SMLUVNÍ PODMÍNKY NIKE

Datum poslední revize: Červen 2022

PŘEDTÍM, NEŽ POUŽIJETE JAKOUKOLI PLATFORMU NIKE, SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ („SMLUVNÍ PODMÍNKY“).

Pokud žijete v některé z následujících zemí nebo oblastí, mohou se na vás vztahovat další podmínky, které lze zobrazit ve spodní části těchto smluvních podmínek. Zemi/oblast zobrazujeme tam, kde jsou tyto podmínky relevantní.  V případě jakéhokoliv rozporu převažují tyto další podmínky nad níže uvedenými Obchodními podmínkami.

Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Kolumbie, HongkongJaponsko, Korea, Filipíny, všechny evropské země (včetně zvláštních podmínek pro Rakousko, Belgii, Francii, Německo, Maďarsko, Itálii, Polsko a Švýcarsko).

Vítejte v komunitě NIKE!  Čtete tyto smluvní podmínky, protože používáte webové stránky NIKE, digitální zkušenosti, platformu sociálních médií, mobilní aplikaci, nositelnou technologii nebo některý z našich dalších produktů či služeb, to vše je součástí platformy NIKE („Platforma“).  K Platformě můžete přistupovat přes počítač, mobilní telefon, tablet, konzolu nebo jiné technologie, které zde označujeme jako „Zařízení“.  Pro vaše zařízení platí běžné sazby a poplatky.

Tyto Smluvní podmínky, pokud souvisí s používáním platformy, vytvářejí právně závaznou smlouvu mezi vámi a firmou NIKE a jejími subjekty (které můžeme označit jako „NIKE“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Název subjektu NIKE, odpovědného za poskytování platformy pro vás a příslušné kontaktní informace, jsou k dispozici na Název subjektu NIKE, odpovědného. Několik důležitých bodů:

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Způsobilost.  Platformu můžete používat pouze, pokud jste ve své zemi v zákonné věkové hranici nebo pokud máte souhlas svého rodiče nebo opatrovníka.  V některých zemích mohou existovat určitá věková omezení pro konkrétní služby platformy. 

Pravidla pro registraci.  Pokud u nás zaregistrujete svůj účet, platí následující pravidla:

2.  VLASTNICKÁ PRÁVA K OBSAHU

Kromě uživatelského obsahu (definovaného níže), je veškerý obsah na naší platformě - včetně textu, softwaru, skriptů, kódu, návrhů, grafik, fotografií, zvuků, hudby, videí, aplikací, interaktivních prvků, článků, zpravodajských příběhů, skic, animací, samolepek, obecného uměleckého díla a dalšího obsahu („obsah“)  - vlastnictvím firmy NIKE a jiných firem, od kterých máme licenci a je chráněn autorským právem, ochrannou známkou, patentem a jinými zákonnými předpisy. NIKE si vyhrazuje všechna práva, která nejsou v těchto podmínkách podrobně popsána.

3.  UMÍSTĚNÍ OBSAHU NA PLATFORMU

Licence k obsahu uživatele. Některé části platformy vám umožňují umístit fotografie, videa, komentáře a další obsah, který označujeme jako „obsah uživatele“.  Nike není odpovědný za obsah uživatelů jiných postů na platformě. Majitelem obsahu uživatele jste vy nebo kdokoli jiný, kdo ho vytvořil, ale pokud obsah uživatele umístíte, udělujete firmě NIKE licenci, jak je popsáno níže:

LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ.  Rozumíte tomu, že jakékoli komentáře, zpětná vazba nebo nápady, které nám posíláte, nejsou důvěrné, a vy udělujete firmě NIKE trvalou, celosvětovou licenci k použití všech komentářů, zpětných vazeb a nápadů, které s námi můžete sdílet bez upozornění, náhrady nebo potvrzení pro vás, a to pro naprosto jakékoli účely, mimo jiného, včetně rozvoje, výroby a propagace výrobků a služeb a vytváření, změně nebo zlepšování výrobků a služeb. [Podívejte se na podmínky Kolumbie a Belgii.]

4.  KODEX CHOVÁNÍ

Jsme nadšeni, že přispíváte do komunity NIKE.  Tady je několik základních pravidel:

5.  PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Před podáním oznámení u nás se poraďte se svým právním poradcem, protože za nepravdivé tvrzení mohou být sankce.  NIKE může ukončit účty uživatelů platformy, u nichž bylo zjištěno, že porušují autorská práva třetí strany.

Pokud se domníváte, že vaše práce byla do platformy neoprávněně zkopírována, tak, že představuje protiprávní jednání, poskytněte nám prosím následující informace [viz podmínky Francii.]:

(1) jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorského práva nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem;

(2) popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;

(3) popis místa, kde se na platformě nachází obsah, o kterém tvrdíte, že se porušuje;

(4) písemné prohlášení o tom, že pevně věříte v to, že sporné užívání není povoleno vlastníkem autorských práv, ani jeho zástupcem a ani zákonem; a

(5) prohlášení, které jste učinili pod trestem křivého svědectví (v závislosti na platných právních předpisech), že výše uvedené údaje ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorským práv nebo že jste oprávněni jednat jeho jménem.

Stížnost o porušení autorských práv pošlete na:

Právní oddělení (autorská práva)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNEŘI NA PLATFORMĚ

Firma NIKE může čas od času odkázat na webové stránky, platformy sociálních médií, mobilní aplikace a jiné produkty a služby třetích stran nebo může být jejich společníkem („Třetí strany“).  Vy budete schopni s těmito třetími stranami navázat kontakt prostřednictvím platformy, ale to neznamená, že NIKE podporuje, monitoruje nebo má kontrolu nad aktivitami těchto třetích stran, které podléhají zvláštním smluvním podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů.  Měli byste pečlivě prozkoumat jakékoli stránky, smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. NIKE není zodpovědný za obsah, zásady ani aktivity těchto třetích stran a vy se s nimi stýkáte na své vlastní nebezpečí.

7.  DŮLEŽITÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

FYZICKÁ AKTIVITA.  [Podívejte se na podmínky Kanady, Německa a Itálii, neboť následující vyloučení a omezení se na vás nemusí vztahovat.] Platforma může obsahovat funkce, které podporují fyzickou aktivitu, výživu nebo obecně zdravý životní styl.  Slouží vám pouze pro informační účely a nejsou určeny k lékařskému poradenství nebo službám, ani k diagnostickým nebo léčebným účelům. 

INTERAKCE UŽIVATELE  V maximálně možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nejsme odpovědní za vaše interakce s jinými uživateli platformy ani za jakoukoli škodu či újmu, kterou můžete kvůli těmto interakcím utrpět. [|Podívejte se na podmínky Itálii.]

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI ZÁRUKY.  Některé jurisdikce neumožňují určitá omezení nebo vyloučení závazků, právní záruky ani opravné prostředky, takže tato omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat. [Podívejte se na podmínky Austrálie, Kanady a Německa.] 

8.  UKONČENÍ

NIKE může kdykoli bez upozornění ukončit nebo změnit jakoukoli platformu Nike, členský program, produkt nebo službu.

NIKE může ukončit nebo pozastavit váš účet, smazat váš profil nebo jakýkoli váš obsah uživatele, může vám omezit používání celé platformy nebo její části kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez jakékoli zodpovědnosti vůči firmě Nike, podle platných právních předpisů.   

9.  ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Chceme, abyste si naši platformu užili, firma NIKE se ale musí chránit před případnými škodami, které můžete způsobit.

Odškodnění a VZDÁNÍ SE NÁROKU.  Některé jurisdikce nepovolují určitá omezení nebo vyloučení závazků, právních záruk a opravných prostředků, takže tato omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat. [Podívejte se na podmínky Kanada, FranciiNěmecko a Hongkong.] Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a nezneškodníte firmu NIKE Inc., ani její přidružené společnosti, zástupce, ředitele, zaměstnance, jednatele, poskytovatele licence a dodavatele (dále jen „strany NIKE“) a od všech pohledávek, ztrát, závazků, výdajů, škod a nákladů, včetně, bez omezení, poplatků za advokáty, které vyplývají nebo se vztahují k jakémukoli vašemu obsahu uživatele, vašeho použití platformy, vašeho chování v souvislosti s platformou nebo jinými uživateli platformy nebo jakéhokoli porušení těchto smluvních podmínek použití, jakýchkoli zákonných předpisů nebo práv třetích stran. Vy, za sebe a za své dědice, majetek, pojištěnce, nástupce a přidělence tímto zcela a navždy uvolňujete a zbavujete Strany NIKE jakýchkoli a všech nároků či příčin jednání, které můžete mít za náhradu škody, které se jakkoli týkají vašeho užívání Platformy.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI  Některé jurisdikce nepovolují určitá omezení nebo vyloučení závazků, právních záruk a opravných prostředků, takže tato omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat. [Podívejte se na podmínky Kanada, Francii, Německo, Hongkong a Filipíny.] ANI JEDNA STRANA FIRMY NIKE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ NAPŘ. VEŠKERÝCH UŠLÝCH ZISKŮ NEBO ZTRACENÝCH ÚDAJŮ, KTERÉ NASTANOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ PLATFORMY NEBO Z VÝKONU PRODUKTŮ, ZAKOUPENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY NEBO Z CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ PLATFORMY (AŤ UŽ ONLINE NEBO OFFLINE) NEBO NASTANOU V DŮSLEDKU ÚČASTI NA AKCI FIRMY NIKE NEBO JEJICH PARTNERŮ NEBO ÚČASTI NA JINÉ DALŠÍ AKTIVITĚ VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY, I KDYŽ BYLA FIRMA NIKE O TAKOVÉ ŠKODĚ INFORMOVÁNA.  PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY. JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PROTI FIRMĚ NIKE V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI ŠKODAMI, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU, JE PŘESTAT POUŽÍVAT PLATFORMU.  POKUD SE ZJISTÍ, ŽE MÁ FIRMA NIKE VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NEBO ZTRÁTU, KTERÁ MŮŽE BÝT ZPŮSOBENA V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU, ODPOVĚDNOST FIRMY NIKE NEPŘESÁHNE ČÁSTKU 100 DOLARŮ NEBO 100 EUR, POKUD ŽIJETE V EVROPĚ. 

10.  SPORY / DODATEČNÉ NORMY

Volba práva  / jurisdikce

Pokud žijete v jedné z následujících zemí, mohou se vás týkat rozdílné „Volba práva / Jurisdikce“. Argentina, Rakousko, Brazílie, KanadaFrancii, Německo, HongkongItálii, Filipíny, Polsko, Švýcarsko a všechny ostatní evropské země.

Elektronické komunikace

Právo na přidělení, žádné zproštění odpovědnosti, oddělitelnost

Děkujeme za přečtení.   Užívejte si prosím naší komunity!

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ/OBLASTI 

Pokud žijete v jedné z následujících zemí, vztahují se na vás následující dodatečné podmínky a vylučují jakékoli nekonzistentní podmínky Smluvních podmínek.

ARGENTINA

Oddíl 3 (UMÍSTĚNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): první odrážka odstavce v pododdílu „LICENCE PRO VYTVÁŘENÍ OBSAHU UŽIVATELE“ je zrušen a nahrazen následujícím:

„Firmě NIKE udělujete nevýhradní, přenosnou, celosvětovou licenci bez autorských práv k zobrazení obsahu uživatele, který umísťujete na platformu, nebo který s ní souvisí a sdílíte jej s ostatními uživateli, včetně práva překládat, zobrazovat, reprodukovat, měnit, vytvářet neoriginální díla, poskytovat sublicence a distribuovat obsah uživatele.

Tato práva potřebujeme například k tomu, abychom mohli váš obsah uživatele kopírovat do našich databází, zobrazit jej ve správném formátu napříč našimi mobilními aplikacemi a abychom jej mohli posílat prodejcům, kteří poskytují služby jménem firmy Nike.

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ PODMÍNKY): tento oddíl je upraven takto:

Pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán a nahrazen tímto (s výjimkou poslední odrážky, týkající se uplatňování pohledávek, která zůstává nezměněna).

„Volba práva / jurisdikce“

AUSTRÁLIE

Oddíl 7 (DŮLEŽITÁ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento oddíl je upraven takto:

Pododdíl s názvem „ZÁRUKA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI“ je upraven přidáním následujícího:

Platforma, obsah, materiál a produkty na této platformě však přicházejí s určitými zárukami, které nelze vyloučit ve prospěch australských zákazníků podle australského spotřebitelského práva (angl. zkr. „ACL“), včetně záruk, pokud jde o přijatelnou kvalitu a vhodnost účelu produktů.  Nic v těchto podmínkách nebude přečteno ani použito k tomu, aby se vyloučilo, omezilo nebo upravilo nebo mělo vliv na vyloučení, omezení nebo úpravu jakékoli podmínky, záruky, garance, práva nebo nápravy, které z australského spotřebitelského práva vyplývají a které ze zákona nelze vyloučit, omezit nebo upravit, i kdyby jiný požadavek těchto podmínek naopak naznačoval, že by tomu tak mohlo být“.

BRAZÍLIE

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ PODMÍNKY): tento oddíl je upraven takto:

Pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán a nahrazen tímto:

„Volba práva / jurisdikce

KANADA

Úvodní odstavec:

Oddíl s názvem „Naše Smluvní podmínky se mohou změnit“ je kvalifikován takto:

„a) Firma Nike vám musí zaslat nejpozději do 30 dnů předtím, než změna vstoupí v platnost, písemné oznámení, které jasně a čitelně stanoví novou klauzuli a datum, kdy tato změna vstupuje v platnost; a

b) tuto změnu můžete odmítnout nebo anulovat nebo, v případě smlouvy zahrnující sekvenční plnění, ji můžete zrušit bez nákladů, sankce nebo storna poplatků, tím že pošlete firmě Nike oznámení v tomto smyslu, nejpozději do 30 dnů od vstupu této změny v platnost, pokud bude mít tato změna za následek zvýšení vašich závazků nebo snížení povinností ze strany firmy Nike.“

VÍCE ODDÍLŮ:  Termíny uvedené v oddílech nazvaných „Fyzická aktivita“, „Záruka vyloučení odpovědnosti“, „Odškodnění / Omezení odpovědnosti“ a „Omezení odpovědnosti jsou kvalifikovány takto:

„Zákony na ochranu spotřebitele v některých jurisdikcích, včetně Quebeku, nedovolují omezení ani vyloučení záruk na zakoupené produkty.  Pokud se na vás tyto zákony vztahují, tato vyloučení ani omezení v následujících oddílech neplatí:  Fyzická aktivita, záruka vyloučení odpovědnosti, odškodnění odpovědnosti / omezení odpovědnosti a omezení odpovědnosti“.

ODDÍL 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY) tento oddíl je upraven takto:

Pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ se mění tak, že se na začátku oddílu doplní toto:

„Zákony na ochranu spotřebitele v některých jurisdikcích, jako je například Quebec, by mohly vyžadovat, aby se vaše dohoda řídila zákony vaší jurisdikce a aby je projednávaly příslušné soudy vaší jurisdikce. Takové zákony vám navíc nemusí umožnit vzdát se práva být součástí tzv. skupinových žalob nebo limitovat vaše časové omezení pro zahájení soudního řízení. Pokud se na vás tyto zákony vztahují, nemusí platit následující omezení.“

KOLUMBIE

Oddíl 3 (UMÍSTĚNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): pododdíl s názvem „LICENCE K OBSAHU UŽIVATELE“ je upraven takto:

První odrážka odstavce v LICENCI K OBSAHU UŽIVATELE je vymazána a nahrazuje se tímto:

„Firmě NIKE udělujete nevýhradní, přenosnou, nepostupitelnou, celosvětovou licenci bez autorských práv na používání veškerého obsahu uživatele, který umísťujete na platformu, včetně podobizny jakékoli osoby, která se v něm objeví nebo některého z konceptů nebo nápadů zahrnutých do obsahu uživatele, a to pro jakýkoli účel, včetně komerčního využití, které zahrnuje právo překládat, zobrazovat, reprodukovat, měnit, vytvářet neoriginální díla, poskytovat sublicence, distribuovat a přiřazovat tato práva.“

Oddíl 3 (UMÍSTĚNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): pododdíl s názvem „LICENCE K POUŽÍVÁNÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ je smazán v celém rozsahu nahrazuje se tímto:

„POVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ.  Firmě NIKE poskytujete neomezené, celosvětové oprávnění používat všechny připomínky, zpětnou vazbu a nápady, které s námi můžete sdílet, bez toho, aby vás firma NIKE upozornila, odškodnila nebo vám to potvrdila, a to pro jakékoli účely, včetně, mimo jiného, pro rozvoj, výrobu a marketing produktů a služeb a na jejich vytváření, modifikaci nebo zlepšování“.

HONGKONG

Společnost Nike, Inc., subjekt registrovaný ve státě Oregon, USA a se sídlem na adrese One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) je: (1) provozovatelem a manažerem NRC a NTC Apps a (2 ) naším smluvním subjektem, pokud jde o tyto Podmínky s vámi.

Oddíl 9 (ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): Tento oddíl je odstraněn a nahrazen následujícím:

„Odškodnění a vzdání se nároku.  Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti společnost NIKE Inc. její přidružené společnosti, zástupce, ředitele, zaměstnance, jednatele, poskytovatele licencí a dodavatele (dále jen „strany NIKE“) v souvislosti se všemi pohledávkami, ztrátami, závazky, výdaji, škodami a náklady, včetně např. poplatků za právníky, které vyplývají z vašeho obsahu uživatele, vašeho použití platformy, vašeho chování v souvislosti s platformou nebo jinými uživateli platformy nebo porušení těchto smluvních podmínek použití,  právních předpisů nebo práv třetí strany nebo v souvislosti s tím. 

Omezení právní odpovědnosti. S výjimkou rozsahu povoleného příslušnými právními předpisy souhlasíte, že:

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY): První odrážka u pododdílu s názvem „VOLBA PRÁV / JURISDIKCE“ je smazána v celém jejím rozsahu.

JAPONSKO

Oddíl 9 (ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento oddíl se upravuje takto:

Pododdíl s názvem „OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“ je smazán v celém rozsahu a nahrazuje se tímto:

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.  ANI JEDNA STRANA FIRMY NIKE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉHO VČETNĚ VEŠKERÝCH UŠLÝCH ZISKŮ NEBO ZTRACENÝCH ÚDAJŮ, KTERÉ NASTANOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ PLATFORMY NEBO Z VÝKONU PRODUKTŮ, ZAKOUPENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY NEBO Z CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ PLATFORMY (AŤ UŽ ONLINE NEBO OFFLINE) NEBO NASTANOU V DŮSLEDKU ÚČASTI NA AKCI FIRMY NIKE NEBO JEJICH PARTNERŮ NEBO ÚČASTI NA JINÉ DALŠÍ AKTIVITĚ VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY, I KDYŽ BYLA FIRMA NIKE O TAKOVÉ ŠKODĚ INFORMOVÁNA.  PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ TÉTO PLATFORMY. JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PROTI FIRMĚ NIKE V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU V NÍ, JE PŘESTAT POUŽÍVAT PLATFORMU.  POKUD SE ZJISTÍ, ŽE MÁ FIRMA NIKE VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NEBO ZTRÁTU, KTERÁ MŮŽE BÝT ZPŮSOBENA V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU V PLATFORMĚ, ODPOVĚDNOST FIRMY NIKE NEPŘESÁHNE ČÁSTKU 100 DOLARŮ NEBO 100 EUR, POKUD ŽIJETE V EVROPĚ.

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY) tento oddíl je upraven takto:

Pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE) je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto:

„Volba práva / jurisdikce

KOREA

Pro vaše používání a přístup k aplikacím Nike Running Club a Nike Training Club: platí následující podmínky poskytovatele služeb se sídlem ve stejné lokalitě. V případě jakéhokoli konfliktu mezi podmínkami poskytovatele služeb se sídlem ve stejné lokalitě a těmito Smluvními podmínkami, se bude vše řídit těmito Smluvními podmínkami.

FILIPÍNY

Oddíl 2 (VLASTNICKÁ PRÁVA K OBSAHU): Třetí odrážka tohoto oddílu se mění takto:

Oddíl 3 (UMÍSTĚNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): Tento oddíl se mění takto:

Licence k obsahu uživatele. Některé části platformy vám umožňují umísťovat fotografie, videa, komentáře a jiný obsah, který označujeme jako „Obsah uživatele“.  Firma Nike není zodpovědná za obsah uživatele u jiných umístění na platformu. Majitelem obsahu uživatele jste vy nebo kdokoli, kdo jej vytvořil, pokud ale umísťujete obsah uživatele na platformu, souhlasíte s tímto:

Oddíl 9 (ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): Pododdíl s názvem „OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“ je smazán a nahrazen tímto:

"V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude ani jedna ze stran firmy NIKE odpovědná za žádné speciální, náhodné nebo následné škody, mimo jiných včetně veškerých ušlých zisků nebo ztracených údajů, které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití platformy nebo z výkonu produktů zakoupených prostřednictvím platformy nebo z chování jiných uživatelů platformy (ať už online nebo offline), nebo z události firmy NIKE nebo jejich partnerů nebo jakéhokoli obsahu uživatele nebo jiné aktivity ve spojení s použitím platformy, a to i v případě, že byla firma NIKE upozorněna na možnost takových škod.  Pokud se zjistí, že firma NIKE odpovídá za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou vám způsobila a která je jakkoli spojena s vaším používáním platformy nebo jakéhokoli obsahu, výše této odpovědnosti nepřesáhne částku 100 dolarů nebo 100 eur pokud žijete v Evropě, aniž je dotčen jakýkoli platný zákon."

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY) První odrážka u pododdílu s názvem „VOLBA PRÁV / JURISDIKCE“ je smazána v celém jejím rozsahu.

EVROPSKÉ STÁTY

Následující změny se vztahují na všechny evropské země s výjimkou Rakouska, Francie, Německa, Itálie, Polska a Švýcarska, které mají další specifické změny těchto podmínek platných pro evropské země.

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY) tento oddíl se upravuje takto:

Pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto (s výjimkou poslední odrážky o pohledávkách, která zůstává nezměněna):

„Volba práva / jurisdikce

RAKOUSKO

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY) tento oddíl se nahrazuje níže uvedeným zněním pro Evropské státy, s tím, že se na konec tohoto znění doplňuje toto:

„Všechny nároky musí být uplatněny do tří (3) let od jejich vzniku.“

BELGII

Oddíl 3 (UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU NA PLATFORMU): tento oddíl se upravuje takto:

První odrážka odstavce u pododdílu s názvem „LICENCE K VYTVÁŘENÍ OBSAHU UŽIVATELE“ je smazána v celém svém rozsahu a nahrazena tímto:

„Firmě NIKE udělujete nevýhradní, trvalou (nebo alespoň po dobu zákonné ochrany práv duševního vlastnictví / obrazových práv, které se mohou nacházet v obsahu uživatele), převoditelnou, sublicenční, celosvětovou licenci bez autorských práv na používání jakéhokoli obsahu uživatele, který umísťujete na platformu, nebo který s ní souvisí, včetně podobizny jakékoli osoby, která se v obsahu uživatele objeví nebo některý z konceptů nebo nápadů obsažených v obsahu uživatele, a to pro jakýkoli účel, včetně komerčního, propagačního a operačního využití, který zahrnuje právo překládat, zobrazovat, reprodukovat, měnit, vytvářet neoriginální díla, sublicencovat a přidělovat tato práva.“

Pododdíl s názvem „LICENCE K POUŽÍVÁNÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ“ je smazán v plném rozsahu a nahrazen tímto.

„LICENCE K POUŽÍVÁNÍ KOMENTÁŘŮ, ZPĚTNÉ VAZBY A NÁPADŮ.   „Firmě NIKE udělujete trvalou (nebo alespoň po dobu zákonné ochrany práv duševního vlastnictví / obrazových práv, která se mohou objevovat v komentářích, zpětné vazbě a nápadech), celosvětovou licenci na používání všech komentářů, zpětné vazby a nápadů, které můžete s námi sdílet, bez oznámení, bez náhrad a bez potvrzení příjmu, pro jakékoli účely, mimo jiné, včetně vývoje, výroby a uvádění výrobků a služeb na trh nebo k tvorbě, modifikaci nebo zlepšování produktů a služeb.“

FRANCII

Oddíl 5 (PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA): druhý odstavec tohoto oddílu je smazán a v celém svém rozsahu nahrazen tímto:

„Pokud se domníváte, že byla vaše práce neoprávněně zkopírována do platformy, vzhledem k tomu, že toto představuje protiprávní jednání, poskytněte nám prosím následující informace.

1) datum oznámení;

2) Je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, povolání, adresu, státní příslušnost, místo a datum narození;

3) Je-li žadatelem právnická osoba: název, druh podnikání, sídlo a subjekt, který jej zastupuje pro právní účely;

4) Jméno a adresu příjemce, v případě právnické osoby, její název a sídlo;

5) Popis sporných skutečností a přesnou lokalitu;

6) Důvody, na jejichž základě by měl být obsah stažen, včetně příslušných právních ustanovení a odůvodnění skutečností; a

7) kopie korespondence zaslané autorovi nebo editorovi sporné informace nebo činnosti s žádostí o jejich přerušení, stažení nebo změnu, případně vysvětlení, že autor nebo editor nemůže být kontaktován.“

Oddíl 9 (ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento oddíl se upravuje takto:

Pododdíl s názvem „Odškodnění a uvolnění“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto:

„Odškodnění.  Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a nezneškodníte firmu NIKE Inc. její přidružené společnosti, zástupce, ředitele, zaměstnance, jednatele, poskytovatele licence ani dodavatele (dále jen „strany NIKE“) od všech pohledávek, ztrát, závazků, výdajů, škod a nákladů, včetně např. poplatků za advokáty, které vyplývají nebo se vztahují k jakémukoli vašemu obsahu uživatele, vašeho použití platformy, vašeho chování v souvislosti s platformou nebo jinými uživateli platformy nebo jakéhokoli porušení těchto smluvních podmínek použití, jakýchkoli právních předpisů nebo práv jakékoli třetí strany.“

Pododdíl s názvem „OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“ je smazán v celém svém rozsahu.

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY): pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto: 

„Volba práva / jurisdikce“

Nic v tomto odstavci vás nepřipraví o ochranu, poskytovanou zákazníkům podle povinných právních předpisů země, ve které žijete.

NĚMECKO

Oddíl 7 (DŮLEŽITÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI): tento oddíl se upravuje takto:

Třetí odrážka v souhrnné kolonce se ruší v celém svém obsahu a je nahrazena tímto:

„Firma NIKE není odpovědná za žádnou škodu (s výjimkou odpovědnosti za svévolné a hrubé nedbalostní jednání ze strany firmy NIKE a osobní zranění ze strany firmy NIKE), způsobenou vašimi interakcemi s jinými uživateli.  Buďte prosím zodpovědní a při interakci s lidmi, které neznáte, buďte obezřetní“.

Poslední odrážka v odstavci pododdílu s názvem „FYZICKÁ AKTIVITA“ je smazána v celém svém rozsahu a nahrazena tímto:

„V maximálním rozsahu, v jakém jí to umožňuje platné právo, není firma NIKE odpovědná za žádnou škodu (s výjimkou odpovědnosti za svévolné a hrubé nedbalostní jednání a osobní zranění ze strany firmy NIKE), způsobenou vašimi interakcemi s jinými uživateli.

Pododdíl s názvem „ZÁRUKA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI“, včetně všech odrážek v něm, je smazán v celém svém rozsahu.

Oddíl 9 (ODŠKODNĚNÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI): tento oddíl je upraven takto:

Pododdíl s názvem „ODŠKODNĚNÍ A ZPROŠTĚNÍ“ je smazán v celém svém rozsahu.

Pododdíl s názvem „OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto:

„OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Odpovědnost firmy NIKE a jejich přidružených společností, zástupců, ředitelů, akcionářů, zaměstnanců a jednatelů (souhrnně „Dotčené strany“) je omezena na případy úmyslů nebo hrubé nedbalosti. V případech lehké nedbalosti jsou dotčené strany odpovědné pouze v případě, že byla porušena základní smluvní povinnost, jejíž porušení ohrožuje účel smlouvy nebo jejíž plnění je nezbytné k dosažení tohoto účelu a při jejímž plnění byla porušena důvěra zákazníka (tzv. „kardinální povinnosti“). V tomto případě je odpovědnost omezena na škody, které jsou typické a předvídatelné. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu na zdraví nebo smrt.“

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY): tento oddíl se nahrazuje výše uvedenou verzí pro Evropské země, s výjimkou následujícího doplňku na konci:

Všechny pohledávky se uplatní do dvou (2) let od jejich vzniku“.

MAĎARSKO

Úvodní odstavec: Druhá odrážka v prvním oddílu výše s názvem „podmínky prodeje“ se mění takto:

"Tyto termíny představují implicitní dohodu mezi vámi a firmou NIKE, pokud nesplníte jiné požadavky písemných dohod podle maďarského práva."

ITÁLII

Oddíl 7 (DŮLEŽITÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI): tento oddíl je upraven takto:

Poslední odrážka odstavce pododdílu s názvem „FYZICKÁ AKTIVITA“ je smazána v celém svém rozsahu a nahrazena tímto:

„V maximálním rozsahu, v jakém jí to umožňují platné právní předpisy, není firma NIKE odpovědná za žádné škody, které vám vzniknout v důsledku použití nebo nemožnosti použití funkcí na platformě, s výjimkou případů, kdy jde o podvod nebo hrubou nedbalost ze strany firmy NIKE.“

Pododdíl s názvem „INTERAKCE UŽIVATELE“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazuje se tímto:

„INTERAKCE UŽIVATELE.  Nejsme zodpovědní za vaše interakce s ostatními uživateli platformy nebo za jakoukoli škodu či újmu, kterou můžete kvůli těmto interakcím utrpět, kromě případu, kdy jde o podvod nebo hrubou nedbalost ze strany firmy Nike.

Buďte zodpovědní a při interakci s ostatními uživateli (včetně uživatelů, které neznáte) na platformě provádějte preventivní opatření. Před tím, než se potkáte s jinou osobou tváří v tvář, zvažte vyšetřování, přiveďte kamaráda, zvolte veřejné lokality a dejte někomu vědět, kde budete. Nike není povinna se zapojit do žádného uživatelského sporu (ale může tak učinit podle vlastního uvážení) kromě případu, kdy jde o podvod nebo hrubou nedbalost ze strany firmy Nike.

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY): pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto (s výjimkou poslední odrážky, týkající se podávání nároků, která zůstává nezměněna):

„Volba práva / jurisdikce

POLSKO

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto (s výjimkou poslední odrážky, týkající se podávání nároků, která zůstává nezměněna):

„Volba práva / jurisdikce

ŠVÝCARSKO

Oddíl 10 (SPORY / DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY): pododdíl s názvem „VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen tímto (s výjimkou poslední odrážky o uplatňování nároků, která zůstává nezměněna):

„VOLBA PRÁVA / JURISDIKCE