מדיניות שימוש מקובל:
מכשירים והודעות אלקטרוניים

Nike, Inc., חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה (לרבות המעסיק שלך, "Nike"), מספקות לעובדיהן מכשירים וכלים ומערכות לתקשורת אלקטרונית לשימוש בפעילויות התומכות בעסקים. מערכות אלה כוללות חומרה בבעלות Nike או תוכנה שמאושרת ומורשית על-ידי Nike לרבות שרתי חברה, חשבונות דואר אלקטרוני של החברה, יישומים, תוכניות, כוננים משותפים של החברה, לוחות מודעות, מערכות למסרים מיידיים, בלוגים, ערוצי אינטרנט, מיקומי אחסון ענן של החברה ומערכות שונות נוספות ("מערכות Nike").

המדיניות הבאה מספקת תמיכה מתמשכת לעובדים על-מנת לשמור על האבטחה, וכן עוזרת להבטיח שכל ההתקשרויות האלקטרוניות באמצעות מערכות Nike הולמות, מקצועיות ונעשות בהתאם לחוק.

1. Nike עשויה לגשת למערכות Nike ולנטר את ההתקשרויות שלך

1.1. בכפוף למדיניות זו ולנספחי המדיניות המקומיים החלים באזורך, Nike מנטרת את גישת העובדים למערכות Nike באמצעות כלים אוטומטיים שעשויים לסרוק, לסנן ולתעד פעילויות והתקשרויות במערכות Nike (גם כאשר העובדים נעדרים ונמצאים מחוץ לשטחיה), על מנת להגן מפני גישה ושימש בלתי-מורשים במערכות Nike ובכל מידע הקשור לחברה ומוחזק בצורה אלקטרונית. הדבר כולל הודעות דוא"ל והתקשרויות נוספות של החברה, מסמכים, נתונים, מאגרי נתונים, תמונות, גרפיקה, צילומים וחומרים אחרים, העשויים לכלול ללא הגבלה, מידע קנייני, סודי או אישי של Nike, לקוחותיה, צרכניה ספקיה, שותפיה או צדדים שלישיים אחרים שלה ("חומרי Nike"). אין לצפות לפרטיות בכל דבר שהעובדים שולחים, מאחסנים או ניגשים אליו כאשר הם ניגשים ומשתמשים במערכות Nike או בחומרי Nike, שנחשבים לרכושה של Nike, בכפוף להוראות המחייבות של החוק המקומי בלבד. ל-Nike יש את הסמכות המלאה לנהל את מערכות וחומרי Nike, ובכלל זה את התקנת התוכנה המתעדת את פעילותם של מכשירים ונתונים במערכות Nike ועוקבת אחריה.

.1.2 מערכות Nike מסופקות על-מנת לתמוך בעסקי Nike ולהעניק לך את הכלים והמשאבים המתאימים לביצוע עבודתך. בכפוף לכל נספח מדיניות או התראת ניטור מקומיים, אשר גוברים על התנאים שבמדיניות זו, ובמידה המותרת בחוק החל, מותר להשתמש במערכות Nike למטרות שאינן עסקיות כל עוד הדבר נעשה באופן לא קבוע ומדי-פעם. עם זאת, כל שימוש במערכות Nike ובתוכנם של חומרים כלשהם מהתקשרויות במערכות Nike, ובכלל זה חומרים ומידע אישיים, עשוי להיות מוצג ומתועד על ידי Nike למטרות עסקיות לגיטימיות, לרבות המטרות הבאות: הבטחת אבטחתם של מערכות Nike ושל כל המידע הנכלל או מועבר בהן; אבטחת מידע קנייני; מניעה או הקלת הסיכון של שימוש לא ראוי בחומרי Nike; ווידוא דפוסי השימוש והפעילות במערכות Nike במטרה לצפות, לאתר, לסכל ולהוכיח התקפות וחדירות אל מערכות Nike. במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, מידע אישי של עובדים, אם ישנו, עשוי להיות מעובד לצורך חקירות והליכים משפטיים, במידה שהניטור יחשוף פעולות בלתי-חוקיות או הפרות של מדיניות Nike. גישה למידע אישי תבוצע אך ורק על-ידי אנשים המורשים על-ידי Nike, וכל עיבוד של המידע האישי שלך יבוצע באופן שנועד להגביל את הפגיעה בפרטיות העובד, והוא יישמר לזמן הנחוץ על-מנת להשיג את המטרות שהוגדרו לעיל.

1.3. כאשר ישנו חשד מוצדק לכל איום, הפרת אבטחה או שימוש לרעה בקשר למערכות Nike או חומרי Nike, Nike עשויה לבצע ניטור משלים, צפייה או תיעוד של כל פעולה שהיא במערכות Nike. מידע הקשור לפעולות צפייה ותיעוד כאלה ושמופק על-ידיהן עשוי להיחשף, ללא הודעה מראש או מגבלות אחרות, לכל ישות אחרת בקבוצת Nike ולספקים וגורמי אכיפת חוק מצד שלישי, שעשויים להימצא מחוץ למדינת ההעסקה, לכל אחת מהמטרות שהוגדרו במדיניות זו, או על מנת לציית לחוק החל. בכפוף לכל הודעה או מדיניות ניטור מקומית של Nike, ובמידה המותרת בחוק החל, Nike שומרת לעצמה את הזכות לגשת בכל עת למערכות Nike תוך שימוש בכלים אוטומטיים או על-ידי בדיקה ידנית, על מנת לנטר נתונים והודעות בתוך מערכות Nike ולקרוא, לדחות או להסיר כל הודעה (כולל קבצים מצורפים) הנכתבת, נשלחת או מתקבלת, למטרות שנקבעו במדיניות זו, או על מנת לציית לחוק החל. Nike שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או להפסיק את הגישה למערכות Nike בכל עת, כתוצאה מאי-ציות למדיניות זו או מכל סיבה אחרת בהתאם למטרות שנקבעו במדיניות זו; זכות זו עשויה להיות מתוארת לעומק בכתבי מדיניות אחרים של Nike או בחוזי העסקה, אם רלוונטי.

.1.4 מערכות Nike אינן מיועדות לשימושו האישי של העובד. בכפוף למדיניות זו ולכל נספח מדיניות מקומי שחל באזורך, על עובדים העושים שימוש אישי במערכות Nike על בסיס לא קבוע ומדי-פעם לתייק חומרים אישיים בתיקייה נפרדת שמסומנת באופן ברור ככזו (על-ידי סימון או הגדרת שם התיקייה כ"אישי"). בהתאם ובכפוף לחוק ולהליך המקומיים, Nike שומרת לעצמה את הזכות לגשת לחומר המאוחסן במיקום זה על מכשיר של Nike, למרות סימונו כאישי, ככל שפעולה זו נחוצה על-מנת להגן על מערכות Nike וחומרי Nike. בהתאם ובכפוף לחוק ולהליך המקומיים, כל חומר אישי המאוחסן במערכות Nike עשוי לשמש נגדך במידה המרבית המותרת בחוק החל, כולל על-מנת להצדיק פיטורין או בהקשר של התדיינות משפטית.

.1.5 על-מנת להגן על מערכות וחומרי Nike, Nike עשויה בכל עת לבצע מחיקה מרחוק של מכשירים בבעלות Nike. בעת עזיבתם את Nike‚ על העובדים להחזיר ל-Nike את המכשיר(ים) שלהם אשר בבעלות Nike ואת כל חומרי Nike. גישת עובדים לחומרי Nike, ובכלל זה לדואר האלקטרוני של החברה, תופסק כאשר הם יעזבו את החברה. באחריות העובדים להסיר או לשלוף כל חומר אישי שעשוי להימצא על המכשירים שלהם שנמצאים בבעלות Nike, ובעוד ש-Nike תשאף להעניק לעובדים הזדמנות להסיר את החומרים האישיים שלהם מהמכשירים שבבעלות Nike, לא ניתן להתחייב לעובדים שיקבלו הזדמנות להשיג העתקים של כל החומרים האישיים שלהם על מכשירים אלה. זכותה של Nike לצפות, לתעד, לגשת ולנטר את מערכות וחומרי Nike תיוותר ברת-אכיפה גם לאחר עזיבתך את Nike והשבת המכשיר אל Nike. אי החזרת מכשירי Nike ל-Nike עשויה להביא לנקיטת פעולה משפטית נגד העובד לשעבר.

2. שמור על סודותיה של NIKE

.2.1 יש לנהל את עסקיה של Nike אך ורק במערכות Nike. העובדים אינם רשאים להשתמש בערוצי תקשורת אישיים, כגון חשבונות דוא"ל אישיים, על-מנת לבצע את עבודתם ב-Nike. העובדים אינם רשאים להעביר כל חומר של Nike לחשבון דוא"ל אישי או תוכנה חיצונית לא מאושרת לשיתוף קבצים, ללא צורך עסקי לגיטימי ואישור מראש.

.2.2 כל העובדים אחראים לוודא שהמידע הלא-ציבורי, הקנייני או החסוי של Nike לא יהפוך לחלק מנחלת הכלל (לדוגמה, באמצעות תשדורות אלקטרוניות). העובדים אחראים לאבטח כל חומר של Nike שנמצא ברשותם. כל העובדים אחראים גם להישמע לתנאיהם של כל הסכמי הסודיות והקניין עליהם חתמו, או הוראות דומות בהסכמי ההעסקה או כתבי מדיניות אחרים של Nike‚ כולל מדיניות המידע הסודי והסודות המסחריים של Nike.

.2.3 מידע סודי וקנייני של Nike כולל, ללא הגבלה, נתונים, רעיונות, תוכניות, אסטרטגיות, קונספטים או הצעות הקשורים לבאים:

.2.4 אם לא ברור לך אם מידע נחשב לסודי או קנייני, דאג לשוחח עם המנהל שלך לפני שתמשיך להתקדם בנושא. במקרים מסוימים, הגנה על נתונים סודיים היא דרישה חוקית ולא רק מדיניות חברה. דרישות חוקיות משתנות לפי מדינה, ועל העובדים לבקש מהמחלקה המשפטית של Nike לזהות את הדרישות החוקיות המקומיות הרלוונטיות.

.2.5. השתמש באמצעי התקשורת המאובטח ביותר הזמין מסחרית על-מנת להעביר מידע קנייני או סודי של Nike, תוך שימת לב לכך שהרשת הפרטית של Nike והכלים המסופקים על-ידי Nike תמיד עדיפים על פני האינטרנט. השתמש בחשבונות הדואר האלקטרוני שסופקו על-ידי Nike, בשירותי אבטחת קבצים מאושרים, או שירותי העברת הודעות מאושרים על מנת לנהל את ענייני Nike; אין להשתמש בחשבונות דואר אלקטרוני אישיים כגון Gmail או Yahoo, ובשירותים לא מאושרים להעברת קבצים או מסרים. אין לשתף חומרי Nike, במיוחד מידע קנייני או סודי, להוציא כחלק ממהלך העסקים הרגיל ובהתאם למדיניות Nike.

3. ודא שההתקשרויות שלך הולמות ומקצועיות

.3.1 אל תשתמש במילים, ביטויים או סמלים בהתקשרויות אלקטרוניות - בין אם בהתקשרויות פנימיות של Nike או בהתקשרויות עסקיות חיצוניות - שעשויים להיתפס על ידי קהלים נרחבים כבלתי-ראויים, פוגעניים או משמיצים. בדוק בזהירות את התוכן של כל הודעה לפני שתפרסם או תפיץ אותה, וקח בחשבון את הקהל המיועד והלא מיועד (שכן תוכן עשוי להיות משותף מעבר לקהל הרגיל). שקול היטב האם התוכן, במידה וישותף באופן ציבורי או בעקבות זימון, יגרום לנזק או מבוכה לך או ל-Nike. כתבי המדיניות נגד הטרדה ונגד אפליה של Nike וכל הוראה דומה שמופיעה בספרי החברה, חוקי העבודה, תקנות פנימיות או הסכם ההעסקה שלך, חלים על הודעות בכתב, כמו גם על תקשורת מילולית פנימית וחיצונית. בכפוף לכל מדיניות או הודעת ניטור מקומית של Nike, ובמידה המותרת בחוק החל, Nike עשויה לבחון התקשרויות על מנת לקבוע אם מדיניות Nike הופרה, ולנקוט בצעדים המתאימים לתיקון כל התנהגות בלתי-הולמת.

4. בלוגים פנימיים והתקשרויות פנימיות נוספות

.4.1 כאשר אתה מפתח בלוג פנימי או צורת התקשרות אחרת, זכור שכל כתבי המדיניות של Nike חלים, כולל מדיניות זו ומדיניות עניין של כבוד. אם הבלוג שלך או צורת התקשרות האחרת כוללים קישור לתוכן אחר מחוץ לשליטתך (כמו אתר חיצוני), אל תשכח לבדוק קודם את כל הקישורים המשויכים לתוכן, על מנת לוודא שהם הולמים.

5. מדיניות רשתות חברתיות

.5.1 השימוש בפלטפורמות של רשתות חברתיות כגון Facebook, Twitter, LinkedIn ואחרות מטופל ב-מדיניות Nike לתקשורת באתרים חיצוניים ופלטפורמות רשתות חברתיות.

6. כבד זכויות יוצרים וחומרים אחרים שבבעלות צדדים שלישיים

.6.1 אסור להעלות, לשתף ולשמור מוזיקה, סרטים, תוכנה ופריטים דומים נוספים שבבעלות צדדים שלישיים במערכות Nike ללא רישיון.

7. שמירת מידע

.7.1 Nike תשמור רשומות עסקיות ומידע עסקי (שעשויים לכלול תכתובות דואר אלקטרוני של החברה) לתקופת שימור ספציפית, בהתאם לסוג הרשומה. ייתכן גם שיהיו חוקים ותקנות שידרשו מ-Nike לשמור רשומות מסוימות לפרק זמן מוגדר, ומדיניותה של Nike היא לציית להם. בסיום תקופת השמירה ההולמת, המידע יימחק או יועבר לארכיב בהתאם לחוק החל. ראה מדיניות ולוח הזמנים לשמירת רשומות למידע נוסף לגבי תקופות השימור ההולמות.

8. שימוש בלתי-הולם

.8.1 שימוש בלתי הולם במערכות Nike או בחומריה, כפי שהוגדר במדיניות Nike התקפה או בחוזי ההעסקה, אם רלוונטי, עשוי להביא להגבלה או לשלילה של הרשאות הגישה האלקטרוניות שלך כמו גם לנקיטת פעולה מתקנת, עד וכולל סיום העסקה. פעילויות העשויות להוות שימוש בלתי-הולם כוללות את הדוגמאות הבאות, אך אינן מוגבלות אליהן:

- שליחת חומרי Nike לכל אדם שאינו זכאי לדעת אותם או להחזיק בהם;

- גישה לחומרי Nike לצורך שימוש למטרות שאינן עסקיות;

- שליחה או קבלה של הודעות, סרטים מצוירים או בדיחות בעלי אופי מיני או פוגעני במפורש, השמצות אתניות או כינויים גזעניים או כל אמירה או תמונה שעשיות להתפרש כהטרדה, השמצה או דיבה באמצעות מערכות Nike או בעת ניהול ענייניה של Nike;

- ניהול ענייניה העסקיים של Nike מחוץ למערכות Nike (לדוגמה, עם מערכות תקשורת אלקטרוניות שלא סופקו או אושרו על-ידי Nike);

- גישה לחומרי Nike ( (1‏באמצעות מכשיר שאינו מסופק על-ידי Nike, או (2) מחוץ לשיטות הגישה המאובטחות המאושרות על-ידי Nike, שכוללות, ללא הגבלה: מערכות ניהול מכשירים ניידים, תשתית שולחן עבודה וירטואלי, חיבורי VPN או יישומים מאובטחים המסופקים על-ידי Nike;

- ניהול עניינים פרטיים באמצעות מערכות Nike, או שימוש במערכות Nike או בחומרי Nike למטרות מסחריות אחרות שאינן קשורות ל-Nike;

- עשיית שימוש אישי מוגזם או בלתי-סביר במערכות Nike, כולל שימוש המפריע לביצועי העבודה שלך או מנצל כמות רבה של משאבים;

- שליחת דעות אישיות שלא התבקשו ואינן רצויות לגבי עניינים חברתיים, פוליטיים, דתיים או אחרים שאינם נוגעים לעסקים, באמצעות שימוש במערכות Nike;

- עיסוק בפעילות לא חוקית, ובכלל זה שליחה וקבלה של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים תוך הפרה של חוקי זכויות יוצרים או הסכמי רישיון, באמצעות שימוש במערכות Nike;

- העברה אוטומטית של כתובות דואר אלקטרוני של משתמשים פרטיים של Nike לכתובת חיצונית כלשהי;

- עיסוק בכל עניין אישי, פעילויות שיש בצידן רווח, או פעילויות אישית הגוררות עלויות נוספות ל-Nike או שמפריעות לביצועי העבודה של העובד;

- יצירה והתקנה של וירוס, תולעת, סוס טרויאני או סוג אחר של קובץ אלקטרוני שעשויה להיות לו היכולת להשפיע באופן מזיק על משתמש או מערכת אחרים או לאסוף מידע אישי או עסקי ללא אישור;

- שליחת מכתבי שרשרת, קבצים מצורפים שעניינם אינו עסקי, פרסומות, ברכות והודעות שידור (כולל אזהרות מפני וירוס מחשב) תוך שימוש במערכות Nike;

- שיתוף של הסיסמאות שלך למערכות Nike עם כל גורם חיצוני או פנימי ל-Nike;

- מתן גישה למערכות Nike או לחומריה לאדם כלשהו, תוך שימוש בזכויות וההרשאות של חשבון(ות) Nike שלך;

- קבלה, העברה או הפצה ביודעין של הודעות דואר אלקטרוני לא רצויות בכמות גדולה, או קצירה או איסוף של כתובות דוא"ל ממערכות Nike למטרות שליחת הודעות דוא"ל לא רצויות; או

- כל הפרה אחרת של מדיניות Nike או של החוק החל.

9.     הגנה על המידע האישי שלך

.9.1 כל מידע אישי שנאסף ומעובד על-ידי Nike בהמשך למדיניות זו יעובד ויישמר למטרות המפורטות במדיניות זו ועל-ידי הנמענים המתוארים בה, תוך עמידה במדיניות פרטיות העובדים של Nike, עד לרמה בה מדיניות זו תקפה במיקומך.

.9.2 Nike שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את המדיניות הזו בכל עת, בהתאם לחוק החל. כמו כן, מדיניות זו כפופה לכל מדיניות מקומית שחברת Nike עשויה לאמץ ועשויה להיות מוחלפת על-ידיה. לדוגמה, על עובדי קמעונאות לעיין במדיניות הפעלת חנויות קמעונאיות שעשויה לכלול דרישות שונות או נוספות.

.9.3 חשוב שעובדים יבינו שמדיניות זו לא נועדה להשפיע על אף אחת מהזכויות המוגנות תחת חוקי מדינה או החוק המקומי, לרבות, כאשר רלוונטי, זכויותיהם של עובדים לגשת לנתונים אישיים ולדון על תנאי ההעסקה שלהם.

.9.4 עובדים שיש להם שאלות או שמעוניינים לברר מידע אחר לגבי כל דבר המכוסה במדיניות זו, יכולים ליצור קשר עם מחלקת משאבי האנוש של Nike באמצעות מערכת HR Direct.

 

 

נספח EMEA

למדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike:

מכשירים והודעות אלקטרוניים

Nike, Inc., חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה (לרבות המעסיק שלך, "Nike"), מספקות לעובדיהן מכשירים ,וכלים ומערכות לתקשורת אלקטרונית לשימוש בפעילויות התומכות בעסקים. מערכות אלה כוללות חומרה בבעלות Nike או תוכנה שמאושרת ומורשית על-ידיי Nike לרבות שרתי חברה, חשבונות דואר אלקטרוני של החברה, יישומים, תוכניות, כוננים משותפים של החברה, לוחות מודעות, מערכות למסרים מיידיים, בלוגים, ערוצי אינטרנט, מיקומי אחסון ענן של החברה ומערכות שונות נוספות ("מערכות Nike").

 נספח ניטור עובדי EMEA זה ("נספח EMEA") הוא נספח למדיניות השימוש המקובל הגלובלית של Nike: מכשירים והתקשרויות אלקטרוניים ("מדיניות השימוש המקובל הגלובלית") [Insert Link], המספקת תמיכה מתמשכת לעובדים על-מנת לשמור על האבטחה, וכן עוזרת להבטיח שכל ההתקשרויות האלקטרוניות באמצעות מערכות Nike הולמות, מקצועיות ונעשות בהתאם לחוק.נספח EMEA זה חל על השימוש במערכות Nike על-ידי עובדי Nike באזור EMEA, ומפרט את המידע על ההגנות ש-Nike מיישמת כאשר היא עורכת פעילויות ניטור מערכת ורשת באזור EMEA. הוא נדרש על-מנת להתייחס להבדלים שתלויים בחוקים הלאומיים, ויש לקרוא אותו יחד עם מדיניות השימוש המקובל הגלובלית. כל סטייה ספציפית ל-EMEA מתוכן מדיניות השימוש המקובל הגלובלית מוגדרת במסמך זה על-ידי מספר סעיף. במקרה של סתירה עם מדיניות השימוש המקובל הגלובלית, ההוראות של נספח EMEA יגברו.

1. Nike עשויה לגשת למערכות Nike ולנטר את ההתקשרויות שלך

סעף 1.א. של מדיניות השימוש המקובל הגלובלית מוחלף כדלהלן:

בכפוף למדיניות השימוש המקובל הגלובלית, נספח EMEA זה וכל נספח מדיניות מקומי החל במיקומך, Nike מנטרת את גישת העובדים למערכות Nike באמצעות כלים אוטומטיים שעשויים לסרוק, לסנן ולתעד פעילויות והתקשרויות במערכות Nike (גם כאשר העובדים נעדרים ונמצאים מחוץ לשטחיה), על מנת להגן מפני גישה ושימוש בלתי-מורשים במערכות Nike ובכל מידע הקשור לחברה ומוחזק בצורה אלקטרונית. הדבר כולל הודעות דוא"ל והתקשרויות נוספות של החברה, מסמכים, נתונים, מאגרי נתונים, תמונות, גרפיקה, צילומים וחומרים אחרים, העשויים לכלול ללא הגבלה, מידע קנייני או סודי של Nike, לקוחותיה, צרכניה, ספקיה, שותפיה או של צדדים שלישיים אחרים שלה ("חומרי Nike"). על עובדי Nike להגביל את ציפייתם לפרטיות בכל דבר שהעובדים שולחים, מאחסנים או ניגשים אליו כאשר הם ניגשים ומשתמשים במערכות Nike או בחומרי Nike, שנחשבים לרכושה של Nike. ל-Nike יש את הסמכות המלאה לנהל את מערכות וחומרי Nike, ובכלל זה את התקנת התוכנה המתעדת את פעילותם של מכשירים ונתונים במערכות Nike ועוקבת אחריה, במידה המותרת תחת החוק החל. כלים אוטומטיים כאלה עשויים לכלול:

- כלים המגבילים גישה לאתרים מסוימים, לשיקול דעתה של החברה;

- כלים למניעת אובדן נתונים או כל תוכנה אחרת המשמשת על-מנת להגן על Nike מפני אובדן של חומרי Nike, לדוגמה באמצעות חיפוש של מסמכי חברה קנייניים העשויים לצאת מרשת החברה;

- תוכנת גיבוי ושיחזור המשמשת לאחסון מידע היושב במערכות Nike, על-מנת לאפשר שחזור פשוט של מידע כזה בעת הצורך;

- כלים המנטרים קבצים והודעות למטרות אבטחה וקוראים, דוחים או מסירים כל הודעה (כולל קבצים מצורפים) שנכתבת, נשלחת או מתקבלת על-ידי עובדים ושמהווה סיכון אבטחה;

- כלים המשמשים לאתר פעילות זדונית אפשרית ברשת החברה, כולל גישה בלתי-מורשית או דליפת נתונים;

- תוכנה לאיתור איומים פנימיים וכל תוכנה אחרת המשמשת להבטיח את אבטחת הרשת ומניעת דליפה בלתי-מורשית של חומרי Nike; וכן

- כלי ניהול ניידות ארגונית וכלי מחיקת נתונים אחרים המאפשרים ל-Nike לשלוט בדואר האלקטרוני של החברה ובמערכות Nike אחרות בעת הצורך.

 אנו נוקטים צעדים על מנת להבטיח שהכלים האוטומטיים המשמשים את Nike הינם נחוצים למטרות המפורטות במדיניות השימוש המקובל הגלובלית ובנספח EMEA זה, ושהם מוגדרים באופן שימנע ניתוק קבוע של פעילות עובד מרשת החברה. אם הכלים שלנו מחוללים התרעה, אנו עשויים להנפיק אזהרה שתזכיר לך, לדוגמה, ש-Nike מחזיקה בבעלות על כל התוכן שאתה יוצר במהלך מילוי חובותיך המקצועיות, ותכוון אותך להדרכות ולכתבי מדיניות החברה הרלוונטיים.

סעיף 1.ב. של מדיניות השימוש המקובל הגלובלית מוחלף כדלהלן:

מערכות Nike מסופקות על-מנת לתמוך בעסקי Nike ולהעניק לך את הכלים והמשאבים המתאימים לביצוע עבודתך. כל שימוש במערכות Nike ובתוכנם של חומרים כלשהם מהתקשרויות במערכות Nike, ובכלל זה חומרים ומידע אישיים, עשוי להיות מוצג ומתועד על ידי Nike למטרות עסקיות לגיטימיות, לרבות המטרות הבאות: הבטחת אבטחתם של מערכות Nike ושל כל המידע הנכלל או מועבר בהן; אבטחת מידע קנייני; מניעה או הקלת הסיכון של שימוש לא ראוי בחומרי Nike; ווידוא דפוסי השימוש והפעילות במערכות Nike במטרה לצפות, לאתר, לסכל ולהוכיח התקפות וחדירות אל מערכות Nike. במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, מידע אישי של עובדים, אם ישנו, עשוי להיות מעובד לצורך חקירות והליכים משפטיים, במידה שהניטור יחשוף פעולות בלתי-חוקיות או הפרות של מדיניות Nike. גישה למידע אישי תבוצע אך ורק על-ידי אנשים המורשים על-ידי Nike, וכל עיבוד של המידע האישי שלך יבוצע באופן שנועד להגביל את הפגיעה בפרטיות העובד, והוא יישמר לזמן הנחוץ על-מנת להשיג את המטרות שהוגדרו לעיל.

 

סעיף 1.ג. של מדיניות השימוש המקובל הגלובלית מוחלף כדלהלן:

כאשר ישנו חשד מוצדק לכל איום, הפרת אבטחה או שימוש לרעה בקשר למערכות Nike או חומרי Nike, Nike עשויה, בכפוף לחוק החל, לבצע ניטור משלים, צפייה או תיעוד של כל פעולה שהיא במערכות Nike. מידע הקשור לפעולות צפייה ותיעוד כאלה ושמופק על-ידיהן עשוי להיחשף, ללא הודעה מראש או מגבלות אחרות, לכל ישות אחרת בקבוצת Nike ולספקים וגורמי אכיפת חוק מצד שלישי, שעשויים להימצא מחוץ למדינת ההעסקה, לכל אחת מהמטרות שהוגדרו במדיניות השימוש המקובל הגלובלית או בנספח EMEA זה, או על מנת לציית לחוק החל. בכפוף לכל הודעה או מדיניות ניטור מקומית של Nike, ובמידה המותרת בחוק החל, Nike שומרת לעצמה את הזכות לגשת בכל עת למערכות Nike תוך שימוש בכלים אוטומטיים או על-ידי בדיקה ידנית, על מנת לנטר נתונים והודעות בתוך מערכות Nike ולקרוא, לדחות או להסיר כל הודעה (כולל קבצים מצורפים) הנכתבת, נשלחת או מתקבלת, למטרות שנקבעו בנספח EMEA זה, או על מנת לציית לחוק החל. Nike שומרת את הזכות להגביל ו/או להפסיק את הגישה למערכות Nike בכל עת, כתוצאה מאי-ציות למדיניות השימוש המקובל הגלובלית או לנספח EMEA זה, או מכל סיבה בהתאם למטרות שנקבעו בכתבי מדיניות אלה; זכות זו עשויה להיות מתוארת לעומק בכתבי מדיניות אחרים של Nike או בחוזי העסקה, אם רלוונטי. ניטור כזה יבוצע קודם ברמת החברה‚ וכאשר אפשרי מבחינה טכנית ברמת הנתונים המצרפיים. אנו נבצע זיהוי של עובד ספציפי רק כאשר הכלים האוטומטיים שלנו יאתרו פעילויות לא שגרתיות או חריגות בתוך מערכות Nike ויחוללו התרעה, דגל או אינדיקציה אחרת לכך שנדרשת בדיקה נוספת של העניין. התרעות נבדקות על-ידי צוות מוסמך בתוך זמן סביר. בכפוף לחוק החל, אנו עשויים להודיע לך אם יש לבצע בדיקה או חקירה נוספות במכשירים שאתה משתמש בהם על מנת לבצע את חובותיך המקצועיות ב-Nike. כאשר נדרש, נודיע גם לממונה עליך. Nike נוקטת צעדים שגרתיים על-מנת להבטיח שהבדיקות נערכות באופן פרופורציונלי. בדיקות נערכות על-ידי צוות מוסמך, על בסיס "צורך לדעת" באופן חשאי, אשר עורך חיפושים על בסיס תבניות ומילות מפתח שקשורים להיקף הבדיקה ובוחן רשומות רלוונטיות בלבד. אם הבדיקה תחשוף פעולות חשודות או לא חוקיות או הפרות של מדיניות Nike, כל מידע אישי או חומרים המאוחסנים במערכות Nike עשויים לשמש נגדך, במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, לרבות ניהול חקירות, סיום חוזה ההעסקה שלך או פתיחה בהליכים משפטיים.

סעיף 1.ד. של מדיניות השימוש המקובל הגלובלית מוחלף כדלהלן:

מערכות Nike אינן מיועדות לשימושו האישי של העובד. בכפוף לנספח EMEA זה ולכל נספח מדיניות מקומי שחל באזורך, על עובדים העושים שימוש אישי במערכות Nike על בסיס לא קבוע ומדי-פעם לתייק באופן מיידי או ללא כל עיכוב שאינו מחויב המציאות חומרים אישיים בתיקייה נפרדת שמסומנת באופן ברור ככזו (על-ידי סימון או הגדרת שם התיקייה כ"אישי"). אם אתה נמצא בגרמניה, שימוש לא קבוע ומדי-פעם למטרות שאינן עסקיות עשוי להיות מותר על-ידי המעסיק המקומי שלך, במידה ואתה מספק את הסכמתך לעיבוד נתוני תקשורת כמוגדר בנוסח ה הסכמה בגרמנית. Nike משקיעה מאמצים סבירים כדי להימנע מניטור תוכנם של התקשרויות וקבצים המסומנים כ"אישיים". בנסיבות חריגות, Nike עשויה לנטר התקשרויות או קבצים מעין אלה‚ אבל רק אם הדבר מותר על-ידי החוק החל ובהתאם אליו, גם כאשר יש סיבה להאמין שההתקשרויות או הקבצים הללו מכילים ראיות להפרה אפשרית של מדיניות, תקנות ונהלי Nike על-ידי עובד. במקרים כאלה, הגישה אל חומרים אישיים תבוצע אך ורק על-ידי גורמים המורשים על-ידי Nike, וכל עיבוד מידע אישי של עובד יבוצע באופן שנועד להגביל את הפגיעה בפרטיות העובד. במקרה הצורך, Nike תמנה מפקח מוסמך לעבוד איתך ולבדוק אם יש התקשרויות וחומרים שמסומנים כ-"אישיים" באופן לא נכון או שקרי, וכן לבחור את הקבצים הרלוונטיים לבדיקה על בסיס הנחיות קונקרטיות. בהתאם ובכפוף לחוק ולהליך המקומיים, כל חומר אישי המאוחסן במערכות Nike עשוי לשמש נגדך במידה המרבית המותרת בחוק החל, כולל על-מנת להצדיק פעולה משמעתית, פיטורין או בהקשר של התדיינות משפטית.

סעיף 1.ה.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

 2. שמור על סודותיה של Nike

סעיף 2.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 2.ב.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 2.ג.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 2.ד.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 2.ה.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

3. ודא שההתקשרויות שלך הולמות ומקצועיות

סעיף 3.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

4. בלוגים פנימיים והתקשרויות פנימיות נוספות

סעיף 4.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

5. מדיניות רשתות חברתיות

סעיף 5.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

6. כבד זכויות יוצרים וחומרים אחרים שבבעלות צדדים שלישיים

סעיף 6.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

7. שמירת מידע

סעיף 7.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

8. שימוש בלתי-הולם

סעיף 8.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

9. הגנה על המידע האישי שלך

סעיף 9.א.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 9.ב.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 9.ג.: ראה מדיניות שימוש מקובל גלובלית.

 

סעיף 9.ד. של מדיניות השימוש המקובל הגלובלית מוחלף כדלהלן:

אנו מכבדים את הפרטיות של העובדים שלנו. כאשר אנו מנטרים את מערכות Nike למטרות המפורטות במדיניות השימוש המקובל הגלובלית ובנספח EMEA זה, ייתכן שנצטרך לעבד את המידע האישי שלך המאוחסן במערכות אלה. אנו נעבד את המידע האישי שלך על מנת לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו שהם הבטחת אבטחת הרשת שלנו, הגנה על הנכסים, הנתונים וזכויות היוצרים שלנו, העברת מידע אישי בתוך Nike למטרות עסקיות פנימיות, הגנה בתביעות משפטיות והבטחת ציות למדיניות שלנו ולחוק החל. במהלך עיבוד המידע האישי לטובת האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו נוקטים אמצעים נאותים על מנת לוודא שנשמר איזון בין האינטרסים שאנו מקדמים ובין האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך, אותם נשמח להסביר לך לבקשתך. הישות האחראית לאיסופו ועיבודו של המידע האישי שלך בהקשר של פעילויות ניטור העובדים של Nike היא ישות Nike באזור EMEA שהיא המעסיק שלך. למידע נוסף על האופן שבו Nike מעבדת את המידע האישי של עובדיה, אנא קרא את מדיניות פרטיות העובדים של Nike [Insert Link].כאשר הדבר נדרש בכפוף לחוק החל, אנו נקבל ממך את הסכמתך לעיבוד מידע אישי.

סעיף 9.ה. מתווסף למדיניות השימוש המקובל הגלובלית:

אנו נאסוף את כמות המידע האישי המינימלית הנדרשת על-מנת לנהל את פעילויות הניטור שלנו, שהוא בעיקר מידע טכני שמאוחסן במערכותינו, כולל שם משתמש, תאריך/שעה, כתובת IP, מספר מכשיר או מזהה אחר, שם/סוג/גודל קובץ, יעד, חותמת זמן אירוע ומידע נוסף שהעובדים עשויים לאחסן במכשירי החברה שרלוונטי לבדיקה. אנחנו לא ננטר עובד ספציפי או ניגש לתוכן של קבצים או הודעות דואר אלקטרוני אישיים של העובד, אלא אם כן הדבר מותר בחוק החל ובהתאם לחוק החל, גם כאשר יש לנו חשד מוצדק לפעילות בלתי חוקית או הפרה של המדיניות הפנימית של Nike. אנו לא ניגשים ביודעין לנתונים רגישים של העובדים שלנו, כלומר מוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, חברות באיגודים מקצועיים, נתונים גנטיים, נתונים ביומטריים, מידע רפואי, חיי מין או נטייה מינית, למעט כאשר הדבר מותר או נדרש בחוק החל.

סעיף 9.ו מתווסף למדיניות השימוש המקובל הגלובלית:

Nike תעבד מידע אישי לפי הצורך על-מנת לאבטח את פעולתן היעילה של טכנולוגיות המידע ומערכות התקשורת שלה, על מנת לאתר שימוש בלתי-מורשה במערכות כאלה, לרבות כל הפרה של העקרונות, החוקים והמדיניות של Nike לשימוש ברשת האינטרנט והתנהגות בלתי-הולמת, על מנת לנהל בדיקות או חקירות נחוצות, או כאשר הדבר נחוץ לשם ביסוס, מיצוי או הגנה בתביעות משפטיות כפי שפורט לעיל בנספח EMEA זה או במדיניות השימוש המקובל הגלובלית.

סעיף 9.ז. מתווסף למדיניות השימוש המקובל הגלובלית:

Nike עשויה לחשוף את המידע האישי שלך אם הדבר נחוץ לשם מטרות העיבוד המפורטות במדיניות השימוש המקובל ובנספח EMEA זה בפני (1) ישויות אחרות של Nike וחברות מסונפות שלה, (2) ספקים או נותני שירותים הנותנים שירותי אבטחה, אחסון נתונים, חקירות ושירותי זיהוי פלילי או שירותים משפטיים בשמנו (כולל חברות זיהוי פלילי של טכנולוגיות מידע, חוקרים חיצוניים וחברות חקירות), ומשרדי עורכי-דין, (3) ארגון רוכש אם Nike מעורבת במכירה או בהעברה של חלק או מכלול עסקיה, או בשינוי שליטה; או (4) כאשר אנחנו נדרשים בכל אופן אחר, לדוגמה על-ידי צו בית משפט או לפי חוק, לחשוף אותו בפני הרשויות הרלוונטיות או לגורמי אכיפת החוק. אנו דורשים באופן חוזי מצדדים שלישיים המספקים שירותים בשמנו לעבד מידע אישי אך ורק על-סמך הנחיותינו ולעשות שימוש באמצעי אבטחת מידע. במידה המותרת בחוק החל, מידע אישי עשוי להיות משותף עם צדדים שלישיים כגון יועצים, בתי משפט ורשויות ציבוריות לפי הצורך לטובת חקירות והליכים משפטיים.

סעיף 9.ח. מתווסף למדיניות השימוש המקובל הגלובלית:

אנומגינים על המידע האישי שלך באמצעות יישום אמצעים טכניים וארגוניים למניעת גישה בלתי-מורשת, השמדה, אובדן, שינוי, שימוש לרעה או כל צורה לא חוקית אחרת של עיבוד מידע אישי. אנו נוקטים מאמצים סבירים כדי להבטיח רמת אבטחה מתאימה לסיכונים הכרוכים בעיבוד מידע אישי. כאשר הדבר אפשרי, לא ננטר מידע אישי הניתן לזיהוי אלא נערוך חיפושים ראשוניים על סמך מילות מפתח ותבניות. גישה למידע אישי יכולה להתבצע אך ורק על-ידי גורמים המורשים על-ידי Nike או על בסיס צורך לדעת. מידע אישי יישמר למשך הזמן הדרוש על מנת להשיג את המטרות המוגדרות בנספח EMEA זה. במידה המותרת בחוק החל, המידע האישי שלך עשוי להישמר למשך פרק זמן סביר לאחר הפסקת יחסי העבודה עימך.

סעיף 9.ט. מתווסף למדיניות השימוש המקובל:

בהקשר של פעילויות העיבוד המפורטות במדיניות השימוש המקובל הגלובלית ובנספח EMEA זה, המידע האישי שלך מועבר ומאוחסן מחוץ למדינת ההעסקה שלך, אל Nike, Inc., בארה"ב, אשר אינה מוכרת על-ידי נציבות האיחוד האירופי כמספקת רמה נאותה של הגנת נתונים. כאשר אנו מעבירים מידע אישי אל מחוץ לאיחוד האירופי, שווייץ או מדינות אחרות עם הגבלות על העברת נתונים, למדינה שאין בה רמה נאותה של הגנה, אנחנו מיישמים אמצעי בטיחות מתאימים על-מנת להגן על המידע האישי, ובכלל זה התקשרות עם מקבלי הנתונים בהסכמי העברת נתונים מתאימים, כגון הסעיפים החוזיים התקניים של האיחוד האירופי שנקבעו על-ידי הנציבות האירופית, המבטיחים שמקבל הנתונים הוסמך על-ידי מסגרת העבודה של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי וארה"ב או של שווייץ וארה"ב, או שהוא מיישם חוקי תאגיד מחייבים, כפי שרלוונטי. הסכם העברת הנתונים התוך-קבוצתי של Nike זמין לפי בקשה, על-ידי יצירת קשר איתנו כמפורט להלן.

סעיף 9.י. מתווסף למדיניות השימוש המקובל:

עומדת לך הזכות לבקש גישה ותיקון או מחיקה של המידע האישי שלך המעובד בקשר עם פעילויות הניטור של Nike, או לבקש את הגבלת העיבוד של מידע אישי כזה, במידה המותרת בחוק החל. כמו כן, עומדת לך הזכות להתנגד לעיבוד זה מטעמים הנוגעים למצבך הספציפי. אם אינך מרוצה מהתשובה, עומדת לך הזכות להיוועץ עם הסמכות המפקחת במדינתך. תוכל ליצור איתנו קשר כפי שמפורט בסעיף להלן על-מנת למצות את זכויותיך.

סעיף 9.י"א. מתווסף למדיניות השימוש המקובל:

לכל שאלה הנוגעת לנספח EMEA זה או למדיניות השימוש המקובל הגלובלית ולאופן שבו אנו מגינים על המידע האישי שלך בהקשר של פעילויות ניטור העובדים שלנו, אנא צור קשר עם מחלקת משאבי שלך או עם קצין הגנת המידע של Nike ב-privacy.office@nike.com.