler personoplysninger med henblik på vores legitime interesser, træffer vi passende foranstaltninger for at sikre, at de interesser, som vi forfølger, er afvejet i forhold til dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, hvilket vi gerne forklarer efter din anmodning herom. Den enhed, som er ansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forhold til Nikes medarbejderovervågningsaktiviteter, er den Nike-enhed i EMEA-regionen, som er din arbejdsgiver. For yderligere oplysninger om Nikes behandling af medarbejdernes personoplysninger, læs venligst Nikes Databeskyttelsespolitik for Medarbejdere [Insert Link].Såfremt dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, indhenter vi dit samtykke til behandling af personoplysninger.

Paragraf 9.e. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

Vi indsamler det minimumsomfang af personoplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre vores overvågningsaktiviteter, og disse består hovedsageligt af tekniske oplysninger, som er gemt i vores systemer, herunder navn, dato/tid, IP-adresse, enhedsnummer eller anden identifikation, filnavn/-type/-størrelse, destination, tidsstempel for hændelse og andre oplysninger, som medarbejderne har gemt på firmaenhederne, og som er relevante for undersøgelsen. Vi overvåger ikke en specifik medarbejder, og vi opnår ikke adgang til indholdet i en specifik medarbejders private filer eller emails, medmindre dette er tilladt i henhold til og under overholdelse af gældende lovgivning, herunder hvis der foreligger en begrundet mistanke om illegale handlinger eller overtrædelse af Nikes interne politikker. Vi opnår ikke forsætligt adgang til følsomme medarbejderoplysninger, herunder racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af fagforbund, genetiske oplysninger, biometriske oplysninger, sundhedsoplysninger, sexliv eller seksuel tilbøjelighed, medmindre dette er tilladt i henhold til eller påkrævet af gældende lovgivning.

Paragraf 9.f. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

Nike behandler personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at sikre effektiv drift i IT- og kommunikationssystemerne, for at identificere enhver form for uautoriseret anvendelse af disse systemer, herunder enhver form for overtrædelse af Nikes principper, regler og politikker med relation til anvendelse af internettet og upassende adfærd, for at udføre nødvendige inspektioner eller undersøgelser, eller, såfremt dette er nødvendigt i forhold til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav som beskrevet ovenfor i dette EMEA-tillæg eller i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse.

Paragraf 9.g. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

Såfremt dette er nødvendigt i forhold til de behandlingsformål, som er beskrevet i Politikken om Globalt Acceptabel Anvendelse og i dette EMEA-tillæg, har Nike ret til at videregive dine personoplysninger til (i) andre Nike enheder og associerede selskaber, (ii) sælgere eller leverandører, som udbyder tjenesteydelser med relation til sikkerhed, dataopbevaring, undersøgelse, kriminaltekniske eller juridiske forhold på vores vegne (herunder IT-kriminaltekniske firmaer, eksterne efterforskere og efterforskningsfirmaer), samt advokatfirmaer, (iii) en opkøbende organisation, såfremt Nike er involveret i et salg eller en overførsel af dele af eller hele firmaets virksomhed eller ledelse, eller (iv) hvis vi på anden måde er forpligtet til at gøre dette, fx ved dom eller under gældende lovgivning, til relevante myndigheder eller ordenshåndhævende instanser. Vi forpligter kontraktligt tredjeparter, som udfører tjenesteydelser på vores vegne, til kun at behandle personoplysninger i henhold til vores instrukser, samt at anvende datasikkerhedsforanstaltninger. I det omfang, som gældende lovgivning tillader dette, kan personoplysninger blive delt med tredjeparter såsom rådgivere, retsinstanser og offentlige myndigheder til formål for undersøgelser og retsprocesser.

Paragraf 9.h. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

Vibeskytter personoplysninger ved at anvende tekniske og organisationsrelevante foranstaltninger til at undgå uautoriseret adgang, ødelæggelse, tab, ændring, misbrug og andre illegale former for behandling af personoplysninger. Vi gør en rimelig indsats for at sikre, at sikkerhedsniveauet passer til risikoen forbundet med behandlingen af personoplysninger. Såfremt det er muligt, overvåger vi ikke identificerbare personoplysninger, men vi udfører i stedet hovedsageligt vores søgninger baseret på nøgleord og mønstre. Kun personer, som er autoriseret hertil af Nike, kan opnå adgang til personoplysninger i henhold til need-to-know-princippet. Personoplysninger opbevares i det tidsrum, som er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der er indeholdt i dette EMEA-tillæg. I det omfang, som dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan dine personoplysninger fortsat være gemt i en rimelig periode efter afslutning af dit ansættelsesforhold.

Paragraf 9.i. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

I forbindelse med de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse og i dette EMEA-tillæg, bliver dine personoplysninger overført til og gemt uden for det land, hvor du arbejder, hos Nike, Inc. i USA, der ikke er blevet godkendt af EU-Kommissionen som et land med tilstrækkelig databeskyttelse. Når vi overfører personoplysninger ud af den Europæiske Union, Schweiz eller andre lande med dataoverførselsbegrænsninger til et land, som ikke har et passende databeskyttelsesniveau, implementerer vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse personoplysninger, herunder indgåelse af passende dataoverførselsaftaler, såsom EU-Kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC), med datamodtagerne, og dermed sikrer vi, at datamodtageren er certificeret i henhold til EU-US-privatlivsskjoldet eller Schweiz-US-privatlivsskjoldet eller har implementeret passende bindende virksomhedsregler (BCR). Nikes koncerninterne dataoverførselsaftale kan udleveres på anmodning ved at kontakte os som beskrevet ovenfor.

Paragraf 9.j. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

Du har ret til at anmode om adgang til og ændring eller sletning af dine personoplysninger, der behandles i forbindelse med Nikes overvågningsaktiviteter, samt at anmode om begrænsning af behandling af sådanne personoplysninger, i henhold til gældende lovgivning. Du har ligeledes ret til at fremsætte indsigelse mod behandling på baggrund af din specifikke situation. Hvis du ikke er tilfreds med vores respons, har du ret til at rådføre dig med tilsynsmyndigheden i dit land. Du kan kontakte os som beskrevet i nedenstående paragraf, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

Paragraf 9.k. tilføjes til Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse:

Hvis du har spørgsmål til dette EMEA-tillæg eller Politikken om Globalt Accepteret Anvendelse, samt vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores medarbejderovervågningsaktiviteter, bedes du kontakte din personaleafdeling eller Nikes databeskyttelsesrådgiver på privacy.office@nike.com.