NIKE ANVÄNDARVILLKOR

Datum för sista revision: juni 2022

FÖRE ANVÄNDNING AV NIKE:s PLATTFORMAR BER VI ER LÄSA FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR (“VILLKOREN”).

Om du är användare i någon av följande länder eller regioner kan s.k. tilläggsvillkor vara tillämpliga (“Tilläggsvillkoren”). Dessa finner du längst ner efter Villkoren. Landet/regionen visas i Villkoren när det är tillämpligt. För det fallet att det inte råder överensstämmelse mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger det sistnämnda företräde.

Argentina, Australien, Brasilien, ColombiaHongkong, Kanada, Japan, Sydkorea, Filippinerna, och alla europeiska länder (innefattande särskilda bestämmelser för BelgienFrankrike, Italien, Polen, Schweiz, Tyskland, Ungern och Österrike) 

Välkommen till NIKE:s Community! Du läser Villkoren eftersom du är användare av en webbsida från NIKE, digital upplevelse, plattform inom social media, mobil applikation, kroppsnära teknik, eller en av våra andra produkter eller tjänster, alla en del av NIKE:s plattform (“Plattformen”). Du har tillgång till Plattformen via person dator, mobil applikation, läsplatta, konsol eller annan teknologi (“Enhet”). Din nätoperatörs normala priser och avgifter gäller för din Enhet.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NIKE samt dess dotterbolag (som vi kan referera till som "NIKE", "vi", "oss" eller "våra") angående din användning av Plattformen. Vänligen se vår förteckning av lokala dotterbolag för att finna namnet på det NIKE-bolag som ansvarar för att tillhandahålla Plattformen till dig och lämplig kontaktinformation. Några viktiga punkter:

1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

BEHÖRIGHET. Du är endast berättigad att använda Plattformen om du uppnått laglig ålder i ditt land eller om du har samtycke från din förälder eller vårdnadshavare. Det kan finnas vissa åldersbegränsningar för specifika plattformstjänster i olika länder. 

REGLER FÖR REGISTRERING. När du registrerar dig för ett konto hos oss gäller följande regler:

2.  ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLL

Med undantag för användarinnehåll (definierad nedan), så utgör allt innehåll på Plattformen - inklusive text, programvara, skript, kod, mönster, grafik, foton, ljud, musik, videor, applikationer, interaktiva funktioner, artiklar, nyheter, skisser, animeringar, klistermärken, konstverk och annat innehåll ("Innehållet") - NIKE:s egendom eller andra som vi licensierar innehåll från, och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och andra lagar. NIKE reserverar sig för alla rättigheter, även sådana som inte uttryckligen framgår av Villkoren.

3. NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN

LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL. Några delar av Plattformen tillåter dig att skicka (ladda upp) foton, videoklipp, kommentarer och annat innehåll, som vi kallar "Användarinnehåll." NIKE ansvarar inte för Användarinnehåll som andra laddar upp på Plattformen. Användarinnehåll ägs av dig eller den som skapade detta, men när du laddar upp Användarinnehåll licenserar du detta till NIKE enligt nedan:

LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER. Du är införstådd med att alla kommentarer, feedback eller idéer som du delar mer dig till oss tillhandahålls på ett icke-konfidentiellt sätt och att du upplåter en i tiden obegränsad och världsomspännande licens till NIKE för att använda sådana kommentarer, feedback och idéer, utan föregående meddelande, kompensation eller bekräftelse från dig, för vilket ändamål detta än må vara, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster samt att skapa, modifiera eller förbättra produkter och tjänster. [Se villkor för Colombia och Belgien.]

4. UPPFÖRANDEKOD FÖR ANVÄNDARE

Vi är glada för att du bidrar till NIKE:s Community. Här är några grundläggande regler:

5. INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT

Vänligen kontakta din juridiska rådgivare innan du framställer krav mot oss, det kan nämligen bli påföljder för den som framställer falska eller oriktiga påståenden och krav. NIKE äger rätt att avsluta konton för sådan användare av Plattformen som gjort sig skyldig till intrång i parts upphovsrätt.

Om du tror att ditt arbete har blivit kopierat på Plattformen på så sätt att detta utgör ett intrång, ber vi dig förse oss med följande information [Se franska villkor.]:

(1) Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en elektronisk eller fysisk signatur av upphovsrättsinnehavaren eller den person som är behörig att agera på hans/hennes vägnar,

(2) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har utsatts för intrång,

(3) en redogörelse för var på Plattformen som de innehåll vilket du hävdar utgör intrång kan påträffas,

(4) en skriftlig förklaring att du enligt bästa förmåga och god tro är övertygad om att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent, eller enligt lag samt

(5) en edsvuren skriftlig förklaring (beroende av tillämplig lag) från dig att ovanstående information är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Upphovsrättsliga krav skickas till:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telephone: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNERS PÅ PLATTFORMEN

Från tid till annan kan NIKE länka till eller samarbeta med tredje parts webbplatser, sociala medier, mobila appar och andra produkter samt tjänster ("Tredje parter"). Du kan eventuellt ansluta till dessa tredje parter via Plattformen, men det betyder inte att NIKE godkänner, övervakar eller har någon kontroll över dessa Tredje parter eller deras aktiviteter, vilka omfattas av separata användarvillkor och sekretesspolicy. Du bör noggrant granska alla Tredje Parters webbplatser, användarvillkor och integritetspolicy. NIKE ansvarar inte för innehåll, politik eller aktiviteter från Tredje parter och du interagerar med Tredje parter på egen risk.

7.  VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR

FYSISK AKTIVITET. [Se villkor för Kanada, Tyskland och Italien, eftersom följande undantag och begränsningar kanske inte gäller för dig.] Plattformen kan innehålla funktioner som främjar fysisk aktivitet, näringslära eller allmänt välbefinnande. Dessa är endast avsedda för information och är inte avsedda som medicinsk rådgivning eller tjänst, eller för diagnostik eller behandlingsändamål.

ANVÄNDARINTERAKTIONER. I den omfattning som tillåts enligt gällande lag är vi inte ansvariga för dina förehavanden med andra användare av Plattformen eller skada, oavsett natur, som du kan drabbas av på grund av dessa interaktioner. [Se italienska termer.]

GARANTIFRISKRIVNING. I några jurisdiktioner tillåts inte vissa undantag eller inskränkningar av ansvar, rättsliga garantier och rättsmedel, så dessa undantag och inskränkningar kanske inte gäller för dig. [Se Australien, Kanada och Tyskland.]

8.  UPPSÄGNING

NIKE kan när som helst, och utan föregående meddelande, i enlighet med gällande lag, säga upp eller modifiera NIKE:s plattformar, medlemsprogram, produkter eller tjänster. NIKE kan avsluta eller upphäva ditt konto, radera din profil eller Användarinnehåll och när som helst och av vilken som helst anledning begränsa din användning av allt eller någon del av Plattformen.

9.  SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi vill att du ska ha användning och nöje av vår plattform, men NIKE måste också skydda sig mot eventuella skador du kan orsaka.

SKADEERSÄTTNING och BEFRIELSE. I några jurisdiktioner tillåts inte vissa undantag eller inskränkningar av ansvar, rättsliga garantier och rättsmedel, så dessa undantag och INSKRÄNKNINGAR kanske inte gäller för dig. [Se villkor för HongkongKanada, Frankrike och Tyskland.] Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nike Inc., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer ("Nike-parterna") skadeslösa från alla påståenden, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive, utan begränsning, advokatavgifter, som uppkommer eller är relaterade till ditt Användarinnehåll, din användning av innehåll, din användning av Plattformen, ditt beteende i samband med Plattformen eller med andra plattform-användare, eller någon överträdelse av dessa Villkor, någon lag eller rättigheter för någon tredje part. Du för egen del och på vägnar av dina arvtagare, dödsbo, försäkringsgivare, efterträdare, köpare och gåvotagare, friskriver och lämnar en i tiden obegränsad och fullständig ansvarsfrihet för Nike-parterna för samtliga alla krav eller åtgärder som du kan ha anledning att vidta för skador som förorsakats av din användning av Plattformen.

ANSVARSBEGRÄNSNING. I några jurisdiktioner tillåts inte vissa undantag eller inskränkningar av ansvar, rättsliga garantier och rättsmedel, så dessa undantag och INSKRÄNKNINGAR kanske inte gäller för dig. [Se villkor för Filippinerna, HongkongKanada, Frankrike och Tyskland.] INGEN AV NIKE-PARTERNA ANSVARAR FÖR SKADOR SOM ÄR DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER SOM FÖLJER AV NÅGOT ANNAT, S.K. FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD DATA, SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN ELLER FUNKTIONERNA AV DE PRODUKTER SOM KÖPTS VIA PLATTFORMEN ELLER UPPFÖRANDET AV ANDRA ANVÄNDARE AV PLATTFORMEN (VARE SIG DETTA SKER ONLINE ELLER OFF-LINE), ELLER NÄRVARO VID ETT NIKE EVENT ELLER EVENT ANORDNAT AV NIKE-PARTNERNA, ELLER ANNAT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NÅGON ANNAN AKTIVITET I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN, ÄVEN OM NIKE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DU TAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR DIN EGEN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN. DIN ENDA MÖJLIGHET I SAMBAND MED SKADOR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT AV DESS INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DESSA. OM NIKE-PARTERNA SKULLE ANSES VARA ANSVARIGA FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, SKA DERAS ANSVAR INTE ÖVERSTIGA US $ 100,00 ELLER EURO 100,00 OM DU BOR I EUROPA.

10. TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR

LAGVAL/JURISDIKTION

Om du är bosatt i något av följande länder kan det hända att olika villkor avseende ”val av lag/jurisdiktion” gäller för dig: Argentina, Brasilien, Filippinerna, Frankrike, HongkongItalien, Kanada, Polen, Schweiz, Tyskland, Österrike och alla andra europeiska länder.

 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

RÄTT ATT ÖVERLÅTA, INGEN BEFRIELSE, MÖJLIGHET ATT AVSKILJA

Tack för att du läst detta. Ha det så trevligt på vår Community!

LANDS-/REGIONSPECIFIKA VILLKOR

Om du bor i ett av följande länder gäller dessa Tilläggsvillkor, vilka äger företräde framför och åsidosätter oförenliga eller avtalsstridiga bestämmelser i Villkoren.

ARGENTINA

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN): Det första punkten under underavsnittet ”LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” utgår och ersätts med följande:

"Du upplåter till NIKE ett icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, världsomspännande licens för att visa Användarinnehåll som du skickar in till eller i samband med Plattformen och att dela den med andra Användare, inklusive rätten till att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera och distribuera Användarinnehåll.

Exempelvis är vi i behov av dessa rättigheter så att vi kan kopiera ditt Användarinnehåll till våra databaser, visa det i rätt format i våra mobila applikationer och skicka ditt Användarinnehåll till säljare som utför tjänster på Nikes vägnar.”

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underpunkten rubricerad “LAGVAL/JURISDIKTION” utgår och ersätts med följande (förutom den sista punkten om framställning av fordringar, som förblir oförändrad):

 “LAGVAL/JURISDIKTION”

AUSTRALIEN

Avsnitt 7 ”VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR”:Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet med rubriken "GARANTIFRISKRIVNING” ändras genom att lägga till följande:

"Plattformen, Innehållet och materialen och produkterna på Plattformen erbjuds dock med vissa garantier som inte kan uteslutas till förmån för australiensiska kunder enligt australisk konsumentlag (" ACL "), inklusive garantier för godtagbar kvalitet och lämplighet för syftet med produkterna. Ingenting i Villkoren läses eller tillämpas för att utesluta, begränsa eller modifiera eller ha effekten att utesluta, begränsa eller ändra något villkor, garanti, rätt eller åtgärd som följer av ACL och som enligt lag inte kan uteslutas, begränsas eller modifieras, även om någon annan bestämmelse Villkoren annars skulle föreslå att detta kan vara fallet.”

BRASILIEN

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underpunkten rubricerad “LAGVAL/JURISDIKTION” utgår och ersätts med följande:

“LAGVAL/JURISDIKTION

COLOMBIA

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN): Underavsnittet ”LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” modifieras enligt följande:

Den första punkten under ”LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” utgår och ersätts med följande:

"Du upplåter till NIKE en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar, royaltyfri, världsomspännande licens för att använda Användarinnehåll som du skickar in på eller i samband med Plattformen, inklusive rätten att använda ditt eget eller annans namn och bild som förekommer i Användarinnehåll, eller något av de koncept, format och idéer som ingår i Användarinnehåll, för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiell användning, vilket inkluderar rätten att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera, distribuera och tilldela dessa rättigheter.”

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN): Underavsnittet "LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER” utgår i sin helhet och ersättas med följande:

”Du upplåter till NIKE en i tiden obegränsad och världsomspännande auktorisation att använda alla kommentarer, feedback och idéer som du kan komma att dela med oss, utan föregående meddelande, kompensation eller bekräftelse från dig, för vilket ändamål detta än må vara, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster samt att skapa, modifiera eller förbättra produkter och tjänster.”

HONGKONG

Nike, Inc., ett bolag registrerat i delstaten Oregon i USA och beläget på One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) är: (1) operatör och ansvarig för apparna NRC och NTC och (2) vår avtalstecknande enhet för dessa Villkor med dig.

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR): Detta avsnitt raderas och ersätts med följande:

”Skadeersättning och befrielse. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nike Inc., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer (”Nike-parterna”) skadeslösa från alla påståenden, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader (inklusive advokatarvoden) som uppkommer eller är relaterade till ditt Användarinnehåll, din användning av Innehåll, din användning av Plattformen, ditt uppförande i samband med Plattformen eller med andra användare av Plattformen, eller någon överträdelse av dessa Villkor, någon lag eller rättigheter för någon tredje part.

Ansvarsbegränsning. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till:

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Den första punkten under underavsnittet med rubriken ” LAGVAL/JURISDIKTION” raderas i sin helhet.

JAPAN

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/ANSVARSBEGRÄNSNING): detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet ”ANSVARSBEGRÄNSNING” raderas helt och hållet och ersätts med följande:

ANSVARSBEGRÄNSNING.  INGEN AV NIKE-PARTERNA KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING FÖR NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER DATA SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN ELLER GENOM FUNKTIONEN I DE PRODUKTER SOM HAR KÖPTS VIA PLATTFORMEN ELLER GENOM ANDRA PLATTFORMSANVÄNDARES UPPFÖRANDE (ONLINE OCH/ELLER OFFLINE) ELLER GENOM NÄRVARO VID ETT NIKE-EVENEMANG ELLER NIKE-PARTNERS EVENEMANG ELLER GENOM NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NÅGON ANNAN AKTIVITET I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PLATTFORMEN, ÄVEN OM NIKE HAR UNDERRÄTTATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.  DU ÅTAR DIG FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN. DIN ENDA GOTTGÖRELSE GENTEMOT NIKE I SAMBAND MED EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA PLATTFORMEN. OM NIKE BEDÖMS VARA ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR EVENTUELL SKADA ELLER FÖRLUST SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR ANKNUTEN TILL DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, SKA NIKES SKADESTÅNDSANSVAR INTE ÖVERSTIGA 100,00 USD ELLER 100,00 EUR OM DU BEFINNER DIG I EUROPA.

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet ”VAL AV LAG/JURISDIKTION” raderas helt och hållet och ersätts med följande:

Val av lag/jurisdiktion

KANADA

Inledande paragraf: Avsnittet med titeln "Villkoren kan komma att uppdateras” är villkorat av följande:

"(a) NIKE måste skicka till dig, minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, ett skriftligt meddelande som tydligt och läsligt anger lydelsen av den nya klausulen och datumet för ändringens ikraftträdande, och

(b) du kan vägra att gå med på ändringen och häva eller, om det gäller ett kontrakt som innefattar successiv prestation, säga upp avtalet utan kostnad, påföljd eller uppsägningsersättning genom att skicka Nike ett meddelande för detta ändamål senast 30 dagar efter det att ändringen träder i kraft, om ändringen innebär en utvidgning av dina skyldigheter eller en minskning av NIKE:s förpliktelser."

DIVERSE AVSNITT: Villkoren i avsnitten "Fysisk aktivitet", "Garantifriskrivning", "Skadeståndsansvar/Ansvarsbegränsning" och "Ansvarsbegränsning" är villkorade av följande:

"Konsumentskyddslagar i vissa jurisdiktioner, inklusive Quebec, tillåter inte inskränkningar och avsteg från garantier för inköpta produkter. Om dessa lagar gäller för dig, kan inskränkningar och avstegen i följande avsnitt komma att inte vara tillämpliga: "Fysisk aktivitet", "Garantifriskrivning", "Skadeståndsansvar/ Ansvarsbegränsning" och "Ansvarsbegränsning."

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet  “LAGVAL/JURISDIKTION”ändras genom att lägga till följande i början av avsnittet:

"KONSUMENTSKYDDSRÄTTIGHETER I VISSA JURISDIKTIONER, SÅSOM QUEBEC, KAN FÖRESKRIVA ATT DITT AVTAL SKA TILLÄMPAS oCH BEHÖRIGEN PRÖVAS ENLIGT LAGARNA och DOMSTOLAR I DIN JURISDIKTION. SÅDAN LAG KAN KOMMA ATT HINDRA DIG FRÅN ATT AVSTÅ FRÅN DINA RÄTTIGHETER FÖR ATT INGÅ I EN GRUPPTALAN ELLER ATT BEGRÄNSA DIN MÖJLIGHET I TID ATT INLEDA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG KAN FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÖRAS."

SYDKOREA

Följande platsbaserade tjänsteleverantörers villkor gäller för din användning av och åtkomst till apparna Nike Running Club och Nike Training Club: platsbaserade tjänsteleverantörers villkor. I händelse av någon form av tvist mellan platsbaserade tjänsteleverantörers villkor och dessa villkor ska dessa villkor ha företräde.

FILIPPINERNA

Avsnitt 2 (ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLL): Den tredje punkten i detta avsnitt ändras enligt följande:

Avsnitt 3 (PUBLICERA INNEHÅLL PÅ PLATTFORMEN): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Användarinnehållslicens. Vissa delar av plattformen ger dig möjlighet att publicera bilder, videor, kommentarer och annat innehåll, vilket vi kallar ”användarinnehåll”.  Nike är inte ansvariga för användarinnehåll som andra publicerar på plattformen. Användarinnehåll ägs av dig eller den som skapade det, men när du publicerar användarinnehåll samtycker du till:

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/ANSVARSBEGRÄNSNING): Underavsnittet ”ANSVARSBEGRÄNSNING” raderas och ersätts med följande:

”I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer ingen av NIKE-parterna att hållas ansvarig för några särskilda, tillfälliga eller påföljande skador, inklusive och utan begränsning för någon förlust av vinst eller data som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda plattformen eller genom funktionen i de produkter som har köpts via plattformen eller genom andra plattformsanvändares uppförande (online och/eller offline) eller genom närvaro vid ett NIKE-evenemang eller NIKE-partners evenemang eller genom något användarinnehåll eller någon annan aktivitet i samband med användningen av plattformen, även om NIKE har underrättats om att sådana skador kan uppstå.  Om NIKE bedöms vara ansvariga inför dig för eventuell skada eller förlust som på något sätt är anknuten till din användning av plattformen eller något innehåll, ska NIKE:s skadeståndsansvar inte överstiga 100,00 USD eller 100,00 EUR om du befinner dig i Europa, utan att vara till nackdel för någon tillämplig lag.”

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Den första punkten under underavsnittet ”VAL AV LAG/JURISDIKTION” raderas helt och hållet.

EUROPEISKA LÄNDER

Följande ändringar gäller för alla europeiska länder, utom Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Schweiz, som har andra specifika ändringar av dessa Villkor som är tillämpliga för europeiska länder.

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet rubricerad “LAGVAL/JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med följande (förutom den sista punkten om framställning av fordringar, som förblir oförändrade):

 “LAGVAL/JURISDIKTION

ÖSTERRIKE

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR)Detta avsnitt ersätts med versionen för de europeiska länderna nedan, förutom att följande läggs till i slutet:

"Alla fordringar ska framställas inom tre (3) år efter det att fordran uppstått."

BELGIEN

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN)Detta avsnitt ändras enligt följande:

Den första punkten i underavsnittet med rubriken "LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"Du upplåter till NIKE en icke-exklusiv, i tiden obegränsat (eller åtminstone under giltighetstiden för immateriella rättigheter/bildrättigheter som kan ligga i Användarinnehållet), överlåtbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, världsomspännande licens att använda allt Användarinnehåll som du postar på eller i samband med Plattformen, inklusive rätten att använda ditt eget eller annans namn och bild som förekommer i Användarinnehåll, eller de koncept, format och idéer som ingår i Användarinnehåll, för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiell användning, marknadsföring och operativ användning, som inkluderar rätten att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera, distribuera och tilldela dessa rättigheter.”

Underavsnittet "LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER” utgår i sin helhet och ersättas med följande:

"LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER” Du upplåter till NIKE en i tiden obegränsat (eller åtminstone under giltighetstiden för immateriella rättigheter/bildrättigheter som kan ligga i Användarinnehållet) världsomspännande licens att använda alla kommentarer, feedback och idéer som du kan dela med dig till oss, utan föregående meddelande, kompensation eller bekräftelse från dig, för vilket ändamål detta än må vara, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster samt att skapa, modifiera eller förbättra produkter och tjänster.”

FRANKRIKE

Avsnitt 5 (INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT: Andra stycket i detta avsnitt utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"Om du tror att ditt verk har blivit otillbörligen kopierat till Plattformen, så att det utgör ett intrång, vänligen uppge följande information till oss:

(1) datum för anmälan,

(2) om sökanden är en fysisk person: namn, efternamn, yrke, adress, nationalitet, plats och födelsedatum,

(3) om sökanden är en juridisk person: namn, bolagsbevis, säte och den person som företräder detta för juridiska ändamål,

(4) Mottagarens namn och adress, eller om en juridisk person, dess namn och säte,

(5) en beskrivning av omständigheterna i fråga och den exakta platsen,

(6) de skäl för vilka innehållet bör tas bort, inklusive relevanta lagbestämmelser och motiveringar av fakta, och

(7) en kopia av korrespondensen som skickas till författaren eller redaktören för den omtvistade informationen eller aktiviteten som det begärs upphörande, återkallande eller ändring av eller en förklaring att det har inte varit möjligt att få kontakt med författaren eller redaktören."

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet rubricerat “SKADEERSÄTTNING OCH BEFRIELSE” utgår och ersätts med det följande:

"SKADEERSÄTTNING. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nike Inc., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer ("Nike-parterna") skadeslösa från alla krav, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive, utan begränsning, advokatavgifter, som uppkommer eller är relaterade till ditt Användarinnehåll, din användning av innehåll, din användning av Plattformen, ditt beteende i samband med Plattformen eller med andra plattform-användare, eller någon överträdelse av dessa Villkor, någon lag eller rättigheter för någon tredje part.”

Underavsnittet rubricerat “ANSVARSBEGRÄNSNING” utgår i sin helhet.

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Underavsnittetrubricerat ”LAGVAL/JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med det följande:

 ”LAGVAL / JURISDIKTION

Ingenting i detta stycke ska begränsa det skydd som du som konsument får genom de obligatoriska lagbestämmelserna i det land där du bor.

ITALIEN

Avsnitt 7 ”VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR”:Detta avsnitt ändras enligt följande:

Den sista punkten vid underavsnittet som rubriceras “FYSISK AKTIVITET” utgår i sin helhet och ersätts med följande:

”I den största utsträckning tillåtet enligt gällande lag, är NIKE inte ansvarig för skador som kan förorsakas dig som ett resultat av din användning, eller oförmåga att använda, Plattformens funktioner, med undantag av NIKE:s bedrägliga eller grovt oaktsamma agerande."

Undersektionen rubricerad “ANVÄNDARINTERAKTIONER” utgår i sin helhet och ersätts med följande::

“ANVÄNDARINTERAKTIONER. Vi är inte ansvariga för din interaktion med andra användare av Plattformen eller någon skada eller skada som du kan uppleva på grund av dessa interaktioner, förutom i händelse av bedrägeri eller grov oaktsamhet från Nike.

Var ansvarig och vidta åtgärder när du interagerar med andra användare (inklusive användare du inte känner sedan tidigare) på Plattformen. Innan du träffar en annan person öga mot öga, överväg att först undersöka saken, ta med en vän, välja offentliga platser och låta någon veta var du kommer att vara. NIKE är inte skyldig att involverad sig i konflikter mellan användare (men kan göra detta enligt eget gottfinnande).”

Avsnitt 10 (TVISTER / YTTERLIGARE VILLKOR): underavsnittetrubricerat” LAGVAL / JURISDIKTION”

utgår i sin helhet och ersätts med det följande (förutom den sista punkten angående krav, som kvarstår oförändrade):

 “LAGVAL / JURISDIKTION

POLEN

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Underavsnittetrubricerat” LAGVAL/JURISDIKTION”

utgår i sin helhet och ersätts med följande (förutom den sista punkten angående krav, som kvarstår oförändrade):

“LAGVAL/JURISDIKTION

SCHWEIZ

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Underavsnittetrubricerat ”LAGVAL/JURISDIKTION”

utgår i sin helhet och ersätts med det följande (förutom den sista punkten angående krav, som kvarstår oförändrade):

“LAGVAL/JURISDIKTION  

TYSKLAND

Avsnitt 7 (VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Den tredje punkten i sammanfattningsfältet utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"NIKE ansvarar inte för någon skada (med undantag för ansvaret för NIKE:s uppsåtliga och grova oaktsamma handlingar och NIKE:s förorsakade personskador) förorsakad av din interaktion med andra användare. Var försiktig och vidta försiktighetsåtgärder när du interagerar med personer du inte känner till."

Den sista punkten under underavsnittet som rubriceras “FYSISK AKTIVITET” utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"I den största utsträckning tillåtet enligt gällande lag ansvarar NIKE inte för några skador (förutom ansvar för NIKE:s uppsåtliga och grova oaktsamhet och NIKE:s förorsakade personskador) som du kan förorsakas av din användning av, eller oförmåga att använda, Plattformen."

Underavsnittet rubricerat “GARANTIFRISKRIVNING”, inkluderande alla punkter därunder, utgår i sin helhet.

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet rubricerat “SKADEERSÄTTNING och BEFRIELSE” utgår i sin helhet.

Underavsnittet rubricerat “ANSVARSBEGRÄNSNING” utgår i sin helhet och ersätts av följande:

“ANSVARSBEGRÄNSNING. Allt ansvar för NIKE och dess dotterbolag samt deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda och agenter ("Friskrivna Parter") är begränsade till uppsåtlig och grov oaktsamhet. I händelse av ringa oaktsamhet är de Friskrivna Parterna endast ansvariga om en väsentlig avtalsförpliktelse, vars överträdelse äventyrar syftet med avtalet eller vars prestation krävs för att uppnå detta syfte och i vars prestation konsumenten litar på (så kallade "fundamentala uppgifter") har kränkts. I detta fall är ansvaret begränsat till skador som är typiska och förutsägbara. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för skadeståndsanspråk enligt produktansvarslagstiftning och vid kroppsskada eller dödsfall."

Avsnitt 10 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt är ersatt med versionen för europeiska länder ovan, förutom med följande tillägg i slutet:

”Alla fordringar ska framställas senast inom två (2) år efter det att fordran uppstått.”

UNGERN

Inledande avsnitt: Den andra punkten i den första delen ovan med titeln "Försäljningsvillkor" ändras genom att lägga till följande:

"Försäljningsvillkoren utgör ett underförstått avtal mellan dig och NIKE, om inte annat följer av kraven beträffande skriftliga avtal enligt ungerskt lag."