WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY NIKE 

Data ostatniej aktualizacji Marsz 2018 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA („WARUNKI”) PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ PLATFORMY NIKE. 

Do Użytkowników zamieszkałych w jednym z poniżej wymienionych krajów mogą stosować się dodatkowe zasady zamieszczone pod tekstem Warunków.  Tam gdzie to ma zastosowanie, w treści Warunków wkażemy nazwę takiego kraju.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy ww. dodatkowymi warunkami a odnośnymi postanowieniami Warunków poniżej, warunki dodatkowe mają charakter nadrzędny. 

Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, wszystkie kraje europejskie (w tym warunki szczególne dla Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski i Szwajcarii) 

Witamy w społeczności Nike!  Z treścią niniejszych Warunków zapoznają się Państwo jako użytkownik witryny internetowej NIKE, a także oferowanych przez NIKE usług cyfrowych, platformy społecznościowej, mobilnej aplikacji, technologii ubieralnej, lub jednego z naszych innych produktów lub usług, z których wszystkie składają się na Platformę NIKE („Platforma").  Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tableta, konsoli lub innej technologii, zwanych dalej łącznie „Urządzeniem”.  Do Urządzenia znajdują zastosowanie zwykłe stawki i opłaty pobierane przez operatora.

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a NIKE i jej podmiotami stowarzyszonymi (dalej również zwanymi „NIKE” lub „my”) w przedmiocie korzystania z Platformy przez Użytkownika.  Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z http://agreementservice.svs.nike.com/pl/pl_pl/rest/agreement?requestType=redirect&agreementType=localentities&country=PL&language=pl&uxId=com.nike NIKE celem ustalenia podmiotu NIKE odpowiedzialnego za udostępnianie mu Platformy i odpowiednich danych kontaktowych.  Kilka istotnych uwag:

1. PODSTAWOWE ZASADY 

Próg wiekowy.  Do korzystania z Platformy uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy, którzy osiągnęli pełnoletność w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w jego kraju lub posiadający stosowną zgodę rodzica lub opiekuna.  W poszczególnych krajach w odniesieniu do poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Platformy mogą obowiązywać ograniczenia wiekowe.

ZASADY REJESTRACJI.  Przy rejestrowaniu konta na Platformie, obowiązują następujące zasady:

2. WŁASNOŚĆ TREŚCI

Z wyjątkiem Treści Użytkownika (w rozumieniu definicji tego terminu zawartej poniżej), całość treści na Platformie NIKE - włączając w to tekst, oprogramowanie, skrypty, kody, projekty, grafikę, fotografie, dźwięk, muzykę, treści wideo, aplikacje, funkcje interaktywne, artykuły, wiadomości, skecze rysunkowe, animacje, nalepki, materiały ilustracyjne i inne treści (razem „Treść”) stanowi własność NIKE lub innych podmiotów, które udzieliły NIKE stosownej licencji w odniesieniu do Treści, i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi prawami.  NIKE zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa mimo braku wyraźnego powołania się na nie w treści niniejszych Warunków.

3. UMIESZCZANIE TREŚCI NA PLATFORMIE 

Licencja dotycząca Treści Użytkownika. Niektóre części Platformy umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie fotografii, filmów wideo, uwag oraz innej treści, dalej zwanych „Treścią Użytkownika”.  NIKE nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczane przez osoby trzecie na Platformie. Treść Użytkownika jest własnością Użytkownika lub osoby będącej jej autorem, przy czym z chwilą umieszczenia Treści Użytkownika Użytkownik udziela NIKE licencji w poniżej opisanym zakresie:

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z UWAG, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie uwagi, informacje zwrotne lub pomysły przesłane NIKE przez Użytkownika przekazywane są bez zastrzeżenia ich poufności i udziela NIKE bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, którymi może podzielić się z NIKE, bez zawiadomienia, wynagrodzenia lub zamieszczenia podziękowań dla Użytkownika, i w dowolnym celu, w tym m.in. w celu opracowania, produkcji i marketingu produktów i usług oraz tworzenia, modyfikacji lub udoskonalenia produktów i usług. [Patrz warunki dotyczące Kolumbii i Belgii.]

4. KODEKS POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA 

Cieszymy się na wkład Użytkownika do wspólnoty NIKE.  Oto kilka podstawowych zasad w tym zakresie:

5. NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Przed zgłoszeniem zawiadomienia do NIKE zalecamy uzyskanie porady u doradcy prawnego, ponieważ za zgłoszenie niezgodnego ze stanem faktycznym roszczenia mogą grozić kary.  NIKE może zamknąć konto Użytkownikom Platformy dopuszczającym się naruszenia praw autorskich osób trzecich. 

W przypadku powzięcia przekonania, że utwór Użytkownika został w sposób nieodpowiedni skopiowany na Platformę z naruszeniem odnośnych przepisów prawa, Użytkownik proszony jest o przekazane NIKE następujących informacji [patrz warunki dotyczące Francji.]:

(1) imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej a także elektronicznego lub fizycznego podpisu właściciela praw autorskich lub osoby uprawnionej do występowania w jego/jej imieniu;

(2) opisu utworu objętego prawami autorskimi, do którego prawa zdaniem Użytkownika zostały naruszone;

(3) wskazania lokalizacji, w której na Platformie znajdują się treści, które zdaniem Użytkownika naruszają ww. prawa;

(4) pisemnego oświadczenia, w którym Użytkownik wyrazi powzięte w dobrej wierze przekonanie, że właściciel praw autorskich nie wyraził zgody na kwestionowane wykorzystanie;

(5) oświadczenia Użytkownika, złożonego pod groźbą kary za składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń (w sposób przewidziany przepisami prawa właściwego), potwierdzającego, że informacje objęte zawiadomieniem są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub posiada upoważnienie do działania w imieniu ich właściciela. 

Skargi dotyczące naruszenia praw autorskich należy kierować na adres:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
tel. 503-671-6453
Faks: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6. PARTNERZY PLATFORMY

NIKE może zamieszczać linki do witryn internetowych osób trzecich, platform z mediami społecznościowymi, aplikacji mobilnych lub innych produktów i usług lub podjąć współpracę z ich właścicielami („Osoby Trzecie").  Użytkownik może mieć możliwość nawiązania kontaktu z Osobami Trzecimi za pośrednictwem Platformy, co nie oznacza, że NIKE aprobuje, monitoruje lub ma kontrolę nad tymi Osobami Trzecimi lub ich działaniami, które są regulowane odrębnymi warunkami  korzystania i polityką prywatności.  Witryny Osób Trzecich należy przeglądać z zachowaniem ostrożności i zapoznać się z odnośnymi warunkami korzystania i polityką prywatności. NIKE nie odpowiada za treści, zasady polityki ani czynności podejmowane przez Osoby Trzecie a Użytkownik podejmuje interakcje z Osobami Trzecimi na własne ryzyko.

7. WAŻNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  [Prosimy o zapoznanie się z warunkami dotyczącymi Kanady, Niemiec i Włoch - poniższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do danego Użytkownika.] Platforma może zawierać treści promujące aktywność fizyczną, zasady odżywiania się oraz ogólnej dobrej kondycji psychofizycznej.  Ww. treści zamieszczane są wyłącznie w celu informacyjnym dla Użytkowników i nie stanowią porad ani usług medycznych, ani nie są zamieszczane w celach diagnostycznych lub terapeutycznych.  

INTERAKCJE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI.  W zakresie dozwolonym w świetle obowiązujących przepisów prawa, NIKE nie ponosi odpowiedzialności za interakcje Użytkownika z innymi użytkownikami Platformy lub za jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek jakie Użytkownik może ponieść w wyniku takich interakcji. [Patrz warunki dotyczące Włoch.]

OGRANICZENIE ZAKRESU GWARANCJI.  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności, gwarancji lub środków prawnych, tak więc poniższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do konkretnego Użytkownika. [Patrz warunki dotyczące Australii, Kanady i Niemiec.]  

8. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA 

NIKE może rozwiązać i zakończyć lub zmienić każdą Platformę NIKE, program członkowski, produkt lub usługę bez wypowiedzenia.

NIKE może zamknąć lub zawiesić konto, usunąć profil lub Treści Użytkownika oraz ograniczyć używanie przez Użytkownika całości lub części Platformy w dowolnym czasie z dowolnej przyczyny bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z zastrzeżeniem odnośnych obowiązujących przepisów prawa. 

9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ JEJ OGRANICZENIE 

Chcąc zapewnić Użytkownikom przyjemność korzystania z Platformy NIKE musi jednakże równocześnie bronić się przed wszelkim szkodami jakie Użytkownik może potencjalnie spowodować. 

Zobowiązania indemnizacyjne i ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności, gwarancji lub środków prawnych, tak więc poniższe postanowienia mogą nie mieć zastosowania do konkretnego Użytkownika. [Patrz warunki dotyczące Kanady, Francji i Niemiec.] Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, zapewnić obronę i zabezpieczyć NIKE Inc., jej podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, członków zarządu, pracowników, pełnomocników, licencjodawców i dostawców („Strony NIKE”) na wypadek wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów, w tym m.in. honorariów prawników, powstających w związku lub w jakikolwiek sposób związanych z Treścią Użytkownika, użyciem przez Użytkownika jego Treści, korzystaniem z Platformy, czynnościami podejmowanymi przez Użytkownika w związku z Platformą lub z innymi użytkownikami Platformy oraz naruszeniami niniejszych Warunków Korzystania, oraz jakichkolwiek przepisów prawa albo też praw przysługujących osobom trzecim. Użytkownik, w imieniu swoim oraz jego spadkobierców, masy spadkowej, ubezpieczycieli, następców prawnych i cesjonariuszy, niniejszym w pełnym zakresie i bezterminowo zobowiązuje się nie wnosić przeciwko Stronom NIKE jakichkolwiek roszczeń lub powództw, jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi w związku ze szkodą w jakikolwiek sposób związaną ze sposobem korzystania przez Użytkownika z Platformy. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności, gwarancji lub środków prawnych, tak więc poniższe postanowienia mogą nie mieć zastosowania do konkretnego Użytkownika. [Patrz warunki dotyczące Kanady, Francji i Niemiec.]  ŻADNA ZE STRON NIKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB NASTĘPCZE, W TYM M.IN. ZA UTRACONE ZYSKI LUB DANE, NASTĘPUJĄCE W WYNIKU KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW NABYTYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY LUB ZACHOWANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY (W SIECI LUB POZA NIĄ), LUB UCZESTNICTWA W WYDARZENIU NIKE LUB WYDARZENIACH PARTNERÓW NIKE, LUB JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ UŻYTKOWNIKA LUB INNĄ CZYNNOŚCIĄ PODJĘTĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZAWIADOMIENIA NIKE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.   UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY.  JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZECIWKO NIKE W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY.  W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIKE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIKE NIE PRZEKROCZY KWOTY 100 USD LUB - W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W EUROPIE -100 EUR. 

10.         PLATFORMA UDOSTĘPNIAJĄCA APLIKACJE: Użytkownik potwierdza, że niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a NIKE, a nie z platformą, z której Użytkownik pobrał aplikację NIKE (np. W przypadku użytkowników iOS jest to App Store, prowadzony przez Apple Inc. zaś w przypadku Androidów sklep Google Play prowadzony przez Google Inc.).  

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE 

Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

Do Użytkowników będących mieszkańcami jednego z poniżej wymienionych krajów mogą stosować się odmienne postanowienia dotyczące „Wyboru prawa właściwego i jurysdykcji”: Argentyna, Austria, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Szwajcaria i wszystkie pozostałe kraje europejskie.

Komunikacja Elektroniczna

Prawo do cesji, brak zrzeczenia się, rozdzielność postanowień

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią Warunków.  Zapraszamy do członkostwa w naszej społeczności! 

WARUNKI STOSUJĄCE SIĘ DO KONKRETNYCH KRAJÓW 

Do Użytkowników będących mieszkańcami jednego z poniżej wymienionych krajów stosują się następujące dodatkowe warunki, które mają charakter nadrzędny w stosunku do odmiennych Warunków Korzystania. 

ARGENTYNA 

Pkt 3 (UMIESZCZANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): Pierwszy podpunkt akapitu zatytułowanego „LICENCJA DOTYCZĄCA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje niniejszym wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wyświetlenie Treści Użytkownika zamieszczanej przez Użytkownika na Platformie lub w związku z nią, i do dzielenia się nią z innymi Użytkownikami, obejmującej prawo do przetłumaczenia, wystawienia, reprodukcji, modyfikacji, tworzenia utworów zależnych, udzielania sublicencji i dystrybucji Treści Użytkownika. 

Przykładowo, ww. prawa są potrzebne NIKE, by umożliwić kopiowanie Treści Użytkownika do baz danych NIKE, ich prezentację w odpowiednim formacie w aplikacjach mobilnych NIKE oraz przesyłanie Treści Użytkownika usługodawcom świadczącym usługi w imieniu NIKE.” 

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE): Ww. punkt zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany: WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem (z wyjątkiem ostatniego podpunktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

AUSTRALIA 

Pkt 7 (WAŻNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany „OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ZAPEWNIEŃ” zostaje niniejszym zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Niemniej jednak, z Platformą, Treścią oraz materiałami i produktami na Platformie związane są pewne niepodlegające wyłączeniu gwarancje, obowiązujące na korzyść klientów australijskich w świetle australijskiej ustawy o ochronie konsumentów („ACL”), w tym gwarancja akceptowalnej jakości i przeznaczenia produktów do określonego celu.  Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane lub stosowane w sposób wyłączający, ograniczający lub modyfikujący jakiekolwiek warunki, rękojmie, gwarancje, prawa lub środki prawne, dorozumiane w świetle przepisów ACL, które z mocy prawa nie mogą być wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane, nawet jeżeli inne postanowienie niniejszych Warunków sugerowałoby wprowadzenie takiego wyłączenia, ograniczenia lub modyfikacji.” 

AUSTRIA 

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE): ww. postanowienie zostaje zastąpione wersją obowiązującą dla Krajów Europejskich, zamieszczoną poniżej, z zastrzeżeniem, że na końcu dodano następujący tekst: 

„Wszelkie roszczenia muszą zostać wniesione w terminie trzech (3) lat od ich powstania.” 

BELGIA 

Pkt 3 (UMIESZCZANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): Ww. punkt zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Pierwszy podpunkt akapitu zatytułowanego „LICENCJA DOTYCZĄCA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, bezterminowej (lub co najmniej na okres ochrony prawnej prawa własności intelektualnej/prawa do wizerunku związanego z Treścią Użytkownika), zbywalnej, mogącej być przedmiotem sublicencji, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na używanie Treści Użytkownika zamieszczanej przez Użytkownika na Platformie lub w związku z nią, w tym podobizn osób pojawiających się w Treści Użytkownika lub jakichkolwiek koncepcji lub pomysłów zawartych w Treści Użytkownika, w dowolnym celu, w tym ich użycie komercyjne, obejmujące prawo do przetłumaczenia, wystawienia, reprodukcji, modyfikacji, tworzenia utworów zależnych, udzielania sublicencji, dystrybucji i cesji ww. praw.” 

Podpunkt zatytułowany „LICENCJA NA KORZYSTANIE Z UWAG, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„LICENCJA NA KORZYSTANIE Z UWAG, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW.  Użytkownik udziela NIKE bezterminowej (lub co najmniej na okres ochrony prawnej prawa własności intelektualnej/prawa do wizerunku związanych z uwagami, informacjami zwrotnymi i pomysłami), nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, którymi może podzielić się z NIKE, bez zawiadomienia, wynagrodzenia lub zamieszczenia podziękowań dla Użytkownika, w dowolnym celu, w tym m.in. w celu opracowania, produkcji i marketingu produktów i usług oraz stworzenia, modyfikacji lub udoskonalenia produktów i usług.” 

BRAZYLIA 

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

KANADA 

Akapit wstępny:

Podpunkt zatytułowany „Nasze Warunki mogą ulec zmianie” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

„(a) NIKE jest zobowiązana przesłać Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmiany, pisemnego zawiadomienia sporządzonego w sposób przejrzysty i czytelny, podającego treść zmian oraz datę ich wejścia w życie; oraz

(b) Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na zmianę i odstąpić lub - w przypadku umowy przewidującej świadczenie wielokrotne (ang. sequential performance) - anulować umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, kar lub odpowiedzialności związanej z anulacją, wysyłając Nike stosowne oświadczenie nie później niż 30 dni po wejściu zmiany w życie, w przypadku gdy wprowadzona zmiana skutkuje powiększeniem zobowiązań Użytkownika lub pomniejszeniem zobowiązań Nike.

ZMIANA DOTYCZĄCA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO POSTANOWIENIA: Postanowienia punktów pt „Aktywność fizyczna”, „Ograniczenie zakresu gwarancji”, „Zobowiązania indemnizacyjne/Ograniczenie odpowiedzialności” są zmodyfikowane następującymi postanowieniami: 

„Przepisy prawa ochrony konsumenta w niektórych jurysdykcjach, w tym w prowincji Quebec, nie zezwalają na ograniczenie i wyłączenie gwarancji na zakupione produkty. Jeżeli przepisy tego prawa stosują się do Użytkownika, wówczas wyłączenia lub ograniczenia wprowadzone następującymi postanowieniami mogą nie znajdować zastosowania: Aktywność fizyczna, Ograniczenie zakresu gwarancji, Zobowiązania indemnizacyjne/Ograniczenie odpowiedzialności oraz Ograniczenie odpowiedzialności.” 

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

„Przepisy prawa ochrony konsumenta w niektórych jurysdykcjach, w tym np. Quebec,  mogą wymagać, aby prawem właściwym dla umowy Użytkownika było prawo jego miejsca zamieszkania, a ewentualne spory rozstrzygały sądy właściwe w jurysdykcji Użytkownika. Ponadto, przepisy ww. prawa mogą nie zezwalać Użytkownikowi na rezygnację z możliwości uczestnictwa w powództwie zbiorowym lub wyrażenie zgody na ograniczenie terminu na wszczęcie postępowania sądowego. Jeżeli przepisy tego prawa stosują się do Użytkownika, wówczas poniższe ograniczenia mogą nie znajdować zastosowania.”

KOLUMBIA

Pkt 3 (UMIESZCZANIE TREŚCI NA PLATFORMIE): Podpunkt zatytułowany „LICENCJA DOTYCZĄCA TREŚCI UŻYTKOWNIKA” zostaje niniejszym zastąpiony następującym postanowieniem:

Pierwszy podpunkt akapitu zatytułowanego „LICENCJA DOTYCZĄCA TREŚCI UŻYTKOWNIKA zostaje niniejszym wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

Użytkownik udziela NIKE niewyłącznej, bezterminowej, zbywalnej, mogącej być przedmiotem sublicencji, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na używanie Treści Użytkownika zamieszczanej przez Użytkownika na Platformie lub w związku z nią, w tym podobizn osób pojawiających się w Treści Użytkownika lub jakichkolwiek koncepcji lub pomysłów zawartych w Treści Użytkownika, w dowolnym celu, w tym ich użycie komercyjne, obejmujące prawo do przetłumaczenia, wystawienia, reprodukcji, modyfikacji, tworzenia utworów zależnych, udzielania sublicencji, dystrybucji i cesji ww. praw.”

Pkt 3 (UMIESZCZANIE TREŚCI NA PLATFORMIE) podpunkt „LICENCJA NA KORZYSTANIE Z UWAG, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

„UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA Z UWAG, INFORMACJI ZWROTNYCH I POMYSŁÓW.  Użytkownik udziela NIKE bezterminowego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do wykorzystania wszystkich komentarzy, informacji zwrotnych i pomysłów, którymi może podzielić się z NIKE, bez zawiadomienia, wynagrodzenia lub zamieszczenia podziękowań dla Użytkownika, w dowolnym celu, w tym m.in. w celu opracowania, produkcji i marketingu produktów i usług oraz stworzenia, modyfikacji lub udoskonalenia produktów i usług.” 

KRAJE EUROPY 

Następujące zmiany dotyczą wszystkich krajów europejskich, z wyjątkiem Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Szwajcarii, w których obowiązują inne zmiany szczególne do niniejszych warunków dla Krajów Europejskich. 

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem (z wyjątkiem ostatniego podpunktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

FRANCJA 

Pkt 5 (NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH) zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„W przypadku powzięcia przekonania, że utwór Użytkownika został w sposób nieodpowiedni skopiowany na Platformę, co spowodowało naruszenie odnośnego prawa, Użytkownik proszony jest o przekazane NIKE następujących informacji:

(1) daty zgłoszenia;

(2) jeżeli powód jest osobą fizyczną: imienia i nazwiska, zawodu, adresu, narodowości, daty i miejsca urodzenia;

(3) jeżeli powód jest osobą prawną: firmy, formy prawnej, siedziby oraz podmiotu reprezentującego go dla celów prawnych;

(4) imienia i nazwiska odbiorcy lub - jeżeli odbiorca jest osobą prawną - nazwy jego firmy i siedziba.

(5) opisu stanu faktycznego oraz dokładnej lokalizacji;

(6) podstawy, na jakiej treść powinna zostać wycofana, z powołaniem odnośnych przepisów prawa i uzasadnienia faktycznego; oraz

(7) kopii korespondencji wysłanej do autora lub redaktora informacji lub czynności będącej przedmiotem sporu, zawierającej wezwanie do zaprzestania, wycofania lub modyfikacji z adnotacją, że kontakt z autorem lub edytorem nie był możliwy.” 

Pkt 9 (ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ JEJ OGRANICZENIE) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany „Zobowiązania indemnizacyjne i zwolnienie z odpowiedzialności” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Zobowiązania indemnizacyjne  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, zapewnić obronę i zabezpieczyć NIKE Inc., jej podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, członków zarządu, pracowników, pełnomocników, licencjodawców i dostawców („Partnerzy NIKE”) na wypadek wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, wydatków, szkód i kosztów, w tym m.in. honorariów prawników, powstających w związku lub w jakikolwiek sposób związanych z Treścią Użytkownika, użyciem przez Użytkownika jego Treści, korzystaniem z Platformy, czynnościami podejmowanymi przez Użytkownika w związku z Platformą lub z innymi użytkownikami Platformy oraz naruszeniami niniejszych Warunków Korzystania, oraz jakichkolwiek przepisów prawa albo też praw przysługujących osobom trzecim.” 

Podpunkt zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje w całości wykreślony. 

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE): podpunkt zatytułowany: WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

 „Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

Żadne z postanowień niniejszego punktu nie pozbawia Użytkownika ochrony zapewnianej konsumentom przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju jego zamieszkania.

NIEMCY

Pkt 7 (WAŻNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób:

Trzeci podpunkt w podsumowaniu zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

„NIKE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (z wyjątkiem odpowiedzialności związanej z winą umyślną i rażącym zaniedbaniem NIKE a także za szkody osobowe spowodowane przez NIKE) powstałe w wyniku interakcji Użytkownika z innymi użytkownikami.  Przy kontaktach i interakcjach z nieznanymi osobami należy zachować się odpowiedzialnie i z zachowaniem ostrożności.”

Ostatni podpunkt akapitu zatytułowanego „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

W najszerszym zakresie dozwolonym w świetle obowiązujących przepisów prawa, NIKE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika (z wyjątkiem odpowiedzialności związanej z winą umyślną i rażącym zaniedbaniem NIKE i odpowiedzialności za szkody osobowe spowodowane przez NIKE) w związku ze skorzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania z Platformy.” 

Podpunkt zatytułowany „OGRANICZENIE ZAKRESU GWARANCJI” zostaje w całości wykreślony.

Pkt 9 (ZOBOWIĄZANIA INDEMNIZACYJNE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

Podpunkt zatytułowany „ZOBOWIĄZANIA INDEMNIZACYJNE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje w całości wykreślony.

Podpunkt zatytułowany „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

„OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Odpowiedzialność NIKE i jej spółek stowarzyszonych, ich funkcjonariuszy, członków zarządu, akcjonariuszy, pracowników i pełnomocników („Strony Zwolnione”) zostaje ograniczona do przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W przypadku drobnego niedbalstwa, Strony Zwolnione ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub którego wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia tego celu i wykonania którego konsument oczekuje (tzw. „kardynalne obowiązki”). W powyższym przypadku odpowiedzialność ograniczona jest do szkód, które są typowe i przewidywalne. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do roszczeń dochodzonych na podstawie przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za produkt prawa a także w przypadku uszkodzeń cielesnych lub śmierci."

Punkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE): ww. postanowienie zostaje zastąpione wersją obowiązującą dla Krajów Europejskich, zamieszczoną poniżej, z zastrzeżeniem, że na końcu dodano następujące słowa:

„Wszelkie roszczenia muszą zostać wniesione w terminie dwóch (2) lat od ich powstania.”

WĘGRY

Akapit wstępny: Drugi podpunkt w pierwszym punkcie powyżej zatytułowanym „WARUNKI SPRZEDAŻY” zostaje niniejszym uzupełniony następującym postanowieniem:

„Niniejsze Warunki stanowią dorozumianą umowę pomiędzy Użytkownikiem a NIKE, chyba że w inny sposób spełniają w świetle prawa węgierskiego wymogi przewidziane dla umowy pisemnej.”

WŁOCHY

Pkt 7 (WAŻNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) zostaje zmodyfikowany w następujący sposób:

Ostatni podpunkt akapitu zatytułowanego „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

W najszerszym zakresie dozwolonym w świetle obowiązujących przepisów prawa, NIKE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania z funkcji dostępnych na Platformie, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub rażącego zaniedbania po stronie NIKE”. 

Podpunkt zatytułowany „INTERAKCJE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem:

„INTERAKCJE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI.  NIKE nie ponosi odpowiedzialności za interakcje Użytkownika z innymi użytkownikami Platformy lub za jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek jakie Użytkownik może ponieść w wyniku takich interakcji, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub rażącego zaniedbania po stronie NIKE. 

Przy kontaktach i interakcjach z innymi użytkownikami (w tym użytkownikami nieznanymi Użytkownikowi) za pośrednictwem Platformy należy zachować się odpowiedzialnie i z zachowaniem ostrożności. Przed osobistym spotkaniem się z inną osobą, należy rozważyć podjęcie odpowiednich czynności sprawdzających, zabranie ze sobą kolegi/koleżanki, wybrane publicznego miejsca spotkania i pozostawienie komuś wiadomości o miejscu przebywania Użytkownika. NIKE nie ma obowiązku uczestniczyć w jakichkolwiek sporach pomiędzy użytkownikami (jednakże - według własnego uznania - może przystąpić do toczącego się sporu) z wyjątkiem przypadków oszustwa lub rażącego zaniedbania po stronie NIKE.”

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE): podpunkt zatytułowany: WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem (z wyjątkiem ostatniego podpunktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony): 

„Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

POLSKA

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE):  Podpunkt zatytułowany: WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem (z wyjątkiem ostatniego podpunktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

 „Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

SZWAJCARIA

Pkt 11 (ROZWIĄZYWANIE SPORÓW/WARUNKI DODATKOWE): podpunkt zatytułowany: WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI” zostaje niniejszym w całości wykreślony i zastąpiony następującym postanowieniem (z wyjątkiem ostatniego podpunktu dotyczącego wnoszenia roszczeń, który pozostaje niezmieniony):

„Wybór prawa właściwego i jurysdykcji