ข้อตกลงการใช้งานของ NIKE

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2011

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มนี้ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ แอปพลิเคชันมือถือ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ NIKE (เรียกรวมว่า "แพลตฟอร์ม") บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซล หรืออุปกรณ์อื่น (เรียกรวมว่า "อุปกรณ์") เป็นการแสดงว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของข้อกำหนดการใช้งาน และกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกที่จดทะเบียนของ NIKE หรือไม่ก็ตาม NIKE อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม หากคุณมีการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่นั้น หากคุณไม่ ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มนี้

ประกาศสำคัญสำหรับนักกีฬาสมัครเล่น

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า การใช้งานหรือการเข้าร่วมของคุณในกิจกรรมต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณในฐานะที่เป็นนักกีฬาสมัครเล่น โปรดตรวจสอบกับสมาคมนักกีฬาสมัครเล่นของคุณเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับคุณ NIKE ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ อันส่งผลให้คุณหมดสิทธิ์ในการเป็นนักกีฬาสมัครเล่น

ประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

แพลตฟอร์มนี้อาจครอบคลุมคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของคุณก่อนเข้าร่วมในกิจกรรมทางกาย NIKE จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือค่าเสียหายใดที่คุณอาจได้รับ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการขาดความสามารถในการใช้งานคุณลักษณะของแพลตฟอร์ม

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) เป็นของ NIKE หรือผู้ออกใบอนุญาตของ NIKE ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมด (เช่น ชื่อ NIKE และดีไซน์ Swoosh) เป็นของ NIKE ได้รับการจดทะเบียนโดย NIKE และ/หรือได้รับการอนุญาตจาก NIKE เนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง ดนตรี วิดีโอ แอปพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด ("เนื้อหา") เป็นกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ อีกทั้งเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ NIKE โดย NIKE ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อจำกัดในการใช้แพลตฟอร์ม

คุณสามารถใช้เนื้อหาได้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ของคุณที่มิใช่ทางการค้า เพื่อเข้าร่วมในแพลตฟอร์ม หรือเพื่อสั่งซื้อหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของ NIKE คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศการแสดงความเป็นเจ้าของออกจากสิ่งที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาจากแพลตฟอร์ม คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข คัดลอก แปล ออกอากาศ ดำเนินการ แสดง แจกจ่าย สร้าง ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่ง หรือจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (มีการให้คำจำกัดความที่ด้านล่าง) หากมิได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก NIKE เว้นแต่จะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่เป็นของคุณเองซึ่งคุณโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่ใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ การแยกข้อมูล หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณ

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

การสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มจะต้องได้รับความยินยอมจาก NIKE ซึ่งหมายความว่า NIKE สามารถปฏิเสธที่จะยอมรับหรือยกเลิกการสั่งซื้อใด ๆ ไม่ว่าการสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ และโดยที่ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่น หากบัตรเครดิตของคุณมีการตัดเงินสำหรับการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกการสั่งซื้อนั้น NIKE จะดำเนินการคืนเงินให้คุณ

การดูแลความปลอดภัยในส่วนของชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้บัญชี NIKE ของคุณ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย และอย่าอนุญาตให้ใครใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม NIKE จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าคุณจะรับทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คือการสื่อสาร วัสดุ ข้อมูล ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ความคิดเห็น ภาพถ่าย โปรไฟล์ ข้อความ บันทึกย่อ ลิงก์ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เป็นข้อความ ดนตรี วิดีโอ การออกแบบ กราฟิก เสียง และเนื้อหาอื่นใดที่คุณและ/หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น ๆ โพสต์ หรือจัดให้มีขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือผ่านทางแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่ NIKE เป็นเจ้าของ

กฎของการโพสต์: เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการดำเนินการของผู้ใช้

ต้องมีความรับผิดชอบ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ การโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้ท่านอื่น และกิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์ม โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ หรือโพสต์สิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้ NIKE หรือผู้ใช้ของ NIKE ต้องเสี่ยงต่ออันตรายหรือการรับผิดไม่ว่าในประเภทใดก็ตาม

ต้องเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

ไม่ออกนอกประเด็นและโพสต์เฉพาะความคิดเห็นและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เว้นแต่คุณลักษณะของแพลตฟอร์มจะร้องขอ คุณไม่ควรพูดถึงนโยบาย ผลิตภัณฑ์ในอนาคต การเก็งกำไร หรือข่าวลือเกี่ยวกับ NIKE และผลิตภัณฑ์ของ NIKE หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่อยู่นอกประเด็น

ต้องมีความสุภาพและเหมาะสม

ห้ามมิให้แสดงความโกรธและการดูหมิ่น ห้ามมิให้โพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นการผิดกฎหมาย การล่วงละเมิด การสบประมาท การหมิ่นประมาท การละเมิด การสร้างความโมโห การหลอกลวง ความไม่ถูกต้อง การทำให้เข้าใจผิด ความประสงค์ร้าย การฉ้อฉล ความเท็จ การอนาจาร การเป็นอันตราย การก่อกวน การข่มขู่ การคุกคาม ความเกลียดชัง การใช้ในทางที่ผิด ความหยาบคาย การลามก เรื่องลามก ความรุนแรง เรื่องทางเพศที่ชัดเจน การละเมิดความเป็นส่วนตัว การโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ตามกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ตามสัญญา การละเมิดในบริบททางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ รวมทั้งที่จะเป็นอันตราย หรือที่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้อื่น หรือเป็นการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ NIKE แต่เพียงผู้เดียว หามโพสต์ภาพถ่ายหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยที่มิได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ห้าม "เฝ้าติดตาม" ข่มขู่ กระทำโดยมิชอบ ทำให้เกิดอันตราย หรือก่อกวนผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือบุคคลอื่น

ต้องรักษาความเป็นส่วนตัว

ห้ามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น หรือส่งอีเมลที่ไม่ได้มีการร้องขอหรือการสื่อสารอื่น ๆ ห้ามรวบรวม ใช้ หรือโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นลงบนแพลตฟอร์ม โดยที่มิได้รับอนุญาตจากผู้นั้น หรือเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

ต้องใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มนี้มิได้มีขึ้นเพื่อใช้สำหรับจุดประสงค์ทางด้านการค้าใด ๆ ห้ามโพสต์โฆษณา การเรี่ยไร หรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ใด ๆ ก็ตามลงบนแพลตฟอร์ม หรือรับการชำระเงินจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่คุณดำเนินกิจกรรมทางการค้าบนแพลตฟอร์ม ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่ง "จดหมายขยะ" "จดหมายลูกโซ่" หรือ เมลกลุ่มอันไม่พึงประสงค์ หรือ "สแปม" ห้ามใช้สคริปต์อัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์ม หรือในการโต้ตอบอื่นใดกับแพลตฟอร์ม

ต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นตนเอง

ห้ามแสร้งทำเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะนักกีฬาหรือพนักงานของ NIKE ห้ามแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวตน อายุ หรือหน่วยงานของคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตาม ห้ามลงทะเบียนบัญชี NIKE มากกว่าหนึ่งบัญชี ลงทะเบียนบัญชี NIKE ในฐานะที่เป็นตัวแทนของบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานอื่น หรือจำหน่ายหรือถ่ายโอนโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณ ห้ามใช้หรือพยายามใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่น

ต้องดำเนินการด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์

คุณให้คำสัญญาว่า คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาใดก็ตามที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งคุณโพสต์ ลงบนแพลตฟอร์ม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งคุณโพสต์นั้น ไม่และจะไม่เป็นการล่วงละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว การโฆษณา หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด คุณให้คำสัญญาว่าจะไม่ส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้โพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนี้ และให้สิทธิ์ในการอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แก่ NIKE

ต้องถูกต้องตามกฎหมาย

ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ดำเนินการ หรือใช้แพลตฟอร์ม ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมาย เป็นการทำให้เกิดการรับผิด หรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย ห้ามดำเนินการใด ๆ บนแพลตฟอร์มที่ออกแบบขึ้นมานี้ เพื่อก่อกวน รบกวน ทำให้เสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีข้อมูลมากเกินไป หรือทำให้จำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มนี้ ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วยของไวรัสซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ห้ามหาทางเลี่ยงหรือแก้ไขเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

กฎทั่วไปสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

จะไม่มีการคัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า

NIKE ไม่มีการคัดกรองล่วงหน้าในส่วนของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น NIKE ไม่รับรองว่าแพลตฟอร์มจะปราศจากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งมีลักษณะไม่ถูกต้อง เป็นการหลอกลวง ล่วงละเมิด คุกคาม หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย หรือเป็นการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นใด NIKE เพียงแต่ดำเนินการในฐานะที่เป็นช่องทางซึ่งเป็นฝ่ายรับการแจกจ่ายในลักษณะนี้ และไม่รับข้อผูกมัดหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือกิจกรรมของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มนี้ แม้ในกรณีที่ NIKE เลือกที่จะตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ จะถือว่า NIKE ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีข้อผูกมัดใด ๆ ในการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นดังกล่าว NIKE ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ลบออก หรือปฏิเสธการโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ หรือปิดบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

สิทธิ์และการลงทะเบียน

ในการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม NIKE หรือโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คุณต้องลงทะเบียนบัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณเองในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุสิบสาม (13) ปีหรือมากกว่าเท่านั้น และผู้ใดที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีที่ลงทะเบียนสำหรับแพลตฟอร์มจะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า บัญชีของคุณอาจถูกลบโดยไม่มีการแจ้งเตือนหากคุณแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอายุของคุณ ไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอายุจริงก็ตาม

สิทธิ์ของ NIKE เกี่ยวกับการโพสต์ของคุณ

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณจะไม่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ คุณมอบสิทธิ์และรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์แก่ NIKE โดยเป็นสิทธิ์ที่ ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่สามารถเพิกถอนได้ ทั่วโลก ถ่ายโอนได้ ปราศจากลิขสิทธิ์ ในการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณด้วยวิธีการใด ๆ หรือในสื่อใด ๆ ในขณะนี้หรือที่พัฒนาขึ้นในภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ การพาณิชย์ การโฆษณา หรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงสิทธิ์ในการแปล แสดง ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานต่อยอด ออกใบอนุญาตช่วง แจกจ่าย โอน และทำเป็นการค้าโดยไม่ต้องชำระเงินใด ๆ ให้คุณทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ การละเมิด การร้องเรียน

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกและโพสต์บนแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม โดยถือว่าเป็นการละเมิด โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:

  1. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทน
  2. คำอธิบายเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณร้องเรียนว่าถูกละเมิด
  3. คำอธิบายว่าสิ่งที่คุณร้องเรียนว่าละเมิดอยู่ที่ใดบนแพลตฟอร์ม
  4. การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณมีความเชื่อมั่นว่าการใช้งานที่เป็นข้อพิพาทนี้ไม่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย
  5. การยืนยันของคุณกระทำภายใต้บทลงโทษของการแจ้งความเท็จ ว่าข้อมูลข้างต้นในคำบอกกล่าวของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือรับมอบอำนาจทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

โดยต้องทำตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อเป็นการบอกกล่าวที่เพียงพอทางกฎหมายให้ทราบเกี่ยวกับการละเมิด โปรดส่งการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยัง:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton OR 97005
โทรศัพท์: 503-671-6453
โทรสาร: 503-646-6926

เราแนะนำใหคุณปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณก่อนที่จะยื่นคำบอกกล่าวกับตัวแทนลิขสิทธิ์ของ NIKE เนื่องจากอาจได้รับโทษจากการร้องเรียนเท็จ

ลิงก์

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่น ("แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม") NIKE ไม่รับรอง ตรวจสอบ หรือมีการควบคุมใด ๆ สำหรับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเหล่านี้ ซึ่งมีข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก NIKE ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายของแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม และคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มบุคคลที่สามโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง

บริการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

แพลตฟอร์มมีบริการและคุณลักษณะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางชนิด อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมจะใช้อัตราตามปกติของผู้ให้บริการของคุณ บริการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางอย่างอาจใช้ไม่ได้สำหรับผู้ให้บริการหรืออุปกรณ์ของคุณ การใช้บริการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ NIKE เป็นการแสดงว่าคุณตกลงว่าเราอาจสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ และอาจแบ่งปันการใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานบริการเหล่านี้ของคุณ หากคุณเปลี่ยนหรือปิดการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณต้องปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณในทันที เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ส่งข่าวสารของคุณไปยังผู้อื่น

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อ NIKE, Inc, บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ จากการร้องเรียน การสูญเสีย หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และต้นทุนใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทนายความ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ การใช้เนื้อหาของคุณ การดำเนินการของคุณที่เกี่ยวเนื่องกับแพลตฟอร์มนี้หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่นในทางใดทางหนึ่ง หรือการละเมิดใด ๆ ต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กฎหมาย หรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามเอกสารอ้างอิงนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มนี้ต่อไป

การปฏิเสธการรับผิดในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการโต้ตอบของคุณกับบุคคลอื่น ไม่ว่าทางออนไลน์หรือส่วนบุคคล NIKE ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการโต้ตอบใด ๆ กับผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น บุคคลที่คุณพบผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่พบคุณเนื่องจากข้อมูลที่คุณโพสต์ โดยหรือผ่านแพลตฟอร์มนี้ คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการโต้ตอบทั้งหมดกับผู้ใช้ท่านอื่นบนแพลตฟอร์ม และดำเนินการตรวจสอบตามที่จำเป็นก่อนที่จะพบกับบุคคลอื่น NIKE ไม่มีข้อผูกมัดในการข้องเกี่ยวกับการพิพาทใด ๆ ของผู้ใช้ แต่อาจดำเนินการดังกล่าวภายใต้ดุลยพินิจของ NIKE เอง

การปฏิเสธการรับผิดในการรับประกัน

NIKE ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือเนื้อหาอื่นที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือแสดงความรังเกียจที่คุณอาจพบบนหรือผ่านแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์ม เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เนื้อหา เอกสารและผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มนี้มีการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย NIKE ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยตามหัวข้อ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ NIKE ไม่สามารถรับประกันและไม่สัญญาเกี่ยวกับผลลัพธ์เฉพาะใด ๆ จากการใช้แพลตฟอร์มนี้ NIKE ไม่รับรองหรือรับประกันว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือว่าแพลตฟอร์มนี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างแพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นใด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย NIKE ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เอกสารหรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเพียงพอ ความเป็นประโยชน์ ความเชื่อถือได้ หรืออื่นใด คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณดาวน์โหลดหรือรับเนื้อหาอื่นใดโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานของคุณและความเสียหายใด ๆ ต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม การสูญเสียข้อมูลหรืออันตรายอื่น ๆ ในรูปแบบใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้น NIKE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ และเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงรายการอื่น ๆ ที่ใช้หรือมีอยู่ในแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นการรับประกัน ดังนั้นการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การจำกัดการรับผิด

NIKE ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันพึงคาดหมายได้ รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มนี้ หรือการดำเนินการของผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น (ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของ NIKE หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ แม้ว่า NIKE จะแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณ การเยียวยาเพียงกรณีเดียวที่คุณมีต่อ NIKE สำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเนื้อหาใด ๆ คือการหยุดใช้งานแพลตฟอร์มนี้ อย่างไรก็ตาม หากพบว่า NIKE ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้รับ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณหรือเนื้อหาใด ๆ ความรับผิดของ NIKE จะไม่เกิน 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สามารถอนุญาตการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดหรือค่าเสียหายจาการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายอันพึงคาดหมายได้ ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ข้อกำหนดอื่น ๆ

คุณยอมรับว่าแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นเว็บไซต์แบบให้ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว ซึ่งไม่ทำให้เขตอำนาจศาลตามหลักบุคคลมีผลเหนือ NIKE ในเขตอำนาจศาลอื่นใดนอกจากของโอเรกอนเท่านั้น คุณยอมรับว่าแพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณและ NIKE ต้องมีการใช้บังคับโดยกฎหมายโอเรกอนทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่คำนึงถึงสนธิสัญญาสหประชาชาติปี 1980 เกี่ยวกับสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติที่แก้ไขของโอเรกอนบทที่ 72 "การขาย" คุณยอมรับว่าข้อพิพาท การเรียกร้อง และการดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับแพลตฟอร์มนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของ NIKE) ต้องได้รับการแก้ไขในแต่ละกรณีแยกจากกัน โดยไม่ใช้รูปแบบการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลและดำเนินการเฉพาะในศาลของรัฐหรือศาลกลางที่อยู่ในเขตปกครองมัลต์โนมาห์ โอเรกอนเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่มีการห้ามไว้ คุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์การคุ้มครองทั้งหมดจากการไม่มีเขตอำนาจศาลตามหลักบุคคล และการจ่ายคดีไปยังศาลอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตศาลและเขตอำนาจศาลในศาลรัฐและศาลกลางของเขตปกครองมัลต์โนมาห์ โอเรกอน มูลเหตุของคดีหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของ NIKE) ต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากมีการเรียกร้องหรือมีมูลเหตุของคดีเกิดขึ้น ในการใช้แพลตฟอร์ม แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างจาก NIKE คุณยอมรับว่าการบอกกล่าว ข้อตกลง การเปิดเผย หรือการสื่อสารอื่นใดที่ NIKE ส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์จะเพียงพอต่อความต้องการในการสื่อสารตามกฎหมายใด ๆ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ NIKE ไม่สามารถยืนยันหรือบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานข้อใดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือสละสิทธิ์ใด ๆ ไม่ว่าการดำเนินการระหว่างกลุ่มหรือวิธีการปฏิบัติทางการค้าใด ๆ จะไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ NIKE อาจโอนสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ให้กับกลุ่มบุคคลใดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

การแยกส่วนการเป็นโมฆะ

หากมีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้งานที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าข้อกำหนดนั้นเป็นโมฆะจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ต่อไป

การสิ้นสุดสัญญา

NIKE ขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของ NIKE แต่เพียงผู้เดียวที่จะปิดบัญชีของคุณ ลบโปรไฟล์ของคุณและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงจำกัดการใช้งานของคุณสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบ และไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือผู้อื่น นอกจากนี้ NIKE ยังขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้สำหรับบางที่อยู่ IP หรือหมายเลขอุปกรณ์ และป้องกันการเข้าถึงไปยังแพลตฟอร์ม คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ เช่นเนื้อหาที่แสดงด้านนอกโปรไฟล์ของคุณ อยู่ในฟีดกิจกรรม ในส่วนอื่นของแพลตฟอร์ม หรือบนแพลตฟอร์มอื่น (เช่น Facebook, Twitter, Google ฯลฯ) อาจปรากฏบนแพลตฟอร์มหรือบนแพลตฟอร์มอื่นต่อไป แม้ว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณจะถูกลบออกหรือมีการปิดบัญชีของคุณแล้ว ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะมีการปิดบัญชีของคุณแล้วก็ตาม ข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การชดใช้ค่าเสียหาย การปฏิเสธการรับผิดในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ การปฏิเสธการรับผิดในการรับประกัน การจำกัดการรับผิด ข้อกำหนดอื่น ๆ การแยกส่วนการเป็นโมฆะ และข้อกำหนดที่มีลักษณะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลง จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป